Logo de la Universitat de València Logo Covid Logo del portal

SOBRE LES MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-19

 • Quines són les mesures de prevenció bàsiques que he de respectar en les dependències de la UV?

  En la UV has de respectar les mesures generals de prevenció de la transmissió de la malaltia: higiene de Mans, ús de Màscara i manteniment de Metre i mig de distància interpersonal recomanada.

  A més, has de romandre en el teu domicili i no acudir a les dependències universitàries si presentes símptomes de la COVID-19, se t'ha diagnosticat la malaltia o estàs en període d'aïllament per contacte estret amb casos de contagi. Et recomanem consultar la secció de preguntes freqüents sobre actuació en casos de contagi o quarantena per a informar-te sobre aquestes situacions.

 • Com s'han organitzat les mesures de prevenció enfront de la COVID-19 en aquest període?

  Abans d'iniciar el curs 2021-2022, la UV ha implantat les mesures de prevenció enfront de la COVID-19 recomanades per les autoritats sanitàries de manera coordinada entre les cinc universitats públiques valencianes. Destaquen les següents:

  • Reorganització dels espais, la circulació i el mobiliari per a garantir el manteniment de la distància interpersonal recomanada en els espais d'ús comú.
  • Instal·lació de mampares de protecció en els llocs d'atenció al públic.
  • Ubicació de dispensadors de solució hidroalcohòlica en les entrades dels edificis i en els espais amb major afluència de persones.
  • Revisió i adaptació dels sistemes de ventilació per a minimitzar la recirculació d'aire interior i garantir la renovació mitjançant ventilació natural i/o mecànica, d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
  • Increment del servei de neteja i desinfecció.
  • Increment del servei d'informació i control d'accessos.
  • Priorització de l'atenció telemàtica i telefònica.
  • Monitoratge del CO2 a les aules per a permetre el seguiment i avaluació de les mesures de ventilació.
 • És obligatori l'ús de màscara en tot moment?

  Sí, l'ús de màscara higiènica o quirúrgica és obligatori en les dependències de la UV, encara que siga possible el manteniment de la distància interpersonal recomanada.

  En espais a l'aire lliure també serà obligatori l'ús de la màscara quan no resulte possible mantindre la distància interpersonal recomanada.

  Pots acudir al teu lloc de treball proveït de màscara pròpia o sol·licitar-la en arribar. Tots els edificis compten amb màscares higièniques o quirúrgiques per a facilitar-les al personal UV en l'entrada. Si tens dubtes sobre com sol·licitar-les, has de consultar a la persona responsable de la teua estructura.

   

 • Sóc una persona especialment sensible a la COVID-19. He de tindre alguna precaució especial?

  Si eres una persona especialment sensible pertanyent als grups vulnerables a la COVID-19, hauràs de complir escrupolosament les mesures preventives generals. En cas de dubte sobre la compatibilitat del treball presencial amb la teua condició clínica, pots sol·licitar al Servei de Prevenció i Medi Ambient un informe sobre les mesures de prevenció, protecció i adaptació del lloc de treball necessàries, d'acord amb el procediment publicat en la seua pàgina web.

 • Totes les instal·lacions universitàries estan obertes? Puc desplaçar-me per la UV amb normalitat?

  La UV inicia el curs 2021-2022 en un escenari de vacunació molt avançada i de control de la pandèmia amb una incorporació plena del personal al treball presencial. A més, podràs utilitzar els serveis i realitzar les activitats habituals (formació permanent, biblioteques, activitats esportives, culturals, etc.) sempre els protocols i les directrius específiques de prevenció que s'han establert en cada cas.

  No obstant això, has de col·laborar en la reducció de la concurrència, els desplaçaments i els contactes prescindibles respectant les següents recomanacions:

  • Redueix al mínim imprescindible els desplaçaments entre les dependències de la UV.
  • Informa't de la possibilitat de realitzar telemàticament els tràmits amb altres serveis abans d'acudir físicament. Sempre que ha sigut possible, els serveis universitaris han limitat la seua atenció a canals telemàtics i telefònics, o han establert sistemes de cita per a evitar l'afluència de persones.
  • Restringeix el nombre de contactes socials durant la jornada laboral. Es recomana realitzar els descansos en xicotets grups estables, és a dir, sense variar la seua composició.
 • Amb qui he de contactar per a fer una consulta sobre les mesures de prevenció davant la COVID-19 en el meu lloc de treball?

  Si formes part del col·lectiu de Personal Docent i Investigador, has de contactar amb la direcció del teu departament o amb l'administració o el deganat o direcció del centre.

  Si formes part dels col·lectius de Personal d'Administració i Serveis o de Personal en Investigació, has de contactar amb la persona responsable de la teua estructura: centres, departaments, instituts universitaris d'investigació, Col·legi Major «Rector Peset», Jardí Botànic, Observatori Astronòmic, serveis generals, serveis centrals administratius i econòmics, unitats perifèriques -les unitats de campus o de suport als instituts- i la resta d'estructures en les quals s'organitza la UV.

  En cas necessari, les persones responsables de les estructures traslladaran la teua consulta al Servei de Prevenció i Medi Ambient.

 

ACTUACIÓ EN CAS DE CONTAGI O QUARANTENA

 • Què he de fer si tinc símptomes de la malaltia COVID-19?

  Si presentes símptomes de la COVID-19 has de romandre en el teu domicili i contactar de manera immediata amb el teu centre de salut. A més, si hagueres estat en les dependències de la Universitat de València (UV) des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o de la presa de mostra per al diagnòstic, has d'informar-nos a través de l'adreça de correu electrònic covid@uv.es.

  Els símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte i del gust, esgarrifances, mal de gola, mal de cap, feblesa general, dolors musculars, diarrea o vòmits. Els símptomes greus, que requereixen atenció immediata urgent, són dificultat per a respirar, dolor o pressió en el pit, incapacitat per a parlar o moure's, confusió o coloració blavosa en llavis o rostre.

 • Quan he de contactar amb covid@uv.es?

  Si tens símptomes o t'han diagnosticat la malaltia amb una prova PCR i has estat en les dependències de la UV des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o de la presa de mostra per al diagnòstic, has de comunicar-lo com quant més prompte millor a covid@uv.es.

  No és necessari que envies la comunicació a covid@uv.es en altres casos d'aïllament, per exemple, si estàs en quarantena per ser contacte estret d'un cas de contagi alié a la UV, o si t'han diagnosticat la malaltia però no has estat en les instal·lacions de la UV en el període indicat.

 • Què fa la UV quan es rep una comunicació en covid@uv.es? Com puc facilitar eixa tasca?

  Quan es confirma un cas de contagi, la UV col·labora amb les autoritats sanitàries per a identificar i informar els possibles contactes estrets de la comunitat universitària. L'objectiu d'aquesta col·laboració és actuar com més de pressa millor per a evitar contagis entre els membres de la comunitat universitària.

  Per a facilitar aquesta labor, quan ens comuniques el teu cas pots indicar-nos:

  • El teu nom complet i telèfon de contacte.
  • Les dependències de la UV en les quals has estat des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o de la presa de mostra per al diagnòstic.
  • Les persones de la comunitat universitària amb les quals has estat més de 15 minuts durant aqueix període, a menys de 2 metres i sense un ús correcte de la màscara.

  L'equip de covid@uv.es només actua a partir d'un cas en la comunitat universitària que presente símptomes o el diagnòstic dels quals haja sigut confirmat amb una prova PCR o equivalent, per la qual cosa no és necessari comunicar altres situacions, com els aïllaments preventius per contactes estrets aliens a la UV o les quarantenes de familiars dependents.

 • M'han indicat que he de fer quarantena. Què he de fer?

  Hauràs de comunicar-ho a la persona responsable de la teua unitat (en el cas del PAS o PI) o a la Direcció del Departament (en el cas de PDI) aportant la documentació justificativa o una declaració responsable en el model disponible en les pàgines web dels serveis de Recursos Humanos PAS i Recursos Humanos PDI, en les quals pots consultar el procediment complet establert.

  Passaràs automàticament a la modalitat de treball no presencial, llevat que el teu centre de salut t'haja indicat una incapacitat temporal.

  No és necessari que ho comuniques a covid@uv.es, llevat que tingues símptomes compatibles amb la COVID-19 o et confirmen el diagnòstic amb una prova PCR o equivalent.

 • Tinc obligació de comunicar al Servei de Prevenció i Medi Ambient que m'han diagnosticat la malaltia? Aquesta informació és confidencial?

  Tens obligació de comunicar el teu cas al Servei de Prevenció i Medi Ambient, a través de covid@uv.es o d'altres mitjans indicats en la seua pàgina web, sempre que hages estat en les dependències universitàries des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o de la presa de mostra par al diagnòstic. L'obligació s'estableix a fi de salvaguardar la salut de les persones del teu centre de treball mitjançant l'adopció de les mesures preventives oportunes.

  No és necessari que envies la comunicació a covid@uv.es en altres casos d'aïllament, per exemple, si estàs en quarantena per ser contacte estret d'un cas de contagi, o si t'han diagnosticat la malaltia, però no has estat en les dependències de la UV en el període indicat.

 • Tinc una persona menor de 14 anys o una persona dependent a càrrec que està en quarantena què he de fer?

  Podràs sol·licitar l'autorització per a passar a la modalitat de treball no presencial enviant a la persona responsable de la teua unitat (en el cas del PAS o PI) o a la Direcció del Departament (en el cas del PDI) la documentació que el justifique o una declaració responsable en el model disponible en les pàgines web dels serveis de Recursos Humanos PAS i Recursos Humanos PDI.

  Addicionalment:

  • Si tens al teu càrrec una persona menor de catorze anys hauràs d'aportar també una còpia del llibre de família o document que acredite la filiació i edat.
  • Si es tracta d'una persona dependent al teu càrrec hauràs d'aportar la documentació acreditativa de la dependència i la convivència.

  Pots consultar el procediment complet en les pàgines web dels serveis indicats.

 • M'han comunicat la situació d'incapacitat temporal per alguna causa relacionada amb la COVID‐19 com he de remetre la informació?

  El comunicat de baixa per incapacitat temporal has de remetre'l, a través de l'adreça de correu electrònic seccionss@uv.es, a la Secció de Seguretat Social de la UV o si eres personal docent i investigador de MUFACE al Servei de Recursos Humans PDI, a través del correu electrònic servei.pdi@uv.es.

  Aquesta documentació conté informació confidencial de salut i no has de remetre-la per cap altre mitjà.

 • Sóc PDI i estic temporalment en la modalitat de treball no presencial. Com he de continuar amb la docència assignada en POD?

  En els casos en què es determine -per indicació mèdica o autorització de la direcció del departament- el pas temporal a la modalitat de treball no presencial hauràs d'impartir la teua docència assignada en POD de forma no presencial, preferiblement de manera síncrona i en l'horari de classe assignat oficialment per a facilitar el seguiment per part de l'estudiantat. Hauràs d'informar l'estudiantat dels canvis en la planificació inicial. Si, per les característiques de l'assignatura, no fóra possible la docència no presencial, es podrà arbitrar la recuperació posterior de les classes presencials. Les tutories seran ateses íntegrament de manera virtual durant la quarantena.

  Finalitzada la quarantena o el motiu que va ocasionar el canvi, tornaràs immediatament a la modalitat de treball presencial en la forma programada en la guia docent de l'assignatura.

  Pots consultar aquesta informació en la pàgina web del Servei de Recursos Humanos PDI.