Organització - Participació - Inscripció - Matrícula - Continguts - Publicació d’actes

Interseccions

Congrés d'Història de la música al País Valencià

13-15 d'octubre de 2016

La Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i la Universitat de València organitzen el Congrés “Interseccions”, centrat en la Història de la música al País Valencià.

El Congrés es proposa com a espai per al debat entre els investigadors que –dins i fora del País Valencià– s'han dedicat a la història de la música amb atenció principal, però no exclusiva, a la tradició valenciana.

L'objectiu és contribuir a consolidar una història local de la música capaç de reconstruir com es va pensar i es va actuar musicalment en el passat; de re-conéixer els resultats d’aquest pensar i actuar per a posar-los en valor en el present; d'evidenciar, al mateix temps, la interconnexió de la vida musical valenciana amb la de la resta d'Espanya i d'Europa.

Adreça de contacte: congremusica@uv.es

Per a més informació sobre els plantejaments científics del congrés feu click ací.

Organització

El congrés s'articula en sessions plenàries i en sessions lliures.

Les sessions plenàries tractaran qüestions de mètode en Musicologia aplicada, Historiografia, Història institucional i Biografia/Prosopografia. 

En les sessions lliures es presentaran, en diferents formats, resultats de recerques.

Formes de participació

Comunicacions lliures: de 15 minuts de durada, més 5 minuts de debat.

Grups d’estudis: d'1 hora de durada per a presentar resultats de treballs de grups de recerca sobre temes puntuals; els interessats podran distribuir el temps sobre la base de les seues necessitats.

Pòsters: sobre la base del nombre de propostes s'organitzarà una o més sessions de pòsters.

Inscripció

Els interessats faran arribar les seues propostes de participació al comitè científic abans del 31 de maig de 2016 dirigint-le a la adreça de contacte.

L'acceptació de les propostes es comunicarà abans del 30 de juny de 2016.

Les propostes inclouran un resum de 350 paraules (2500 caràcters) que es publicarà en la pàgina web del congrés. 

En el cas dels grups de treball, el resum podrà aconseguir les 700 paraules, i la proposta inclourà els noms dels participants juntament amb els títols de les respectives comunicacions.

Matrícula

Quota única: 30 €.

La quota s'ingressarà en el compte corrent del congrés

IBAN: ES59 3159 0066 9924 6708 4428

Cal introduir com a raó de pagament: Interseccions - Història de la música.

La inscripció es considerarà vàlida només després de la recepció del rebut.

Continguts

Es consideraran les  propostes relacionades amb:

        Qüestions de metodologia en història de la música, especialment problemes de la historiografia local i relacions de la historiografia local amb la història general.

        Relacions de la història de la música amb altres àrees musicològiques (teoria i estètica de la música, etnomusicologia, estudis de popular music, iconografia, organologia).

        Relacions interdisciplinàries de la història de la música amb la història general, amb la història de l'art u amb la història literària.

        Fonts directes i indirectes per a la història de la música.

        Estudis d'història de la música en l'àrea valenciana sobre institucions: scholae cantorum, capelles musicals i organisties, teatres i sales de concert; institucions formatives (conservatoris, escoles de música); organitzacions professionals (gremis i sindicats); agrupacions (grups de ministrers, capelles "extravagants", societats musicals, grups de cambra, bandes de popular music); mecenatge particular i institucional; relacions entre institucions a escala local, hispana i europea; circulació de professionals entre diferents institucions. 

        Estudis biogràfics i prosopogràfics de caire musical en l'àrea valenciana: biografies de músics (intèrprets i compositors), d'escriptors sobre música (en àmbit teòric, estètic, crític i històric), de poetes,  mecenes i patrocinadors; carreres professionals dels músics i en general productors musicals; migració de músics i productors; relacions entre protagonistes en la producció musical. 

        Estudis de musicologia aplicada: recerca sobre interpretació musical (performance studies); història de la interpretació; anàlisi de la interpretació; la interpretació musical com a objecte de recerca; criteris històrics en la interpretació; música gravada vs. música en viu; l’oient creatiu i les pràctiques d'escolta.

En cada àrea d'interès es donarà espai a la presentació de tesis doctorals ja defensades o en preparació.

Les propostes seran valorades i seleccionades pel comitè científic.

Publicació d'actes

Els interessats a publicar la seua comunicació hauran de lliurar l'original en el moment de la presentació. Els escrits presentats seran revisats per un comitè editorial les indicacions del qual són de preceptiva acceptació per part dels autors.

Els originals hauran d'ajustar-se a les normes editorials indicades pels organitzadors.

Comité científic:

Dinko Fabris - President de la Societat Internacional de Musicologia

Juan José Carreras - Universidad de Zaragoza

Tess Knighton - Clare College, Cambridge / CSIC - Institució Milà i Fontanals, Barcelona

Álvaro Torrente - Universidad Complutense de Madrid

Cristina Urchueguía - Universität Bern

Ponents:

Paolo Fabbri - Università degli Studi di Ferrara

Robert L. Kendrick - University of Chicago

Miguel Ángel Marín - Fundación Juan March / Universidad de La Rioja

Pilar Ramos - Universidad de la Rioja