1. Dades del prestador de serveis
 2. Objecte i àmbit d'aplicació
 3. Funcions de la Universitat de València
 4. Responsabilitat de la Universitat de València
 5. Exclusió de responsabilitat
 6. Obligacions dels usuaris
 7. Accés a serveis amb login
 8. Propietat intel·lectual i industrial
 9. Protecció de dades
 10. Normes aplicables
 11. Vigència i registre de canvis
 12. Política de pagament i devolució

 

I. Dades del prestador de serveis

La Universitat de València és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Aquesta institució és l'entitat titular de l'adreça electrònica www.uv.es i les seues dades d'identificació i localització són les següents:

 

II. Objecte i àmbit d'aplicació

Aquest document de termes i condicions d'ús té l’objectiu de definir les condicions que regeixen l'edició i l'ús de les pàgines web i dels serveis ocalitzats en l'adreça electrònica www.uv.es, i regular-ne l’ús. Qualsevol usuari que accedisca a la informació i serveis que s’ofereixen en aquest domini està subjecte a aquest document. A més, determinats serveis poden estar afectats per termes i condicions específiques, als quals es pot accedir, si s’escau, als portals corresponents, que l’usuari ha de llegir i ha de complir també obligatòriament. En particular, la seu electrònica i el perfil del contractant es regeixen per la seua normativa específica i pel Reglament de la Seu Electrònica de la Universitat de València (ACGUV 99/2010, modificat per ACGUV 189/2010).

 

III. Funcions de la Universitat de València

D'acord amb l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, la Universitat de València realitza el servei públic d'ensenyament superior mitjançant la recerca, la docència i l'estudi.
Són funcions de la Universitat de València:

 1. La creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura.
 2. La preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigeixen l'aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística.
 3. La difusió, la valorització i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de la vida i del desenvolupament econòmic.
 4. La difusió del coneixement i la cultura a través de l'extensió universitària i la formació al llarg de tota la vida.

En el desenvolupament de les seues funcions, la Universitat de València posa a la disposició de la comunitat universitària en particular, i dels usuaris en general, informació i serveis disponibles a través d'Internet en el domini www.uv.es. que estan subjectes a les finalitats següents:

 • Facilitar l'accés per mitjans electrònics dels ciutadans a la informació institucional, amb especial atenció a l'eliminació de les barreres que limiten aquest accés.
 • Crear les condicions de confiança en l'ús dels mitjans electrònics.
 • Promoure la proximitat amb el ciutadà i la transparència administrativa, així com la millora continuada en la consecució de l'interès general.
 • Contribuir a la millora del funcionament de les administracions públiques, incrementant-ne l'eficàcia i l'eficiència mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació, amb les degudes garanties legals en la realització de les seues funcions.
 • Contribuir al desenvolupament de la societat de la informació en l'àmbit de les administracions públiques i en la societat en general.

 

IV. Responsabilitat de la Universitat de València

La Universitat de València deté la titularitat, la gestió i l’administració de la informació i dels serveis que s’ofereixen a través de l'adreça electrònica www.uv.es i ha d’observar que es compleixen els principis següents:

 • Respecte al dret a la protecció de dades de caràcter personal en els termes que estableixen la Llei orgànica 3/2018, de protecció de les dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, i les normes que la despleguen.
 • Principi d'igualtat i accessibilitat a la informació i als serveis per mitjans electrònics en els termes que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
 • Principi de seguretat en la implantació i utilització dels mitjans electrònics.
 • Principi de responsabilitat i qualitat en la veracitat i l’autenticitat de les informacions i els serveis que s’ofereixen a través de mitjans electrònics.
 • Principi de neutralitat tecnològica i d'adaptabilitat al progrés de les tècniques i sistemes de comunicacions electròniques, tot garantint la independència en l'elecció de les alternatives tecnològiques pels ciutadans i per la Universitat de València. A aquest efecte, la Universitat de València farà servir estàndards oberts i, si s’escau i de manera complementària, estàndards que siguen d'ús generalitzat pels ciutadans.

 

V. Exclusió de responsabilitat

La Universitat de València únicament es fa responsable de l'oficialitat i la veracitat de la informació i dels serveis que s’ofereixen directament a través del domini uv.es.
Així mateix, La Universitat de València actua de bona fe en posar a la disposició dels usuaris la informació i els serveis a través del seu domini uv.es. Per això, no es fa responsable de:

 • La informació reproduïda per tercers i, en particular, de la informació present en la memòria cau dels cercadors (serveis de catching).
 • Les fallades tècniques que puguen impossibilitar l'accés a la informació i als serveis que s’ofereixen a través del domini uv.es.
 • L'accés i l’ús a la informació i els serveis per menors d'edat.
 • L'accés i l’ús il·lícit per part dels usuaris, i especialment les activitats conegudes com framing o pharming.
 • L'ús inadequat per tercers aliens a la Universitat de València i, en concret, quan aquests tercers suplanten o emulen la identitat corporativa de la Universitat de València.
 • Els continguts dels enllaços que dirigisquen a pàgines externes al domini uv.es.

A més, únicament tenen consideració de seu electrònica en els termes que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la informació i els serveis que s’ofereixen a través del portal entreu.uv.es.
Queden exclosos d’aquests termes i condicions d'ús:

 • Les pàgines web personals localitzades en el domini uv.es
 • Els blogs localitats en el domini blogs.uv.es

 

VI. Obligacions dels usuaris

Té la consideració d'usuari qualsevol ciutadà que accedisca a la informació o serveis localitzats en el domini uv.es, en faça o no ús d'aquesta informació o serveis. En l'ús de la informació i serveis que s’ofereixen a través del citat domini, els usuaris tenen les obligacions següents:

 • S’han de comprometre a usar de bona fe la informació i els serveis que la Universitat de València ofereix a través de l'adreça electrònica uv.es.
 • Han de complir aquesta normativa, els Estatuts de la Universitat de València i la resta de l'ordenament jurídic. En particular, han de respectar els drets dels ciutadans, i especialment els seus drets a la protecció de dades, la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.
 • Han de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Universitat de València i de tercers, d’acord amb la legislació vigent.
 • Han de col·laborar amb la Universitat de València, quan es tinga coneixement de la comissió de fets il·legals o delictius en relació amb l'ús dels recursos informàtics i telemàtics de la Universitat de València.

En cap cas no es pot usar la informació i els serveis referits en aquest document per a les finalitats següents:

 • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals de qualsevol tipus, i particularment difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o actuar en perjudici dels drets a la intimitat, l'honor, la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.
 • Difondre continguts contraris als principis enunciats en els Estatuts de la Universitat.
 • Difondre manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i els serveis de la Universitat de València.
 • Danyar els sistemes físics i lògics de la Universitat de València, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment citats.

 

VII. Accés a serveis amb login

La Universitat de València proporciona a determinats usuaris, en funció de la vinculació que hi tinguen, accés a determinats serveis que requereixen la seua identificació i autenticació.
En l'ús d'aquests serveis, l'usuari té les obligacions següents:

 • Servar secret de les claus o contrasenyes d'accés als serveis d'accés restringit. És prohibit facilitar les dades d'usuari i contrasenya a tercers.
 • Les contrasenyes no han de ser emmagatzemades en fitxers, suports o cap altre lloc als quals persones sense autorització puguen accedir.
 • Sempre s’ha d'utilitzar contrasenyes segures que incorporen vuit o més caràcters, majúscules, nombres o signes, i que no han de ser paraules, noms o conceptes.

És prohibit l'accés a aquestes aplicacions sense les autoritzacions corresponents. La Universitat de València només és responsable de les mesures de seguretat relacionades amb l'accés a aquests serveis.

 

VIII. Propietat intel·lectual i industrial

El disseny, el codi font, el logos, les marques i els altres signes distintius que apareixen en el domini uv.es pertanyen a la Universitat de València i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
És prohibida la reproducció total o parcial dels continguts objecte d'aquest document sense sol·licitar-ne autorització.

 

IX. Protecció de dades

Les pàgines allotjades en el domini www.uv.es contenen dades de caràcter personal. L'ús d’aquestes dades depèn de la seua categoria. Així:

 • Dades de contacte: Aquestes dades només es poden utilitzar per a finalitats acadèmiques i administratives. El fet d'utilitzar-les per a finalitats diferents d'aquests, i en particular per a finalitats comercials o d'enviament massiu de correus (SPAM), es considera contrari als principis de l'article 4 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, i els seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.
 • Publicacions administratives: Es tracta de publicacions que es fan en compliment dels articles 42, 43, 45 i 46 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
  administracions públiques. És prohibit qualsevol ús per a finalitats diferents a les que estableix aquesta llei.

En tot cas, és prohibit recollir i emmagatzemar dades personals publicades en el domini www.uv.es

 • Dades de navegació

D'altra banda, en la navegació i ús dels serveis localitzats en el domini www.uv.es, s'ha de tenir en compte la política de privadesa i la política de galetes (cookies) de la Universitat de València, que es poden consultar en:

 

X. Normes aplicables

Sense perjudici del que disposa aquest document de termes i condicions, els usuaris se sotmeten a la legislació espanyola. Per qualsevol conflicte o discrepància que sorgisca en la interpretació o aplicació d'aquestes condicions generals, l'usuari se sotmet als jutjats i tribunals espanyols.
Si els usuaris tenen la condició de membres de la comunitat universitària, han de tenir en compte el compliment del Reglament d'ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions de la UV

 

XI. Vigència i registre de canvis

Aquest document de termes i condicions és aplicable des de la data de la seua publicació. La Universitat de València es reserva el dret de modificar-lo sense més exigències que la realització dels corresponents avisos als usuaris de les pàgines contingudes en el domini uv.es.

Si algun punt o clàusula d'aquestes condicions generals és considerat nul o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afecta les altres disposicions de les condicions generals.

 

XII. Política de pagament i devolució

Les presents Polítiques de pagament i devolució regulen l'ús de l'https://esdeveniments.uv.es/ (d'ara en avant "el lloc web") del qual Universitat de València-Estudi General (d'ara en avant Universitat de València) és titular. Universitat de València és una societat Pública amb seu social en Avinguda de Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València, i inscrita en el Registre Mercantil, amb CIF Q4618001D. La utilització per part del client dels serveis del lloc web pressuposa, en tot cas, l'adhesió a les Polítiques de pagament i devolució en la versió publicada per Universitat de València en el moment mateix de l'ordre de compra. Per això, és convenient que el client llija aquestes Polítiques de pagament i devolució abans de procedir a realitzar una compra.

 1. Àmbit del contracte

Les presents Polítiques de pagament i devolució s'apliquen a la venda de tots els articles d'Universitat de València a través de la seua pàgina web i informa que el seu lloc web es dirigeix exclusivament a un públic major de 18 anys. Reservant-se el dret a cancel·lar el compte d'accés d'un usuari si es detecten actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la utilització d'aquest servei.

 1. Pagament

El pagament es realitzarà a la finalització del procés de compra i serà condició indispensable per a la formalització d'aquest. No s'admet el pagament mitjançant altres procediments no establits en la pantalla del procediment de pagament. Mitjans de pagament admesos: Transferència bancària i/o a través de la xarxa Servired utilitzant la seua targeta VISA o MASTERCARD o PayPal. En qualsevol cas, l'elecció del mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra en la pantalla corresponent. El client ha de notificar a Universitat de València qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant email o via telefònica, en el menor termini possible perquè Universitat de València puga realitzar les gestions oportunes. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comporten el rebuig d'una certa mena d'operacions. Universitat de València no és responsable de l'aplicació d'aquesta mena de polítiques de seguretat.

 1. Canvis, devolucions i desistiment

Les dades de les targetes de crèdit que s'utilitzen en el pagament en línia no s'emmagatzemen en cap base de dades. La Universitat de València utilitza una passarel·la de pagament segura proporcionada per Redsys, que garanteix la integritat de les comunicacions a partir de mitjans prou segurs (SSL, URSL segures, etc.). Els tipus de targeta permesos són targetes de crèdit o dèbit VISA i MASTERCARD. Comissions seran a càrrec de l'emissor.

Existeixen diferents procediments per a la realització de devolucions i desistiments.

Devolució i desistiment: haurà de justificar-se a l'organització de cada esdeveniment en el formulari de Contacte cada esdeveniment.

Els terminis de devolució que a continuació es detallen començaran a comptar des de la data d'inscripció en el curs: 60 dies naturals.

Es procedirà a retornar l'import, en els termes establits en RDL 1/2007, mitjançant el mateix mitjà de pagament que vas utilitzar per a realitzar la inscripció.

Existeixen diferents procediments per a la realització de canvis, devolucions i desistiments i a continuació descriurem les característiques de cadascun d'ells, així com les seues condicions.

 • Canvi: es considera canvi la substitució pel mateix producte amb altres casualitats.
 • Devolució: originada per causa d'una tara, defecte o producte erroni.
 • Desistiment: originada per decisió del client.

 

 1. Garanties dels productes adquirits

La garantia contractual oferida és la que s'estableix en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Clients i Usuaris. Universitat de València respondrà de les faltes de conformitat que es manifesten.

 1. Atenció al client

Per a qualsevol dubte, suggeriment, consulta o reclamació sobre la botiga en línia, pots dirigir-te a la Universitat de València per qualsevol dels següents mitjans:

 • Telèfon: 96 386 41 00 (només Espanya)
 • Correu electrònic: esdeveniments@uv.es
 • Correu postal en la següent adreça: Avinguda de Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València
  A més, disposem per a formular suggeriments, queixes o felicitacions de la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la UV a la disposició dels consumidors i usuaris.

La comunicació tindrà una clau identificativa i un justificant de la presentació d'aquesta. La Universitat de València atendrà la teua sol·licitud com més prompte millor i, en tot cas, abans del termini d'un mes.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Polítiques de pagament i devolució estan sotmeses a la legislació espanyola.