• detall d'auditori

D'acord amb l'article 83 dels Estatuts de la Universitat de València, són competències del Claustre:

a) Defensar la personalitat i els principis de la Universitat de València establerts en el títol preliminar d’aquests Estatuts.

b) Elaborar els Estatuts i les modificacions d’aquests, com també reformular, si s’escau, els textos inicialment aprovats.

c)  Aprovar i modificar els reglaments de la Universitat de València en les matèries que estableixen els Estatuts i, en particular, el Reglament electoral general.

d) Suprimit.

e) Establir els criteris generals que el Consell de Govern ha de tenir presents per emetre informe sobre la creació, modificació i supressió de facultats, escoles i instituts universitaris d’investigació de la Universitat de València, i sobre l’adscripció de centres a aquesta.

f)  Debatre i, si escau, aprovar els objectius generals de la política universitària que el rector o la rectora ha de presentar el segon trimestre de cada any natural.

g) Debatre i, si escau, aprovar les línies generals de la proposta de pressupost que el rector o la rectora ha de presentar el segon trimestre de cada any natural, de manera coordinada amb els objectius esmentats en l’apartat f) anterior.

h) Debatre l’informe de gestió que, respecte dels objectius generals aprovats per a un curs acadèmic i un exercici pressupostari i atenent, si escau, els pressuposts aprovats, ha de presentar el rector o la rectora el segon trimestre de cada any natural.

i)  Aprovar, si escau, la gestió del rector o la rectora, una vegada debatut l’informe esmentat en l’apartat h), com també la gestió de la resta d’òrgans de govern de la Universitat.

j)  Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions al Rectorat, d’acord amb allò que disposa l’article 104 d’aquests Estatuts i amb els efectes que s’hi estableixen.

k) Exigir responsabilitats als càrrecs o representants que elegeix i, si escau, revocar-los.

l)  Deliberar i prendre acords sobre qualsevol proposta que li siga presentada i, si escau, traslladar-los als organismes corresponents.

m) Totes aquelles que li reserven aquests Estatuts i altres disposicions aplicables.

 

 

 

 

D'acord amb l'article 81 dels Estatuts de la Universitat de València:

1.  El Claustre és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Li corresponen les competències de reglamentació, resolució i control que li atribueixen les lleis i aquests Estatuts.

2.  El Claustre està format pel rector o la rectora, que el presideix, el secretari o la secretària general, que ho és del Claustre, el gerent o la gerenta i per tres-cents membres elegits d’acord amb la distribució que s’indica tot seguit:

a) Cent cinquanta-tres membres del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat i trenta-vuit membres del professorat no doctor o sense vinculació permanent, elegits per tot el personal docent i investigador.

b) Setanta-cinc membres elegits pels estudiants i les estudiantes entre aquests.

c)  Trenta membres elegits pel personal d’administració i serveis i entre aquests.

d) Quatre membres elegits pel personal investigador en formació i entre aquests.

Els vicerectors, les vicerectores, els vicesecretaris i les vicesecretàries generals formen part del Claustre, amb veu i sense vot, llevat que tinguen la condició de representants en el Claustre.

3.  El Claustre ha de ser renovat totalment cada quatre anys, llevat dels representants dels estudiants i les estudiantes, el mandat dels quals tindrà la durada establerta en el Reglament electoral general previst en aquests Estatuts. Les vacants que s’hi produesquen en els períodes esmentats seran cobertes pel temps que reste. Les eleccions per a la renovació del Claustre s’han de realitzar durant el primer trimestre del curs acadèmic.

4.  El Claustre també ha de ser renovat totalment en cas de cessament del rector o la rectora en virtut de revocació aprovada pel Claustre.