• detall d'auditori

Per a contribuir a l'exercici més encertat de les competències dels òrgans centrals de la Universitat, en els procediments corresponents tenen participació comissions representatives dels sectors de la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants).

Aquestes comissions de caràcter permanent són creades pel Consell de Govern.

Comissions actuals:

 • Comissió 0,7
 • Comissió Acadèmica de Plans d'Estudi
 • Comissió d'Apel·lacions de Concursos
 • Comissió d'Avaluació
 • Comissió de Disciplina
 • Comissió de Doctorat
 • Comissió Econòmica
 • Comissió d'Educació Física i Esports
 • Comissió d'Estatuts
 • Comissió d'Estudis
 • Comissió d'Ètica en la Investigació Experimental
 • Comissió d'Extensió Universitària
 • Comissió d'Informació Bibliogràfica
 • Comissió d'Informàtica
 • Comissió d'Investigació
 • Comissió d'Organització Acadèmica
 • Comissió de Personal d'Administració i Serveis
 • Comissió de Política Lingüística
 • Comissió de Professorat
 • Comissió de Relacions Internacionals
 • Comissió de Sostenibilitat
 • Consell Assessor del Jardí Botànic
 • Consell Assessor de l'Observatori Astronòmic
 • Consell Editorial

Reglaments de Règim Intern