• Estudiants del Campus de Tarongers UV
 1. Dades del prestador de serveis
 2. Objecte i àmbit d'aplicació
 3. Funcions de la Universitat de València
 4. Responsabilitat de la Universitat de València
 5. Exclusió de responsabilitat
 6. Obligacions dels usuaris
 7. Accés a serveis amb login
 8. Propietat intel·lectual i industrial
 9. Protecció de dades
 10. Normes aplicables
 11. Vigència i registre de canvis

 

I. Dades del prestador de serveis

La Universitat de València és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Aquesta institució és l'entitat titular de l'adreça electrònica www.uv.es i les seues dades d'identificació i localització són les següents:

 • Denominació: Universitat de València-Estudi General (d'ara endavant, Universitat de València)
 • CIF: Q4618001D
 • Codi del Registre d'Universitats, Centres i Títols: 018
 • Tipus: Pública
 • Domicili: Avinguda de Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València
 • Adreça electrònica: Bústia UV
 • Telèfon: 96 386 41 00
 • Normes d'ús dels recursos informàtics i telemàtics de la UV

 

II. Objecte i àmbit d'aplicació

Aquest document de termes i condicions d'ús té l’objectiu de definir les condicions que regeixen l'edició i l'ús de les pàgines web i dels serveis ocalitzats en l'adreça electrònica www.uv.es, i regular-ne l’ús. Qualsevol usuari que accedisca a la informació i serveis que s’ofereixen en aquest domini està subjecte a aquest document. A més, determinats serveis poden estar afectats per termes i condicions específiques, als quals es pot accedir, si s’escau, als portals corresponents, que l’usuari ha de llegir i ha de complir també obligatòriament. En particular, la seu electrònica i el perfil del contractant es regeixen per la seua normativa específica i pel Reglament de la Seu Electrònica de la Universitat de València (ACGUV 99/2010, modificat per ACGUV 189/2010).

 

III. Funcions de la Universitat de València

D'acord amb l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, la Universitat de València realitza el servei públic d'ensenyament superior mitjançant la recerca, la docència i l'estudi.
Són funcions de la Universitat de València:

 1. La creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura.
 2. La preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigeixen l'aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística.
 3. La difusió, la valorització i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de la vida i del desenvolupament econòmic.
 4. La difusió del coneixement i la cultura a través de l'extensió universitària i la formació al llarg de tota la vida.

En el desenvolupament de les seues funcions, la Universitat de València posa a la disposició de la comunitat universitària en particular, i dels usuaris en general, informació i serveis disponibles a través d'Internet en el domini www.uv.es. que estan subjectes a les finalitats següents:

 • Facilitar l'accés per mitjans electrònics dels ciutadans a la informació institucional, amb especial atenció a l'eliminació de les barreres que limiten aquest accés.
 • Crear les condicions de confiança en l'ús dels mitjans electrònics.
 • Promoure la proximitat amb el ciutadà i la transparència administrativa, així com la millora continuada en la consecució de l'interès general.
 • Contribuir a la millora del funcionament de les administracions públiques, incrementant-ne l'eficàcia i l'eficiència mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació, amb les degudes garanties legals en la realització de les seues funcions.
 • Contribuir al desenvolupament de la societat de la informació en l'àmbit de les administracions públiques i en la societat en general.

 

IV. Responsabilitat de la Universitat de València

La Universitat de València deté la titularitat, la gestió i l’administració de la informació i dels serveis que s’ofereixen a través de l'adreça electrònica www.uv.es i ha d’observar que es compleixen els principis següents:

 • Respecte al dret a la protecció de dades de caràcter personal en els termes que estableixen la Llei orgànica 3/2018, de protecció de les dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, i les normes que la despleguen.
 • Principi d'igualtat i accessibilitat a la informació i als serveis per mitjans electrònics en els termes que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
 • Principi de seguretat en la implantació i utilització dels mitjans electrònics.
 • Principi de responsabilitat i qualitat en la veracitat i l’autenticitat de les informacions i els serveis que s’ofereixen a través de mitjans electrònics.
 • Principi de neutralitat tecnològica i d'adaptabilitat al progrés de les tècniques i sistemes de comunicacions electròniques, tot garantint la independència en l'elecció de les alternatives tecnològiques pels ciutadans i per la Universitat de València. A aquest efecte, la Universitat de València farà servir estàndards oberts i, si s’escau i de manera complementària, estàndards que siguen d'ús generalitzat pels ciutadans.

 

V. Exclusió de responsabilitat

La Universitat de València únicament es fa responsable de l'oficialitat i la veracitat de la informació i dels serveis que s’ofereixen directament a través del domini uv.es.
Així mateix, La Universitat de València actua de bona fe en posar a la disposició dels usuaris la informació i els serveis a través del seu domini uv.es. Per això, no es fa responsable de:

 • La informació reproduïda per tercers i, en particular, de la informació present en la memòria cau dels cercadors (serveis de catching).
 • Les fallades tècniques que puguen impossibilitar l'accés a la informació i als serveis que s’ofereixen a través del domini uv.es.
 • L'accés i l’ús a la informació i els serveis per menors d'edat.
 • L'accés i l’ús il·lícit per part dels usuaris, i especialment les activitats conegudes com framing o pharming.
 • L'ús inadequat per tercers aliens a la Universitat de València i, en concret, quan aquests tercers suplanten o emulen la identitat corporativa de la Universitat de València.
 • Els continguts dels enllaços que dirigisquen a pàgines externes al domini uv.es.

A més, únicament tenen consideració de seu electrònica en els termes que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la informació i els serveis que s’ofereixen a través del portal entreu.uv.es.
Queden exclosos d’aquests termes i condicions d'ús:

 • Les pàgines web personals localitzades en el domini uv.es
 • Els blogs localitats en el domini blogs.uv.es

 

VI. Obligacions dels usuaris

Té la consideració d'usuari qualsevol ciutadà que accedisca a la informació o serveis localitzats en el domini uv.es, en faça o no ús d'aquesta informació o serveis. En l'ús de la informació i serveis que s’ofereixen a través del citat domini, els usuaris tenen les obligacions següents:

 • S’han de comprometre a usar de bona fe la informació i els serveis que la Universitat de València ofereix a través de l'adreça electrònica uv.es.
 • Han de complir aquesta normativa, els Estatuts de la Universitat de València i la resta de l'ordenament jurídic. En particular, han de respectar els drets dels ciutadans, i especialment els seus drets a la protecció de dades, la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.
 • Han de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Universitat de València i de tercers, d’acord amb la legislació vigent.
 • Han de col·laborar amb la Universitat de València, quan es tinga coneixement de la comissió de fets il·legals o delictius en relació amb l'ús dels recursos informàtics i telemàtics de la Universitat de València.

En cap cas no es pot usar la informació i els serveis referits en aquest document per a les finalitats següents:

 • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals de qualsevol tipus, i particularment difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o actuar en perjudici dels drets a la intimitat, l'honor, la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.
 • Difondre continguts contraris als principis enunciats en els Estatuts de la Universitat.
 • Difondre manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i els serveis de la Universitat de València.
 • Danyar els sistemes físics i lògics de la Universitat de València, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment citats.

 

VII. Accés a serveis amb login

La Universitat de València proporciona a determinats usuaris, en funció de la vinculació que hi tinguen, accés a determinats serveis que requereixen la seua identificació i autenticació.
En l'ús d'aquests serveis, l'usuari té les obligacions següents:

 • Servar secret de les claus o contrasenyes d'accés als serveis d'accés restringit. És prohibit facilitar les dades d'usuari i contrasenya a tercers.
 • Les contrasenyes no han de ser emmagatzemades en fitxers, suports o cap altre lloc als quals persones sense autorització puguen accedir.
 • Sempre s’ha d'utilitzar contrasenyes segures que incorporen vuit o més caràcters, majúscules, nombres o signes, i que no han de ser paraules, noms o conceptes.

És prohibit l'accés a aquestes aplicacions sense les autoritzacions corresponents. La Universitat de València només és responsable de les mesures de seguretat relacionades amb l'accés a aquests serveis.

 

VIII. Propietat intel·lectual i industrial

El disseny, el codi font, el logos, les marques i els altres signes distintius que apareixen en el domini uv.es pertanyen a la Universitat de València i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial.
És prohibida la reproducció total o parcial dels continguts objecte d'aquest document sense sol•licitar-ne autorització.

 

IX. Protecció de dades

Les pàgines allotjades en el domini www.uv.es contenen dades de caràcter personal. L'ús d’aquestes dades depèn de la seua categoria. Així:

 • Dades de contacte: Aquestes dades només es poden utilitzar per a finalitats acadèmiques i administratives. El fet d'utilitzar-les per a finalitats diferents d'aquests, i en particular per a finalitats comercials o d'enviament massiu de correus (SPAM), es considera contrari als principis de l'article 4 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, i els seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.
 • Publicacions administratives: Es tracta de publicacions que es fan en compliment dels articles 59, 60 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. És prohibit qualsevol ús per a finalitats diferents a les que estableix aquesta llei.

En tot cas, és prohibit recollir i emmagatzemar dades personals publicades en el domini www.uv.es

 • Dades de navegació

D'altra banda, en la navegació i ús dels serveis localitzats en el domini www.uv.es, s'ha de tenir en compte la política de privadesa i la política de galetes (cookies) de la Universitat de València, que es poden consultar en:

 

X. Normes aplicables

Sense perjudici del que disposa aquest document de termes i condicions, els usuaris se sotmeten a la legislació espanyola. Per qualsevol conflicte o discrepància que sorgisca en la interpretació o aplicació d'aquestes condicions generals, l'usuari se sotmet als jutjats i tribunals espanyols.
Si els usuaris tenen la condició de membres de la comunitat universitària, han de tenir en compte el compliment de les Normes d'ús dels recursos informàtics i telemàtics de la UV

 

XI. Vigència i registre de canvis

Aquest document de termes i condicions és aplicable des de la data de la seua publicació. La Universitat de València es reserva el dret de modificar-lo sense més exigències que la realització dels corresponents avisos als usuaris de les pàgines contingudes en el domini uv.es.
Si algun punt o clàusula d'aquestes condicions generals és considerat nul o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul•litat o inaplicació no afecta les altres disposicions de les condicions generals.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies