Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Persona amb bandera LGTBI

28J, Dia Internacional de l'Orgull

La UV ofereix una programació cultural i de sensibilització a tots els campus

Desmunta la impostora que portes dins!

 

Un taller per explorar la impostora interna i empoderar-nos amb eines de comunicació eficaç

 

Adolescència i joventut front a les ciberviolències masclistes

La Universitat d'Estiu de Gandia organitza aquest seminari que dóna resposta a la creixent preocupació social sobre les ciberviolències masclistes entre la gent més jove

 

 
 
T'interessa

Pla d'Igualtat

El III Pla d'Igualtat de la Universitat de València, aprovat en 2019 i a desenvolupar fins a 2022, està automàticament prorrogat i les seves seixanta-quatre accions continuen vigents i en procés d'execució mentre es confecciona el IV Pla. 

El procés per al disseny, negociació i aprovació del IV Pla d'Igualtat de la Universitat de València es va iniciar el dilluns 25 de juliol de 2022 amb l'acord de la Mesa Negociadora de la Universitat de València del nomenament dels membres de la comissió negociadora que tindrà com a finalitat començar el procés de negociació del diagnòstic i del nou pla d'igualtat. 

Docència amb gènere

Incorporar la perspectiva de gènere a la docència universitària suposa un procés reflexiu que afecta els objectius, el disseny del contingut i de les competències del pla d'estudis i, per extensió, el disseny de les assignatures, incloent els resultats d'aprenentatge, els continguts impartits, els exemples, el llenguatge utilitzat, les fonts seleccionades, el mètode d'avaluació i la gestió de l'entorn d'aprenentatge.

Espai violeta

L’Espai Violeta és un recurs creat per la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València per a previndre la violència masclista en la comunitat universitària i actuar davant de les situacions que ho requerisquen.

Observatori d'Igualtat

L'Observatori per a la Igualtat té com a objectius fer visibles les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit universitari, recollir i analitzar dades estadístiques que actualitzen i amplien el diagnòstic “Dones i homes en la Universitat de València” i elaborar indicadors d’igualtat.

Diversitats

La Universitat de València ha engegat una iniciativa per la igualtat en la diversitat en sentit ampli, que inclou la diversitat afectivosexual, familiar i de gènere, l’etnicocultural i la religiosa.

Voluntariat

El programa de Voluntariat UV, promogut per la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València, té com a objectiu vincular l’estudiantat a les accions de sensibilització, prevenció i actuació davant la violència masclista a través dels espais violeta.

 
Ho coneixes?

Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU)

La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) reuneix totes les unitats, oficines, observatoris, comissions, secretariats d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de les universitats  públiques espanyoles i aquelles privades que demanen l'adhesió.

Igualtat de Gènere en la Xarxa Vives d'Universitats

El programa d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Lluís Vives respon al compromís de les universitats per incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els entorns de la docència, la recerca i la gestió universitàries. El programa contempla el tractament del gènere a tots els nivells, des de l’anàlisi de necessitats fins a l’elaboració d’informes i recursos i la formació i difusió de l’aplicació de la perspectiva de gènere.

Instituto de las Mujeres

El Instituto de las Mujeres (IMs) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, que tiene como funciones Impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, así como elaborar, en cooperación con otros Departamentos, los informes de aplicación de las Directivas de la Unión Europea, en las que el Instituto es el Organismo de fomento de la igualdad.

Institut Valencià de les Dones

La Direcció General d’Igualtat i de l'Institut de les Dones de la Generalitat Valenciana exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de promoció de la igualtat entre dones i homes, i reconeixement dels drets de les dones.

El comissionat o comissionada per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, amb rang de direcció general, exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de prevenció i atenció integral a les dones víctimes de violència i als seus fills i filles.

Institut Universitari de les Dones

L'Institut Universitari d’Estudis de les Dones de la Universitat de València (IUED) és un institut d'investigació interdisciplinària compost per professorat, investigadors/as i estudiants de Postgrau, que compta així mateix amb la col·laboració d'altres persones docents i investigadores amb les quals manté relacions científiques i comparteix projectes o línies d'investigació.

 
Eines

Codi de conducta

La Universitat de València disposa de procediments tant formals com informals per a la resolució de conflictes per l’incompliment d’aquest Codi de Conducta, i vetla perquè les persones que presenten una denúncia no resulten perjudicades.

Guia d'Igualtat en el Llenguatge

Aquesta Guia d'Igualtat en el Llenguatge pretén oferir recursos i estratègies als qui formen part de la Universitat de València amb la finalitat de
facilitar la utilització en la seva comunicació d'un llenguatge igualitari, no sexista.

Informes d'impacte de gènere en la normativa universitària

Aquesta guia de la Xarxa Vives d’Universitats de revisió de l’impacte de gènere a la normativa universitària pretén orientar, des d’un enfocament pragmàtic, recomanacions i bones pràctiques sobre com incorporar de manera efectiva i transversal aquesta perspectiva de gènere a la producció normativa universitària.

Traductor CaDi al llenguatge inclusiu

CaDi és eina de suport per a ajudar-te a emprar el llenguatge incloent no sexista en la redacció de textos.

Protocol contra l'assetjament

La Universitat de València impulsa una finestra única enfront de l'assetjament i una via informal de denúncies. El protocol es va aprovar en Consell de Govern de 29 de juny de 2021 (substituint el que es va aprovar el 28 de febrer de 2012).

 
 

Novetats

Segueix-nos

Unitat d'Igualtat i sales de lactància

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa