Subscripció a la newsletter

Responsable del tractament: Universitat de València. Encarregat del tractament: Fundació General de la Universitat de València en virtut de l'encàrrec realitzat a favor seu per la Universitat de València. Delegat de Protecció de dades: Professor Doctor Javier Plaza Penadés (lopd@uv.es) Finalitat del tractament: enviament d'informació de les activitats i els esdeveniments que gestiona la FGUV. Base legal: consentiment de les persones interessades. Comunicació de dades a tercers: no es preveuen comunicacions excepte les legalment establertes. Garantia de drets: Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es Més informació: Política de privacidad de la FGUV