Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Amb la creació de l’Observatori d’Igualtat donem compliment a la Llei orgànica d’universitats aprovada el març de 2007 i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de les dones i els homes (LOIEMH).

L'Observatori per a la Igualtat té com a objectius fer visibles les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit universitari, recollir i analitzar dades estadístiques que actualitzen i amplien el diagnòstic “Dones i homes en la Universitat de València” i elaborar indicadors d’igualtat.

L’Observatori es planteja com una eina per detectar les desigualtats existents en la Universitat de València, així com l'àrea encarregada de fer el seguiment i avaluació dels Plans d'Igualtat.

L'Observatori per a la Igualtat té com a objectius generals:

 1. Visibilitzar la persistència de les desigualtats entre dones i homes en l'àmbit universitari. És doncs una eina per a demostrar i constatar aquestes desigualtats.
 2. Realitzar un seguiment i avaluació dels Plans d'Igualtat dels quals s'ha dotat la UV.
 3. Contribuir a la transversalización de les polítiques d'igualtat
 4. Relacions amb institucions externes, i xarxes de les quals forma part la Unitat d'Igualtat

Per tal de respondre a la principal finalitat de l'Observatori per a la Igualtat, que és la visibilització de les desigualtats entre homes i dones, a través de l'elaboració i publicació d'informes, es destina des de l'inici un apartat específic en la pàgina web de la Unitat d'Igualtat. A més, aquesta iniciativa va comptar amb fons del Campus d'Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Objectius específics:

 • L'elaboració i actualització d'indicadors d'igualtat per als tres col·lectius que componen a comunitat universitària: PAS, PDI i estudiants.
 • Elaboració i difusió d'informes que visibilitzen la desigualtat i discriminació en el si de la nostra universitat
 • Realitzar un mesurament ajustat als indicadors proposats, que permeta el seguiment i avaluació de la consecució dels objectius i mesures plantejades en els Plans d'Igualtat.
 • Comprovar que la totalitat de les estadístiques de la universitat que afecten persones estiguen desagregades per sexe i col·laborar en la construcció d'indicadors útils per a l'avaluació de l'impacte de gènere a tots els nivells.
 • Assessorar centres i serveis de la universitat sobre com realitzar informes d'impacte de gènere i com incorporar la perspectiva de gènere en la seua àrea de treball.
 • Respondre a les peticions externes (organismes d'igualtat d'altres institucions públiques vinculades) de dades estadístiques de la UV vinculades a qüestions d’igualtat entre homes i dones.
 • Gestionar el lloc web de l’Observatori i de la Xarxa d'Universitats per a la Igualtat de Gènere l'Excel·lència universitària (RUIGEU).