• detall d'auditori

D'acord amb la legislació actual i els Estatuts de la institució, que els defineix en el seu títol 2n, la Universitat de València és regida pels següents òrgans centrals:

  • El Claustre
  • El Consell de Govern
  • La Rectora
  • El Consell de Direcció
  • Les Comissions Assessores dels òrgans centrals
  • El Consell Social

El govern i representació de les facultats i escoles

El degà o degana / el director o directora

En les facultats, els degans o deganes, i, en l'escola universitària, el director o directora, són els responsables de la direcció del centre. Elegits per la Junta de Centre, han de ser professors o professores amb vinculació permanent a la Universitat i, per poder formalitzar la seua candidatura, han de ser presentats per un 10% dels membres de la Junta de Centre.

El degà o degana o director o directora designa, entre el personal del centre, els membres que componen el seu equip deganal o de direcció. En alguns centres de la Universitat, un estudiant forma part d'aquestos equips, com succeïx en el Consell de Direcció de la Universitat de València amb la figura del delegat del rector per a estudiants.

Junta de Centre

És el màxim òrgan de govern de cada centre i està compost per representants dels sectors que componen la comunitat universitària en eixe centre: personal docent i investigador (60%), estudiants i estudiantes (72%), personal d'administració i serveis (10%) i becaris i becàries d'investigació (3%).

Assemblea De Representants (ADR) de centre

El màxim òrgan de representació dels estudiants d'un centre és l'Assemblea De Representants del centre (ADR), composta per representants elegits pels cursos d'estudis de grau i postgrau, els claustrals elegits pels i les estudiantes del centre i els i les estudiants elegits membres de la junta de centre. 

El govern i representació dels instituts d'investigació

D'acord amb els Estatuts de la Universitat, els instituts d'investigació propis de la Universitat de València conten amb els següents òrgans:

  • Comité científic: òrgan competent per a proposar les directrius generals de les activitats pròpies de l'institut, supervisar el seu desenvolupament i avaluar els seus resultats, i compost per un màxim de set membres, sent almenys la meitat d'ells aliens a la Universitat i, tots ells, especialistes de reconegut prestigi en el camp d'activitat de l'institut, designats pel Consell de Govern de la Universitat a proposta de l'institut i previ informe de la Junta Consultiva.
  • Consell de l'institut: compost per un màxim de 40 membres, en el qual estan representats tots els sectors de la comunitat universitària, sent el 50% d'ells representants del professorat funcionari docent; 20% en representació de la resta del PDI, un 15% en representació dels becaris i becàries d'investigació, un 10% en representació del personal d'administració i serveis i un 5% en representació dels i les estudiants de doctorat.
  • Director o directora: és elegit pel consell de l'institut entre el PDI que pertany a l'institut, amb el títol de doctor i dedicació a temps complet, que haja estat presentat com candidat/a per un 20% dels membres del consell.

La representació dels estudiants

Els Estatuts de la Universitat, en el seu títol 4t, capítol 2n, estableixen els òrgans de representació i participació dels estudiants en la institució, per a canalitzar la participació de les decisions dels estudiants sobre els assumptes que els concerneixen.

De la mateixa forma que en cada centre existeix una Assemblea De Representants (ADR) d'estudiants de centre com a màxim òrgan de representació estudiantil, l'òrgan màxim de representació dels i les estudiants de la Universitat de València és la Assemblea General d'Estudiants, conformada per un màxim de 200 representants dels estudiants en representació de cada centre, així com pels estudiants membres del Claustre.