• detall d'auditori

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat de València i, com a tal, desenvolupa les línies generals de política universitària aprovades pel Claustre, exerceix la potestat reglamentària no reservada a altres òrgans de la Universitat, com també les potestats de proposta, d’informe i de resolució que li atribueixen aquests Estatuts i altres disposicions aplicables, i assisteix el rector o la rectora en tots els assumptes de la seua competència.

Són competències del Consell de Govern:

 1. Convocar eleccions a rector o rectora, tret de quan la competència corresponga al Claustre.
 2. Convocar eleccions per a la renovació total del Claustre.
 3.  Aprovar i modificar els reglaments marc i els reglaments d’organització i funcionament de la Universitat, tret que aquests Estatuts o altres disposicions aplicables atribuesquen expressament aquesta competència a altres òrgans.
 4. Emetre tots els informes preceptius que determine la legislació vigent i aquests Estatuts.
 5. Aprovar i revocar tots aquells convenis adients per al compliment dels fins de la Universitat de València.
 6. Crear, modificar i suprimir departaments i els centres o les estructures que la legislació vigent no reserve a altres organismes.
 7. Crear i modificar serveis generals, així com proposar-ne al Claustre la supressió.
 8. Acordar, sense perjudici de les competències del Consell Social, la creació per la Universitat o en col·laboració amb altres institucions públiques o privades, d’empreses, fundacions o altres persones jurídiques, com també la participació en les que ja estan constituïdes. D’aquests acords n’haurà de ser informat el Claustre en la sessió següent.
 9. Aprovar o modificar els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot l’Estat, així com determinar el centre propi al qual s’encarrega l’organització dels ensenyaments.
 10. Aprovar els títols propis de la Universitat de València i els seus plans d’estudis.
 11. Aprovar anualment el calendari acadèmic i l’oferta de curs acadèmic.
 12. Aprovar estudis i activitats d’extensió universitària.
 13. Aprovar plans propis de promoció i desenvolupament de la investigació i de formació d’investigadors, com també d’innovació educativa.
 14. Establir els criteris generals per a la configuració i l’actualització de la plantilla del personal docent i investigador i d’administració i serveis.
 15. Aprovar la relació de llocs de treball del personal docent i investigador i les seues modificacions, i proposar per a la seua aprovació, si s’escau, la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis i les seues modificacions.
 16. Aprovar els reglaments que regulen els concursos d’accés i els de selecció de personal docent i investigador contractat.
 17. Acordar les places de professorat que s’han de proveir mitjançant concurs d’accés entre habilitats, així com la convocatòria dels concursos d’accés corresponents.
 18. Acordar la convocatòria de concursos públics per a la selecció de personal docent i investigador contractat laboral de durada indefinida.
 19. Nomenar professors emèrits i acordar-ne la contractació i la pròrroga d’aquesta.
 20. Aprovar els reglaments de concessió del doctorat honoris causa i de la medalla de la Universitat, i atorgar aquestes distincions.
 21. Aprovar els procediments de selecció i provisió de llocs de treball, com també acordar la convocatòria de l’oferta d’ocupació pública i de la provisió de llocs de treball del personal d’administració i serveis.
 22. Proposar al Consell Social el reconeixement de les situacions que, a més de les que estableixen les disposicions de la Generalitat, puguen causar dret al component retributiu per mèrits de dedicació a la gestió universitària.
 23. Aprovar els reglaments dels procediments d’admissió d’estudiants i estudiantes, de gestió de matrícula i d’expedients acadèmics, de revisió de qualificacions i de concessió dels premis extraordinaris.
 24. Proposar, en l’elaboració del pressupost, la política pròpia de beques i d’ajuts a l’estudi.
 25. Aprovar les bases especials dels concerts singulars de la Universitat amb les institucions sanitàries en què s’hagen d’impartir ensenyaments universitaris.
 26. Aprovar les directrius generals de política lingüística i el reglament que les desenvolupe.
 27. Exigir responsabilitats als càrrecs o representants que elegeix i, si escau, revocar-los.
 28. En general, totes les competències que li atribueixen la llei i aquests Estatuts.

 

D'acord amb l'article 88 dels Estatuts:

El Consell de Govern està format:

 1.  Pel rector o la rectora, que el presideix, el secretari o la secretària general, que ho és també del Consell, i el gerent o la gerenta.
 2.  Per 15 membres de la pròpia comunitat universitària designats pel rector o la rectora, en què s’han d’incloure necessàriament els vicerectors i les vicerectores.
 3. Per 20 membres del Claustre elegits per aquest entre les representacions dels seus diversos sectors en els nombres següents:
  1. Nou en representació del professorat doctor amb vinculació permanent.
  2. Dos en representació del professorat no doctor o sense vinculació permanent.
  3. Un en representació del personal investigador en formació.
  4. Tres en representació del personal d’administració i serveis.
  5. Cinc en representació dels estudiants i les estudiantes.
 4. Per 15 representants dels degans, les deganes, els directors i les directores de centres, instituts universitaris d’investigació i departaments, distribuïts de la forma següent:
  1. Onze representants dels degans, les deganes, els directors i les directores d’escola.
  2. Tres representants dels directors i les directores de departament.
  3. Un representant dels directors i les directores d’instituts universitaris d’investigació.

5.  Per tres membres del Consell Social no pertanyents a la pròpia comunitat universitària.

6.  El mandat dels membres del Consell a què es refereixen els apartats 3 i 4 és de dos anys, tret del mandat dels estudiants i les estudiantes, el qual tindrà la durada establerta en el Reglament electoral general previst en aquests Estatuts.

7.  Els degans, les deganes, els directors i les directores de centre que no siguen membres del Consell de Govern tenen el dret d’assistir a les reunions, amb veu però sense vot, i han de ser convocats en els mateixos termes que els membres del Consell.

L'actual Consell de Govern està format per:

 

MEMBRES NATS

Rectora:Maria Vicenta Mestre Escrivá

Secretària General: María Elena Olmos Ortega

Gerent: Juan Vicente Climent Espí

 

MEMBRES DESIGNATS

Vicerectora d'Estudis: Isabel Vázquez Navarro

Vicerector d'Ordenació  Acadèmica i Professorat: Ernest Cano Cano

Vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació: Ángeles Solanes Corella

Vicerector d'Investigació: Carlos Hermenegildo Caudevilla

Vicerectora d'Innovació i Transferència: Rosa Mª Donat Beneito

Vicerectora de Cultura i Societat: Ester Alba Pagan

Vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme: Carles Padilla Carmona

Vicerector de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació: Joaquín Aldás-Manzano

Vicerector d'Economia i Infraestructures: Justo Herrera 

Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable: Pilar Serra Añó

Vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives: Silvia Martínez Gallego        

Delegat de la rectora per a Estudiantes i Estudiants: Marcos Durá Gimeno

Mª Vicenta Alandi Palanca

Fuensanta Doménech Roda

Coordinador AGE: Víctor Herrera Latorre

 

MEMBRES ELEGITS PEL CLAUSTRE

 

PDI DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT

José Manuel Almerich Silla

Pedro Javier Cillero Salomón

José Manuel Claver Iborra

Emilia Ferrer García

Pedro Rafael Gil Monte

Javier Guardiola García

Marcela Isabel Jabbaz Churba

Begoña Milián Medina

María Navitidad Orellana Alonso

PDI NO DOCTOR O SENSE VINCULACIÓ PERMANENT:

Rafael Fernández Maximiano

Vicente García Santos

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ:

Laura Antón González

PTGAS

Laura Coscollá Pascual

Carlos Javier López Benedí

Jacinto José Torrecillas Martínez

ESTUDIANTS I ESTUDIANTES

Rim Alhakim

Laia Darós Serrano

Víctor Estevan Martínez

Miguel Ángel Lavara Hortelano

María Vigo García

 

REPRESENTANTS DELS DEGANS, LES DEGANES I ELS DIRECTORS I LES DIRECTORES DE CENTRES, INSTITUTS UNIVERSITARIS D'INVESTIGACIÓ I DEPARTAMENTS

DEGANS/NES I DIRECTORS/ES

Facultat de Medicina i Odontologia: Amparo Ruiz Saurí

Facultat de Dret: Francisco Javier Palao Gil

Facultat d'Economia: Francisco Muñoz Murgui

Facultat de Ciències Biològiques: Carmen Baño Aracil  

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport: Ferran Calabuig Moreno  

Facultat de Ciències Matemàtiques: José Salvador Moll Cebolla

Facultat de Ciències Socials: Albert Moncusí Ferré

Facultat de Geografia i Història: Josep Montesinos Martínez

Facultat de Fisioteràpia: Sofía Pérez Alenda

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació: Amparo Ricos Vidal

Facultat de Física: Jordi Vidal Perona  

INSTITUTS UNIVERSITARIS D'INVESTIGACIÓ

IU de Investigació en Transit i Seguretat Viaria: Francisco Alonso Pla

DEPARTAMENTS

Fisiologia: Juan Gambini Buchón

Finances empresarials: Vicente Andrés Sanchis Berenguer

Biologia Vegetal: Roc Ros Palau

 

REPRESENTANTS DEL CONSELL SOCIAL

Leonor Sáiz Amorós

Lourdes Soriano Cabanes

Francisco José Marín Crespo