El programa vigente
en formato comprimido lo tienes Programa orientativo

FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
DIPLOMATURA DE RELACIONS LABORALS

ECONOMIA LABORAL
Mòdul teoric

Professors: consultar programa vigent

________________________________________________________________________

Objectius del mòdul.

Aquest mòdul té com a propòsit principal oferir una visió introductòria dels continguts de l’Economia Laboral. Amb el seu seguiment l’estudiant podrà conèixer les argumentacions econòmiques més importants que es plantegen en l’àmbit dels fenòmens laborals i les principals propostes d’actuació política per a fer front als problemes del mercat de treball. En el procés de formació dels diplomats en relacions laborals aquest mòdul complementa els coneixements jurídics, sociològics i de gestió, aportant una visió d’Economia Política emmarcada en la realitat global del nostre sistema econòmic.

Atés el perfil de la diplomatura, no s’incidirà només en els aspectes purament econòmics en sentit estricte (els referits al mercat de treball), sinó que es farà especial èmfasi en el paper de les institucions en la conformació de les relacions laborals i en la política d’ocupació. Sense perdre rigor analític, s’intentarà fugir de plantejaments excessivament formalistes i s’acompanyarà l’anàlisi teòrica amb reflexions aplicades als fenòmens laborals i les polítiques que s’estan desenvolupant als països de l’OCDE i, en particular, al nostre.

L’anàlisi de les relacions laborals i el mercat de treball és, sovint, camp de debat entre diferents posicions teòriques. És per això que aquest mòdul pretén presentar de forma plural la diversitat de plantejaments analítics, els seus punts forts i febles, per a permetre a l’estudiant fonamentar una visió crítica sobre la realitat laboral. Això requereix abordar els principals enfocaments teòrics existents en el camp de l’Economia Laboral, prestant especial atenció a aquells que tenen un caire més institucionalista. Es prestarà una atenció especial al problema de la desocupació i a la dimensió territorial del mercat de treball.

Dinàmica del curs.

És imprescindible que l’estudiant utilitze una metodologia activa d’estudi basada en la lectura de les fonts bibliogràfiques que els professors recomanaran per a cada tema, en l’assistència i participació en la classe (especialment en les sessions pràctiques) i en l’aprofitament de les hores de tutoria. Els professors no seguiran de manera sistemàtica cap manual en la seua exposició. No obstant això, al final s’indica una bibliografia de caràcter general que pot servir per a la preparació de tots els temes i una bibliografia específica sobre aspectes concrets del programa. L’ús de la bibliografia es concretarà al llarg del curs.

Se subministrarà un guió de cada tema per a facilitar la seua preparació mitjançant el material bibliogràfic de suport. Aquests guions no són apunts ni poden substituir la necessària actitud activa de l’estudiant en classe. En cada tema es preveu la realització de pràctiques dirigides a aprofundir els continguts teòrics. El seu desenvolupament es basarà en diversos materials, que es treballaran i debatran en la classe, amb una preparació personal prèvia.

Avaluació del mòdul.

L’avaluació és global, es a dir, la nota final del mòdul comprèn els continguts teòrics i pràctics de forma conjunta. Es realitzarà un examen final d’aquests continguts en el període oficial previst a tal efecte. La nota de l’examen es complementarà, si s’escau, amb l’avaluació continua de les sessions pràctiques.

 

PROGRAMA.

Tema 1. Treball, ocupació i atur.

 1. Les formes del treball.
 2. Les formes de l’ocupació.
 3. El concepte de desocupació.
 4. La quantificació de l’activitat laboral i l’atur.

Pràctiques:

   1. Localitzar i comentar la metodologia de les principals fonts d’informació estadística sobre el mercat de treball.
   2. Anàlisi d’informació estadística sobre el mercat de treball espanyol.

Tema 2. L’anàlisi convencional del mercat de treball.

 1. La visió neoclàssica.
 2. La teoria del capital humà.
 3. La visió keynesiana.
 4. Les modernes explicacions del desequilibri del mercat de treball.

Pràctiques: Lectura i discussió de textos.

Tema 3. L’anàlisi de la realitat laboral des de l’Economia Política.

 1. La visió marxista.
 2. Elements bàsics de les teories institucionalistes.
 3. Les teories de la segmentació laboral.
 4. Les peculiaritats de la força de treball com a mercaderia.

Pràctiques: Lectura i discussió de textos.

Tema 4. Les explicacions de la desocupació.

 1. Elements microeconòmics: atur friccional i voluntari, restriccions a la competència.
 2. Elements macroeconòmics: atur involuntari, demanda agregada i inversió, atur i inflació.
 3. Causes estructurals de l’atur.
 4. La interpretació marxista.

Pràctiques: Anàlisi de diferents causes de l’atur en realitats laborals concretes.

 

Tema 5. Els processos sociolaborals més enllà del mercat de treball.

 1. Mobilització i estratègies familiars de participació laboral.
 2. Els processos d’aprenentatge i adquisició de qualificacions.
 3. La gestió empresarial de la força de treball i els seus condicionants.

Pràctiques:

   1. Anàlisi d’estudis sobre estratègies familiars i gestió empresarial.
   2. Comentari d’estadístiques sobre nivells educatius.

Tema 6. Els mercats locals de treball.

 1. L’articulació del territori a través del mercat local de treball.
 2. L’anàlisi de l’entorn econòmic local.
 3. L’anàlisi del marc socioinstitucional local.

Pràctiques: Anàlisi de la situació de diversos mercats locals de treball valencians.

Tema 7. La política laboral i d’ocupació.

 1. Regulació i desregulació.
 2. Els objectius de la política laboral.
 3. Política macroeconòmica i ocupació.
 4. Polítiques de mercat de treball.
 5. Polítiques actives i passives.

Pràctiques:

   1. Anàlisi de les orientacions actuals de la política d’ocupació europea i espanyola.
   2. Discussió al voltant de la reducció del temps de treball.

Tema 8. Desenvolupament local i ocupació.

 1. Crisi econòmica, globalització i canvis territorials.
 2. Models de desenvolupament territorial.
 3. La política de desenvolupament local: objectius, característiques, agents.
 4. Les iniciatives locals d’ocupació i els nous jaciments d’ocupació.

Pràctiques: Anàlisi d’experiències de desenvolupament local.

 

Bibliografia general.

MIGUELEZ, F., PRIETO, C., dirs. (1999), Las relaciones de empleo en España, Madrid, Editorial Siglo XXI.

RECIO, A. (1997), Trabajo, personas, mercados. Manual de Economía Laboral, Barcelona, Icaria-FUHEM.

TOHARIA, L. ed. (1983), El mercado de trabajo, teorías y aplicaciones, Madrid, Alianza Editorial.

 

Bibliografia específica (per a la preparació d’aspectes concrets del programa).

ANTUÑANO, I. et al (1994), "Experiencias de desarrollo local en la Comunidad Valenciana: Un primer avance", Segon Congrés d'Economia Valenciana (Castelló, 28 a 30 d'abril de 1994), Tom III, pp. 231-239.

ARAGON, J. (1998), Euro y empleo, Madrid, Consejo Económico y Social.

BAGNASCO, A. (1989), "Mercado y mercados de trabajo", Sociología del Trabajo, n. 6, pp. 21-31.

BECATTINI,G. (1989), "Los distritos industriales y el reciente desarrollo italiano", Sociología del Trabajo, n.5, pp. 3-17.

BILBAO, A. (1995), Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera, Madrid, Editorial Trotta.

BOLTHO A, GLYN A. (1995), "¿Hay alguna política macroeconómica capaz de crear empleos?", Revista Internacional del Trabajo, vol. 114, n. 4-5, pp. 507-528.

BOYER, R. (1986), La flexibilidad del trabajo en Europa, Madrid, Mº de Trabajo y S. Social.

BRUGUÉ, Q. i GOMÀ, R. (coords.) (1998), Gobiernos locales y políticas públicas, Ariel, Barcelona.

BÜCHTEMANN, C. (1988), "El proceso de desempleo. Teoría y evidencia del desempleo estructural en la R.F.A.", dins Sengenberger,W., comp., Lecturas sobre el mercado de trabajo en la R.F.A., Madrid, Mº de Trabajo y Seguridad Social, vol.1, pp.251-296.

CACHON, L. (1992), "El estudio del mercado de trabajo local en el marco de una política de desarrollo endógeno", Economía y Sociedad, n. 7, pp. 87-97.

CACHÓN, L. (1999), "Sobre desarrollo local y nuevos yacimientos de empleo", Política y Sociedad, núm. 31, pp. 117-130.

CANO, E., BILBAO, A., STANDING, G. (2000), Precariedad laboral, flexibilidad y desregulación, València, Germania.

CARBONERO, M.A. (1997), Estrategias laborales de las familias en España, Madrid, Consejo Económico y Social.

CARRASCO, C., ed. (1999), Mujeres y economía, Barcelona, Icaria.

CASADO, J.M. (1996), "Mercados laborales locales. Análisis preliminar del caso valenciano", Estudios Regionales, núm. 45, pp. 129-155.

CENTI, C. (1988), "Mercado de trabajo y movilización", Sociología del Trabajo, n. 4, pp. 43-66.

COLLADO, J.C., MARTINEZ MARTIN, M.I. (1995), "Generación de empleo a través de nuevos yacimientos. Una simulación para el caso español", Revista de Economía y Sociología del Trabajo, n. 29-30, pp. 24-34.

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1995), Iniciativas locales de desarrollo y de empleo, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Bruselas.

DEL CASTILLO, J., BARROETA, B., BAYON, Mª.M. i CORDERO, E. (1994), Manual de Desarrollo Local, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz.

DEL RIO, E. (1999), "Empleo y desarrollo local", Política y Sociedad, núm. 31, pp. 143-162.

FINA, L. (1991), El problema del paro y la flexibilidad del empleo, Madrid, Mº de Trabajo y Seguridad Social.

FINA, L. (1999), "Políticas activas y pasivas de empleo en la Unión Europea. Los planes nacionales de acción para el empleo", Cuadernos de Información Económica, n. 150.

GRUP D’ESTUDIS SOCIOLOGICS SOBRE VIDA QUOTIDIANA I TREBALL (2000), ¿Sirve la formación para el empleo?, Madrid, Consejo Económico y Social.

HEYLEN F., GOUBERT, L., OMEY E. (1996), "El desempleo en Europa: ¿Un problema de demanda relativa o de demanda global de fuerza de trabajo?", Revista Internacional del Trabajo, vol 115, n. 1, pp. 17-39.

LAYARD, R., NICKELL, S., JACKMAN, R. (1996), La crisis del paro, Madrid, Alianza Editorial.

LOPE, A., MARTIN, A. (1995), "Las relaciones entre formación y empleo, ¿qué formación, para qué empleo?", Revista de Economía y Sociología del Trabajo, n. 27-28, pp. 254-265.

MALO, M.A., TOHARIA, L. (1999), "Costes de despido y legislación laboral europea: ¿qué podemos aprender de las comparaciones internacionales?", Cuadernos de Información Económica, n. 150.

MARTIN,C. (1997), "El mercado de trabajo español en perspectiva europea: un panorama", Papeles de Economía Española, n. 72, pp.2-20.

McCONNELL, C.R., BRUE, S.L. (1997), Economía Laboral, Madrid, McGraw Hill.

MIGUELEZ, F. (1995), "Estrategia e ideologías de la flexibilidad", Mientras Tanto, n. 90, pp. 71-83.

OCHANDO, C. et al (1996), Elementos básicos de Economía, València, Tirant lo Blanch.

O.C.D.E. (1984), Iniciativas locales para la creación de empleo, Mº de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

O.C.D.E. (1992), Empresa y cambio local, Mº de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

PAHL, R.E. (1991), Divisiones del trabajo, Madrid, Mº de Trabajo y S.Social.

PRIETO, C. (1989), ¿Mercado de trabajo?", Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n. 47, pp.177-192.

PRIETO, C. (1994), Trabajadores y condiciones de trabajo, Madrid, Ediciones HOAC.

RECIO, A. (1988), "Flexibilidad, eficiencia y desigualdad", Sociología del Trabajo, n. 4, pp. 81-105.

RIECHMANN, J., RECIO, A. (1997), Quien parte y reparte... El debate sobre la reducción del tiempo de trabajo, Barcelona, Icaria.

RODGERS, G. i RODGERS, J., comps., (1992), El trabajo precario en la regulación del mercado laboral, Madrid, Mº de Trabajo y Seguridad Social.

SALOM, J., ALBERTOS, J.M., DELIOS, E. i PITARCH, M. (1997), "Las áreas de mercado de trabajo local en la Comunidad Valenciana. Una propuesta de delimitación", Ciudad y Territorio, núm. 112, pp. 335-356.

SANCHIS, E. (1989), "Educación y empleo", Revista de Treball, n. 10, pp.89-105.

SOLOW, R.M. (1992), El mercado de trabajo como institución social, Madrid, Alianza Editorial.

THERBORN,G. (1989), Por qué en algunos países hay más paro que en otros, València, Edicions Alfons el Magnànim.

THUROW, L.C. (1983), Corrientes peligrosas, el estado de la ciencia económica, México, Fondo de Cultura Económica, capítol 7.

TOBIN, J. (1986), "El paro en los años ochenta. Diagnóstico y prescripción a nivel macroeconómico", Papeles de Economía Española, n. 26, pp. 353-368.

TOHARIA, L. et al. (1998), El mercado de trabajo en España, Madrid, McGraw Hill.

TRIGILIA, C. (1992), "Trabajo y política en los distritos industriales de la Tercera Italia", dins Pyke, Becattini i Sengenberger (eds.): Los distritos industriales y las pequeñas empresas, Mº de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, vol. 1, pp. 215-243.

VAZQUEZ BARQUERO, A. (1988), Desarrollo local. Una estrategia de creación de empleo, Pirámide, Madrid.

VAZQUEZ BARQUERO, A. (1993), Política económica local, Pirámide, Madrid.

VAZQUEZ BARQUERO, A. (1999), Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno, Pirámide, Madrid.

YBARRA, J.A. (1991), "Formaciones económicas en contextos de cambio: distritos industriales", Revista de Estudios Regionales, núm. 30, pp. 57-80.

VILLA, P. (1990), La estructuración de los mercados de trabajo. La siderurgia y la construcción en Italia, Madrid, Mº de Trabajo y Seguridad Social.