Tota institució té una cultura sustentada en un conjunt de valors que impregnen els principis que regeixen la seua actuació. Els valors de la Universitat de València s'han anat forjant al llarg de la seua història i han estat reflectits en els Estatuts de la UV.

L’explicitació dels valors de la UV té per objectiu establir un marc de referència sòlid que dirigeix els comportaments i les actituds de la institució, que influeix en les seues decisions i en la manera en què exerceix les seues activitats, i constitueixen els eixos que articulen els diferents àmbits de la Responsabilitat Social Universitària (RSU) de la Universitat de València.

Així, doncs, els valors que impregnen l'acció de la Universitat de València i que serveixen de fonament per a l'elaboració del Pla estratègic 2012-2015 són els següents:

  • Compromís identitari. La Universitat de València és una institució fortament arrelada al territori i vinculada a la realitat valenciana, per aquest motiu presta especial atenció a la protecció i la promoció de la cultura i la llengua que li són pròpies, així com a l'estudi de totes les manifestacions culturals del seu entorn territorial i cultural proper.
  • Excel·lència en la realització de totes les nostres activitats d'ensenyament, recerca, transferència i difusió cultural. Aquest valor es concreta en el nostre compromís amb la qualitat, l'avaluació i la millora contínua.
  • Innovació. La Universitat de València realitza la seua vocació de lideratge intel·lectual des dels principis de racionalitat i universalitat que li són propis, facilitant, estimulant i acollint les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els camps del saber i del coneixement.
  • Progrés social i econòmic, que es concreta en el compromís de la Universitat de València amb el desenvolupament intel·lectual i material dels pobles i l'avanç del coneixement.
  • Transparència en la gestió i diàleg obert amb la societat, que fomenta la participació, la confiança i el compromís amb la institució. Facilitar la comunicació interna i el coneixement mutu entre els diferents grups d'interès que integren la comunitat universitària per fer possible el desenvolupament harmònic dels coneixements destinats al perfeccionament de les persones i de la seua convivència en una societat plural i democràtica. 
  • Justícia, que es concreta en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sense que es produïsca cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió, llengua, religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. En l'àmbit intern, la Universitat de València promou mesures de reforç positiu a favor de la participació igualitària de tots els membres de la institució i en defensa de la llengua i cultura pròpies, que constitueixen el nucli de la seua identitat. Igualment es promouen accions positives perquè les persones amb discapacitat puguen desplegar de manera plena i efectiva la seua activitat universitària.
  • Igualtat. La Universitat de València compleix les seues funcions i realitza tota la seua activitat (docent, investigadora, cultural i de gestió), sota el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i el desenvolupa i aplica mitjançant el corresponent ‘Pla d'Igualtat’. 
  • Solidaritat i cooperació amb els diferents grups d'interès amb què la institució interacciona en l'àmbit social, cultural, econòmic i acadèmic. En l'àmbit acadèmic, la Universitat de València es compromet amb la creació d'oportunitats i condicions equitatives per al major nombre de persones (dimensió social de l'ensenyament superior). Igualment, la Universitat de València coopera amb altres universitats i institucions acadèmiques, amb especial atenció a les universitats valencianes i a les pertanyents a l'àrea lingüística catalana, integrades en la xarxa de l'actual Institut Joan Lluís Vives.
  • Sostenibilitat. La Universitat de València està al servei de la defensa ecològica i del medi ambient i promou i aplica mesures actives per a la protecció i millora de la salut dels membres de la comunitat universitària. La Institució desenvolupa aquest valor mitjançant l’ aplicació activa de les vint-i-cinc polítiques que integren el programa ‘Campus Sostenible. Educació i Investigació per a la Sostenibilitat’.

Els valors esmentats serveixen per sustentar l'enfocament de l'estratègia i els factors clau d'èxit a través dels quals la UV pretén la consecució dels seus objectius en els diversos àmbits d'activitat en què concorre.