1. La Universitat de València expressa el seu compromís inequívoc amb el manteniment dels més alts nivells d'exigència ètica i jurídica, així com l'adopció i l'impuls dels principis d'integritat pública, imparcialitat i honestedat en tots els seus àmbits d'actuació. Aquest compromís té com a objectius demostrar l'oposició radical al frau, la corrupció i els conflictes d'interés en l'exercici de les seues funcions i les seues activitats; impulsar el reforç ferm dels mecanismes per a la seua prevenció, detecció i correcció dins del termini i en la forma escaient adequats; i aconseguir l’efecte més gran dissuasiu possible davant qualsevol mena d'activitat corrupta o fraudulenta.
  2. S'espera de totes les persones integrants de la comunitat universitària que assumisquen com a propi aquest compromís institucional.
  3. Com a manifestació d'aquest, el Consell de Govern, en sessió plenària de 13 de desembre de 2021, ha aprovat el Full de ruta sobre les mesures d'integritat pública, la prevenció i la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interés (ACGUV2021-303) en la qual es defineix el procediment inicial per a abordar la prevenció i la correcció de situacions de conflictes d'interés, s'estableix un canal de denúncia interna i es preveu la constitució de la Comissió d'Integritat Pública.
  4. La Universitat de València revisarà i actualitzarà periòdicament la seua política d'integritat pública i lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interés a través de la Comissió d'Integritat Pública, garantint la deguda diligència en la implementació de mesures correctores.
  5. En definitiva, la Universitat de València ha posat en marxa mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau i compta amb un sistema de control robust, dissenyat per a previndre i detectar, en la mesura que siga possible, els actes de frau i corregir el seu impacte, en cas de produir-se.

Enllaç al document