El títol preliminar dels Estatuts de la Universitat de València (UV) descriu la naturalesa i les finalitats de la institució. És ací on queda expressament definida la seua missió en els termes següents:

La Universitat de València, en tant que servei públic, té com a missió impartir els ensenyaments necessaris per a la formació dels estudiants, la preparació per a l’exercici d’activitats professionals o artístiques i l’obtenció, si escau, dels títols acadèmics corresponents, així com per a l’actualització permanent del coneixement i de la formació del seu personal i del professorat de tots els nivells d’ensenyament. La Universitat de València fomenta la recerca, tant bàsica com aplicada, i el desenvolupament científic i tecnològic. Així mateix, amb les garanties de racionalitat i universalitat que li són pròpies, és una institució difusora de cultura en el si de la societat. La Universitat de València facilita, estimula i acull les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els camps de la cultura i del coneixement. (art. 3 dels Estatuts de la UV, aprovats pel Decret 128/2004 i revisats pel Decret 45/2013).

Aquesta missió ha perdurat en l’essencial durant els més de cinc segles d’història de la UV, encara que ha hagut d’anar adaptant-se als diferents períodes històrics i canvis en l’entorn, mitjançant una successió de visions i plans d’actuació que li han permès mantenir permanentment la seua posició de lideratge dins del Sistema Universitari Valencià (SUV).

La UV ocupa, any rere any, llocs destacats en els més prestigiosos rànquings d’activitat investigadora i de qualitat docent. És la primera universitat d’Europa en recepció d’estudiants en els programes de mobilitat de l’estudiantat, i és present en importants convenis i acords internacionals. Alhora, manté el seu arrelament amb el territori més pròxim, complint així amb el seu objectiu de ser un agent clau en la vertebració social de la Comunitat Valenciana, un agent cultural i de pensament crític, i actor fonamental de transferència del coneixement i la innovació.