Condicions meteorològiques.

CALP (Marina Alta) - Aguas de Calpe
ELEV: 61 m.  LAT: 38° 38' 43" N  LONG:  0° 02' 21" E

Condiciones meteorológicas.
Weather conditions.

10/12/23
15:18
(14:18 UTC)
Alba

8:06

Vespre

17:39

Amanecer Anochecer
Sunrise Sunset

Temperatura

(21.2 °C @ 7:19)
18.3 °C
(15.6 °C @ 4:38)

Humitat

(74 % @ 9:48)
72 %
(57 % @ 9:03)

Baròmetre

1023.8 hPa
(Falling Rapidly)

Temperatura Humedad Barómetro
Temperature Humidity Barometer

Punt de rosada

13.2 °C

Direcció del vent

N (359º)

Velocitat del vent

(25.7 km/hr @ 9:30)
1.6 km/hr
(8.0 km/hr)

Punto de rocío Dirección del viento Velocidad del viento
Dewpoint Wind direction Wind speed

Índex de calor

(20.6 °C @ 6:54)
18.4 °C

Sensació de fred

18.3 °C
(15.6 °C @ 3:46)

Pluja avui

(0.0 mm/hr @ ----)
0.0 mm
(0.0 mm/hr)

Índice de calor Sensación de frio Lluvia hoy
Heat index Wind chill Today's rain

Índex THW

18.4 °C

Pluja aquest mes

0.2 mm

Pluja aquest any

124.4 mm

Índice THW Lluvia este mes Lluvia este año
THW index Month rain Year rain

Radiació solar

(541 W/m² @ 8:56)
304 W/m²

Índex UV

(1.0 @ 8:11)
0.0

Densitat del aire

1.2061 kg/cu.m

Radiación solar Índice UV Densidad del aire
Solar radiation UV Index Air density


Amb gràfiques actuals: 1 - 2 - 7 dies - Comp. 1 dia Con gráficas actuales: 1 - 2 - 7 dias - Comp. 1 día With current plots: 1 - 2 - 7 days - Comp. 1 day

Predicció Davis
Predicción Davis
Davis Forecast
Augmentant els nuvols i més calorós. Precipitació possible dins de 24 a 48 hores.
Aumentando las nubes y más caluroso. Precipitación posible dentro de 24 a 48 horas.
Increasing clouds and warmer. Precipitation possible within 24 to 48 hours

Fases de la lluna
Fases de la luna
Moon phases
Quart minvant (Creixent minvant)
Cuarto menguante (Creciente menguante)
Waning Crescent

Última pluja (> 1mm/hr)
Última lluvia (> 1mm/hr)
Last rain (> 1mm/hr)
2023-09-19 @ 19:13:00
(214 d. 15:47:36 h.)


Ajuda i glossari Ayuda y glosario Help and glossary

Dades disponibles Report NOAA: mensual - mes anterior - anual
Dades rebudes - Tabla de dades diaria - semanal
Any hidrometeorològic: 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Any hidrològic: 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Consulta base de dades.
Tabla de comparació anual
Top10

Datos disponibles Reporte NOAA: mensual - mes anterior - anual
Datos recibidos - Tabla de datos diaria - semanal
Año hidrometeorológico: 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Año hidrológico: 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Consulta base de datos.
Tabla de comparación anual
Top10

Available data NOAA report: monthly - Last month - anual
Received data - Daily data table - Weekly
Hydrometeorologic Year: 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Hydrologic Year: 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Database query.
Anual compare table
Top10

Aquestes dades son enregistrades mitjansant una estació meteorològica Davis Vantage Pro 2 actualitzats cada 5 minuts.
Estos datos son registrados mediante una estación meteorológica Davis Vantage Pro 2 actualizados cada 5 minutos.
This data are recorded with a weather station Davis Vantage Pro 2 renewed each 5 minutes.


Mapes
Mapas
Maps
Meteosat
NOAA
Infomet
Isobaras
Temperaturas
Temperaturas del mar
EUMETSAT

Prediccions
Predicciones
Forecast
AEMET - Agencia Estatal de Meteorología - Calp
CEAMET - Fundació Centre de Estudis Ambientals del Mediterrani
RTVV - RadioTelevisió Valenciana
MeteoCat - Servei Meteorològic de Catalunya
MetOffice
AENA - Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Ajuda i glossari Ayuda y glosario Help and glossary

Per qualsevol altra informació, contacteu amb info@aguasdecalpe.es
Aguas de Calpe
Credits

Recepció de dades wireless
Para cualquier otra información, contacte con Recepción de datos wireless
For any other information, contact with Wireless data reception