TF.: (96 39) 83041 cgt@uv.es

 

MESA NEGOCIADORA 21-06-2011

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 8 d'abril de 2011.
2. Formalització de contracte laboral per al professorat associat a temps parcial amb contracte administraiu D.T. 4ª de la LOU.

3. Normativa reguladora del procediment per al canvi d'àrea de coneiximent del professorat funcionari i laboral indefinit.


4. Modificació RLT 2/2011. Document. Memòria del document. Modificació pressupostària


5. Oferta d'Ocupació Pública 2011. Relació per escales. Document general


6. Processos promoció interna derivats de l'Acord de Condicions de Treball 2008-2011.


7. Precs i qüestions.

 

MESA NEGOCIADORA 25-01-2011

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l'acta de les sessions de 20 de desembre 2010.

2.- Aprovació, si escau, de la Modificació 1/2011 de la RLT de P.A.S. (altra documentació: Memòria, Pressupost)

3.- Aprovació, si escau, del nous Criteris de participació de la Universitat de València en el Programa Ramón y Cajal.

4.- Modificació sistema selectiu Grup C2.

5.- Precs i quëstions.