SOL·LICITUD DE RESERVA SALA DE GRAUS I SALA DE JUNTES

Dades personals per a respondre a la teua sol·licitud

Cognoms i Nom:

Centre/Departament/Servei:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Descripció de l'activitat a realitzar:

Sol·licita la reserva de:

Tipus de Material
Audiovisual; Informàtic / Dispositiu:

Dades (indiqueu clarament els dies i duració de l'activitat):


Horari
:

Observacions:

AVIS: La presentació d'aquesta sol·licitud no donarà dret a la cessió de l'espai sol·lcitat
L'ús d'aquestes aules pera cursos, seminaris i afins, encara que siga confirmada la seusa reserva, queda supeditada a la necessitat que tinga el centre per a la celebració d'actes oficials, tals como denresa de Tesi Doctoral, Lectura de Treball d'investigació, reunions de Consell de Departament, Juntes de Centre, etc..., la qual cosa serà comunicada oportunament.
La sol·licitud haurà de fer-se amb almenys una etmana d'antelació a la realització de l'acte.

Les dades personals subministrades seran tractades per la Universitat per a la gestió del  Registre d'entrada i d'eixida de documents. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrán exercir-s'hi davant qualsevol Oficina de Registre de la Universitat. (art. 5 L.O. 15/1999)