Logo de la Universitat de València Logo del portal

Resolució de 2 d'octubre de la Vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, per la qual s'atorguen els premis 2018 de l'Observatori INNOVA, de la Càtedra INNOVA-SERVEF Universitat de València de bones pràctiques de formació per a l'ocupació.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS II PREMIS DE L’OBSERVATORI INNOVA, DE LA CÀTEDRA INNOVA LABORA-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE BONES PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ PER A l’OCUPACIÓ

 

1. OBJECTE

2. DESTINATARIS

3. REQUISITS I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

a) Bones pràctiques en els continguts de la formació per a l’ocupació

b) Bones pràctiques en els processos de formació per a l’ocupació

c) Bones pràctiques en la gestió de la formació per a l’ocupació

4. PREMIS 2018 DE L'OBSERVATORI INNOVA

5. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

6. COMPROMISOS DE LA CÀTEDRA

7. ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ

8. RESOLUCIÓ

9. PUBLICITAT

10. RECURSOS

Logo de la Càtedra: guia per participar als premis 2017 RESOLUCIÓ I BASES REGULADORES (pdf)

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS II PREMIS DE L’OBSERVATORI INNOVA, DE LA CÀTEDRA INNOVA LABORA-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE BONES PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ PER A l’OCUPACIÓ

 

1. OBJECTE


 

L’objecte és la convocatòria dels II Premis de l’Observatori INNOVA de Bones Pràctiques de Formació per a l’Ocupació per afavorir, d’una banda, la identificació de tendències i de pràctiques innovadores en el camp de la formació orientada a l’ocupació, i de l’altra, servir de mitjà per donar-les a conèixer, promoure’n la discussió i l’anàlisi i afavorir-ne la difusió i la transferència.

Les bones pràctiques seleccionades i distingides a través d’aquesta segona convocatòria conformaran, junt amb les que ja existeixen, un repositori públic de pràctiques d’excel·lència en formació per a l’ocupació, banc d’experiències de l’Observatori INNOVA, que, en aquesta segona edició, té per objectiu específic reconèixer les iniciatives reeixides (innovació) dutes a terme als centres de formació propis dels serveis públics d’ocupació i formació de tot el territori nacional, com a resultat del compromís i de l’esforç de moltes persones, que aporten qualitat a la feina, generant estratègies innovadores i oferint solucions eficients per resoldre un problema, millorar un procés o prestar un millor servei.

Per tant, la Universitat de València, a través de la càtedra INNOVA LABORA-UV, convoca el procediment per a la selecció i el reconeixement de bones pràctiques de formació per a l’ocupació de l’Observatori INNOVA de la càtedra INNOVA LABORA-UV.

 

2. DESTINATARIS


 

Pot concórrer a aquesta convocatòria la xarxa pública de centres de formació professional per a l’ocupació de tot el territori nacional.

 

3. REQUISITS I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


 

3.1 Requisits de les sol·licituds.

3.1.1 Només s’admetran bones pràctiques que es puguen enquadrar en un dels tres àmbits del banc d’experiències característiques de la formació per a l’ocupació de l’Observatori INNOVA.

a) Bones pràctiques en els continguts de la formació per a l’ocupació

Aquestes bones pràctiques han de tenir relació amb els continguts, els coneixements, les habilitats, les actituds o les destreses (experiència) que, aplicats en l’àmbit de l’acció formativa, han demostrat la seua capacitat per millorar l’ocupabilitat de les treballadores i dels treballadors.

b) Bones pràctiques en els processos de formació per a l’ocupació

Són projectes relatius a actuacions d’innovació didàctica que hagen propiciat la consecució de millores substantives de caràcter pedagògic. Són iniciatives que, dutes a terme durant la fase de planificació didàctica, del desenvolupament de les classes, de la tutorització i/o de l’avaluació de la formació, han demostrat la seua capacitat per introduir transformacions positives en el procés per al qual han estat ideades.

c) Bones pràctiques en la gestió de la formació per a l’ocupació

Es refereix a actuacions en la gestió dels recursos disponibles per dur a terme activitats de formació per a l’ocupació. Són exemples reeixits de canvi en el model de gestió de la formació per a l’ocupació dels centres de formació, que porten a una major eficiència dels recursos econòmics i dels mitjans utilitzats, eficàcia en la consecució.

3.1.2 Les bones pràctiques poden estar aplicant-se en el moment de ser presentades, però no poden ser un projecte pendent d’execució sinó que han d’haver estat planificades, executades i, si s’escau, avaluades en alguna ocasió, de tal manera que en puguen ser identificats clarament els resultats, per poder afirmar que han estat reeixides.

3.1.3 En cas que la bona pràctica siga seleccionada i reconeguda per aquesta convocatòria, els sol·licitants han d’estar disposats a ampliar-ne la informació a altres institucions que, per mitjà de l’Observatori INNOVA, ho sol·liciten.

3.1.4 Igualment, els sol·licitants es comprometen a l’actualització periòdica, si s’escau, dels continguts de la bona pràctica.

3.2 El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria al tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València i es tancarà el 14 de setembre de 2018.

3.2 Les sol·licituds s’han de presentar a través de la pàgina web, emplenant el formulari habilitat amb aquesta finalitat. Una vegada emplenat el formulari, es rebrà un correu de confirmació de la informació introduïda.

Les sol·licituds també es poden presentar a les oficines de registre de la Universitat de València, o en alguna de les formes que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’opta per la presentació en oficines de correus, les sol·licituds s’han d’adreçar a:

Càtedra INNOVA LABORA-Universitat de València

Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència [OPEX]

Edifici Rectorat. Nivell 4.

Av. de Blasco Ibáñez, 13

46010 VALÈNCIA

Imprès de sol·licitud (disponible en l’annex a aquestes bases i en la web)

 

4. PREMIS 2018 DE L'OBSERVATORI INNOVA


 

4.1 Procediment per seleccionar les bones pràctiques 2018 de l’Observatori INNOVA.

4.1.1 Les entitats que concorren a aquesta modalitat podran presentar les bones pràctiques que consideren oportunes en cadascun dels àmbits de l’Observatori INNOVA descrits en el punt 3.1.1 d’aquestes bases.

4.1.2 Les bones pràctiques que, d’acord amb els criteris de qualitat establerts en aquestes bases, superen el procés de selecció passaran a formar part del banc d’experiències de l’Observatori INNOVA i es publicaran al seu portal web a manera de reconeixement de la seua utilitat per al foment de la millora de la qualitat de les accions formatives realitzades.

4.2 Premis 2018 de l’Observatori INNOVA.

4.2.1 Les bones pràctiques que resulten seleccionades en la modalitat anterior optaran a aconseguir un dels tres premis d’excel·lència Observatori INNOVA que s’atorgaran dins cadascuna de les modalitats descrites en l’apartat 3.1.1.

4.2.2 Cada premi consistirà en un trofeu que reproduirà el logo representatiu de la càtedra INNOVA i un diploma acreditatiu, que expedirà el director de la càtedra INNOVA LABORA-UV.

4.2.3 La candidatura guanyadora podrà incorporar, vora el logo representatiu de la càtedra INNOVA LABORA-UV, la referència al premi obtingut en la seua documentació relativa a la bona pràctica que haja resultat premiada.

4.2.4 Així mateix, l’obtenció del premi suposarà la possibilitat de realitzar una presentació de la bona pràctica en algun dels fòrums que organitze l’Observatori INNOVA per promoure la millora de la qualitat dels processos de formació per a l’ocupació.

 

5. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS


 

5.1. Les entitats participants han de facilitar a la càtedra tota la informació que els requerisca l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria sobre els materials, projectes o memòries objecte de la candidatura.

5.2. La presentació d’una candidatura a aquesta convocatòria implica l’acceptació del seu contingut.

 

6. COMPROMISOS DE LA CÀTEDRA


 

6.1. Les persones que intervinguen en el procés d’instrucció, valoració o concessió dels premis han de guardar confidencialitat sobre els resultats de les avaluacions de les candidatures que es presenten.

6.2. La càtedra podrà incorporar a les seues memòries i a les seues iniciatives de divulgació i comunicació dels seus resultats, activitats i programes un resum de les bones pràctiques que resulten premiades. També difondrà el resultat de la concessió dels premis en les seues memòries d’activitats i butlletins de notícies.

 

7. ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ


 

7.1 La instrucció d’aquest procediment correspon a l’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència de la Universitat de València. El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva d’acord amb la secció 1, capítol II, de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

7.2 Les sol·licituds les avalua una comissió d’experts i expertes formada per:

A) Les persones que ocupen la codirecció de la càtedra.

B) Dos membres de la Comissió Mixta de la Càtedra en representació de les entitats participants.

C) Dues persones expertes en l’àrea de formació per a l’ocupació designades per la direcció de la càtedra.

D) Un representant de l’òrgan instructor, que també és el secretari de la Comissió.

7.3 Criteris d’avaluació. Una vegada verificat el compliment dels aspectes formals, la Comissió valorarà les candidatures d’acord amb els criteris objectius que es detallen més avall per a cadascuna de les modalitats i segons la ponderació que, sobre un total de 100 punts, igualment s’indica:

  • 20 % SOLUCIÓ D’UN PROBLEMA: rellevància de la bona pràctica per a la millora contínua.
  • 20 % RESULTATS ASSOLITS: eficàcia respecte als objectius esperats, eficiència respecte als recursos utilitzats i efectivitat respecte a la contribució a la solució del problema plantejat.
  • 10 % INNOVACIÓ: repercussió de la bona pràctica en l’aprenentatge sobre noves formes i estils de treball en la pròpia institució.
  • 10 % SOSTENIBILITAT: possibilitat de manteniment de la bona pràctica a l’interior de la institució.
  • 20 % REPLICABILITAT: potencial de transferència a unes altres institucions, després d’un exercici de flexibilitat i d’adaptabilitat a unes altres unitats i institucions i al conjunt del sistema de formació per a l’ocupació de les administracions públiques.
  • 10 % SISTEMA D’AVALUACIÓ: Desenvolupat i resultats obtinguts a través de la posada en pràctica d’aquest sistema.
  • 10 % SISTEMES DE SUPORT TECNOLÒGIC: Utilitzats per l’entitat concurrent per al desenvolupament de l’actuació en la gestió que es presenta al premi i que permeten dur a terme en l’entitat el desenvolupament de l’administració electrònica.

7.4 En cas que hi haja algun defecte de forma o que la informació facilitada no siga suficient, l’òrgan instructor es posarà en contacte amb la institució que l’haja presentat per suggerir-li que complete la informació.

 

8. RESOLUCIÓ


 

8.1 El vicerector competent en matèria de càtedres institucionals de la Universitat de València resoldrà els premis.

8.2 La resolució de concessió dels premis es farà públic abans del  3 d’octubre de 2018 al tauler oficial de la Universitat de València, a la  web de la càtedra LABORA-UV.

 

9. PUBLICITAT


 

La convocatòria, la resolució de concessió i altres actes relacionats amb aquest procediment es publicaran al tauler oficial de la Universitat de València i a la web de la càtedra INNOVA-LABORA UV.

 

10. RECURSOS


 

Contra la resolució de concessió es pot interposar el recurs de reposició en el termini d’un mes, comptador de l’endemà de publicar-se, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé directament el recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors de l’endemà de publicar-se.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies