En el marc de la missió de la UV, i definit el seu àmbit d'activitat (ensenyament, recerca, transferència i cultura), és possible explicitar el propòsit de la institució en forma de metes que defineixen i qualifiquen la nostra oferta de serveis i concreten les fites que volem aconseguir en el marc temporal d'aquest Pla estratègic 2016-2019.

La Universitat de València vol ser reconeguda en el futur per:

  • Ser una institució d’ensenyament superior amb una oferta de qualitat, àmplia, internacional i oberta a tothom, que abaste les necessitats de formació permanent al llarg de les diverses fases del cicle de vida dels usuaris i usuàries.
  • La capacitat d’oferir una orientació integral al seu alumnat, que es concreta en la qualitat de l’experiència universitària en la Universitat de València i en una qualificació que potencia la inserció professional i l’ocupabilitat dels titulats i titulades.
  • El volum i impacte dels resultats de recerca generats pels seus equips.
  • La capacitat de captar recursos especialitzats de recerca: captant i desenvolupant talent i concorrent a les convocatòries competitives de caire internacional.
  • La capacitat d’oferir una àmplia varietat de serveis de transferència i de serveis cientificotècnics, a través de processos visibles, accessibles i fàcilment comprensibles pels usuaris i usuàries actuals i potencials.
  • La capacitat d’establir relacions de llarg recorregut amb els usuaris dels serveis de transferència, i d’oferir-los solucions integrals que van més enllà de transaccions puntuals.
  • L’amplitud, la qualitat i la riquesa de la seua oferta cultural i de participació en la vida universitària, que contribueix a oferir una ‘experiència UV’ que satisfà les necessitats dels seus usuaris i usuàries.
  • Ser un referent cultural en la societat valenciana, amb especial atenció a la seua cultura i la seua llengua.

A partir d'aquesta visió, és possible identificar els objectius de la institució en cadascun dels quatre àmbits d'activitat i els objectius estratègics que permeten aconseguir les metes assenyalades, amb la qual cosa es configura el Pla estratègic de la Universitat de València per al període 2015-2019.