Els guardians de l'Albufera

 

 

Webquest per alumnes de tercer cicle de Primària i primer cicle de la ESO

Àrea de Coneixement del Medi/Ciències Socials

elaborada per Rosa Mª Vila

romavigi@alumni.uv.es

 

 

 

 

Introducció. Tasca. Procés. Recursos. Avaluació. Conclusió. Guía Didàctica.

 

 

1. INTRODUCCIÓ

 

Us agradaria ser Guardians de l' Albufera?

Que què és això?

Un guardó que tenen pocs i que us permitirà fer de guies i exploradors d'aquest singular Parc Natural.

Voleu guanyar-lo? Seguiu-me!

 


2. TASCA


L’Ajuntament de València ha pensat que la millor manera de donar a conéixer L’Albufera als joves és que altres joves li la puguen mostrar.

Per aquesta raó s'ha convocat un concurs al qual esteu convidats sols els alumnes de 6é de Primària. Es tracta de realitzar itineraris el més interessants, lúdics i creatius possibles que dissenyareu en una cartolina (tamany poster). Es farà una exposició amb tots els treballs presentats. Els 10 millors serán editats en tríptics i en ells constarà el nom dels autors.

Us trobe animats. M’alegre, perque no será fàcil!

Haureu de demostrar que domineu bé el vostre medi

 


Els guanyadors fareu de guies d'alumnes d'altres escoles, vinguts de qualsevol part del món. Serà tasca vostra fer-los gaudir de tota la bellesa i singularitat del Parc Natural de l'Albufera, de les moltes possibilitats d'esplai i esbarjo que la zona ofereix i sereu difusors de valors com el respete a la natura i al medi ambient.

Durant un curs, l'últim de la vostra la Primària, tindreu l’honor de ser:

 

Guardians de l'Albufera!

 

Què us sembla? Us creieu capaços?

 


3. PROCÉS

 

Heu d’organitzar-vos en grups de tres i repartiu-vos la feina:

  1. un será el responsable gràfic
  2. un altre el tècnic mediambiental
  3. el tercer, el responsable de la correcció lingüística

 

Entre els tres haureu de decidir la informació que posareu i com ho expliqueu.

En primer lloc delimitareu l’àrea d’estudi. El Parc de l’Albufera és molt ample i, a més de la llacuna, es considera parc una vasta zona que comprén la platja, les dunes, la mallada i la marjal. Comptar amb un bon mapa us será imprescindible.

 

 

Quan ja tingau acotat l’espai, incloureu els punts que trobeu interessant visitar i explicareu per què ho són.

 

El treball haurà de contenir la següent informació:

  1. justificació del vostre itinerari
  2. de quina manera es pot accedir-hi
  3. punt de partida i d'arribada
  4. llocs d'interés al llarg del recorregut: ja siga la seua flora, fauna (centre de recuperació d’aus, observatori), esplai, etc...
  5. duració estimada
  6. mitjans de transport que contempleu (bicicleta, a peu, en barca...)
  7. haureu de dibuixar sobre un mapa de la zona el recorregut a fer


Cal fer una bona recerca però no oblideu que us condiciona el temps.
A mesura que aneu visitant els enllaços, prendreu notes a la vostra llibreta o bé obrireu un document de Word. La ruta déu estar ben documentada, amb imatges, dibuixos, explicacions….

Finalitzat el treball posareu nom a l’itinerari i heu de ser capaços de fer una bona presentació oral a la classe.


 

 

4. RECURSOS


A continuació teniu els enllaços que podeu consultar

mapa

http://www.mediterranea.org/cae/samarucpeligro.htm

http://www.albufera.com

http://www.naturayeducacion.com/parques/cvalenciana/albufera/1_introduccion/introduccion.asp

http://www.valenciabusturistic.com/albufera.html

http://www.albuferaparc.com

 

 

 

5. AVALUACIÓ

 

 

de l'alumne


insuficient
acceptable
molt bé
 • recerca d'informació
       
 • la meua aportació al grup ha estat...
       
 • actitud de participació i esforç
       
 • qualitat del treball acabat
       
 • la nostra exposició oral ha estat...
       
 • altres observacions
       

 

del professor


insuficient
acceptable
molt bé
 • presentació del treball
       
 • adequació dels continguts
       
 • exposició oral a classe
       
 • originalitat i creativitat
       
 • valoració del treball individual
       
 • altres observacions
       

 

 

 

6. CONCLUSIÓ

 

Benvolguts amics: Els organitzadors del concurs i també jo (que us he vist suar) us donem les gràcies per la vostra participació. De segur que a través d’ell heu descobert un fum de coses que, de tan prop, no veieu. També és segur que a partir d’ara voreu L’Albufera amb uns altres ulls.

Us propose que fem realitat els vostres itineraris i que cada trimestre siguem nosaltres els primers que en encetem un!!!

 

 

7. GUÍA DIDÁCTICA

 

objectius

 

Objectius didàctics:

- Reconéixer L’Albufera com a Parc Natural i entorn més pròxim.

- Classificar llocs segons diferents tipus d’interés.

- Respectar i valorar la Natura com a font de vida.

- Treballar en col.laboració amb altres companys.

Continguts Conceptuals:

- El Parc Natural de l’Albufera : Ubicació i límits.

- Els ecosistemes que l’integren: la platja, les dunes, la mallada, la marjal, la llacuna, els camps d’arròs.

- Concepte d’itinerari. Elements a tenir en compte en la seua elaboració.

Continguts Procedimentals:

- Recerca d’informació a internet i anàlisi d’aquesta.

- Anàlisi dels diferents ecosistemes que integren l’Albufera.

- Exploració dels elements constitutius dels ecosistemes involucrats.

- Selecció d’elements clau en l’elaboració de l’itinerari.

Continguts Actitudinals:

- Col.laboració en la recerca: anàlisi i estructuració de la informació.

- Interés i curiositat pel medi que ens envolta.

- Respecte i valoració de la natura en un sentit ample.

 

orientacions didàctiques

 

Nivell: Tercer cicle de Primària i Primer Cicle de la ESO.

Àrees implicades: Coneixement del medi, Ciències Socials i Naturals.

Coneixements previs: Els alumnes han de tenir uns mínims coneixements en l’ús de les TIC, així com pràctica i experiència anterior.

Temporalització: 8 sessions. Les sessions es duran a terme dins de l’horari de l’àrea de Coneixement del Medi i d’informàtica (si en tenen assignada a aquesta última) per tant caldrà la col·laboració dels mestres implicats.

Presentació-conclusió: A partir del títol de la webquest Els Guardians de l’Albufera s’establirà una conversa amb el grup classe en la que es veuran si hi ha punts coincidents en els itineraris presentats i la seua relevància. Una vegada acabada la webquest es farà un xicotet debat al voltant de la importància i la necessitat de preservar la natura i quina aportació es pot fer a tal fi, ja siga individual o col.lectivament.

Avaluació: Els alumnes faran una avaluació individual que tindrà en compte el treball amb el grup, el producte acabat i una autoavaluació. La mestra realitzarà una avaluació contínua a partir de l’observació sistemàtica així com de la feina acabada segons els criteris establerts a la webquest.

 

 

Fer aquesta webquest m´ha resultat una experiència novedosa i apassionant. A més a més els alumnes es senten motivats per l'ús d'internet com a eina de recerca. Tots en guanyem!


Si n'esteu interessats, aquest l'enllaç us apropa a les noves competències en TIC
http://www.xtec.es/escola/tec_inf/tic/

accueil