CASTELLANO
Logo UVCatàleg de Cartes de Serveis de la Universitat de València

Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)

Data de publicació: 31-05-2021

MISSIÓ


MISSIÓ

El Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) és una unitat de la Universitat de València que dóna suport cientificotècnic sobre assajos analítics i utilització d’instal·lacions i equipament d’avantguarda, i també assessorament tècnic amb un personal especialitzat i altament qualificat.

El SCSIE està a la disposició de la comunitat universitària i de les empreses i les institucions públiques i privades per facilitar la innovació i la transferència de coneixements i contribuir al desenvolupament econòmic i social en diferents àrees de la investigació, la sanitat i la indústria.


VIGÈNCIA

Aquesta Carta de Serveis va ser aprovada per Carlos Hermenegildo Caudevilla, Vicerector d’Investigació, en data 24-05-2021.

La vigència de la carta serà de 4 anys a partir del dia 25-05-2021.


SERVEIS I COMPROMISOS
Servei 1:
Oferir les nostres instal·lacions en lloguer als investigadors de la Universitat de València i als usuaris externs per fer-hi els seus treballs en les condicions que requereixen. La planta d’aquaris manté la biota aquàtica i marina continental en condicions òptimes. El servei pot incloure:
- Assessorament per al disseny experimental.
- Recepció i aclimatació de la biota.
- Control dels paràmetres (salinitat, temperatura, pH…) i de la qualitat de l’aigua diàriament.
- Manteniment dels sistemes de filtració, neteja, aplicació de tractaments.
- Maneig d’animals (mostratge, anestèsia, trasllats).
Compromís 1: Proporcionar assessorament tècnic durant el disseny, desenvolupament i conclusió de l’experiència.
Indicador 1: Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Manteniment de la biota aquàtica marina i continental).Servei 2: Elaborar protocols per a colònies de rosegadors i lagomorfs que estan associats a projectes experimentals que sol·liciten els investigadors i estiguen autoritzats pels organismes competents. Aquest servei pot incloure:
- Gestió i manteniment en diferents zones (convencionals, lliure de patògens i nivell de contenció P2).
- Adquisició, mesurament i anàlisi d’imatges in vivo per fluorescència, bioluminescència, radioisòtops i radiografia digital d’alta resolució.
- Tractament d’animals (cirurgia, administració de substàncies i presa de mostres).
Compromís 2: Proporcionar assessorament tècnic durant el disseny, desenvolupament i conclusió del projecte experimental.
Indicador 2: Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i fa el treball que es demana correctament” (Producció animal).Servei 3: Anàlisi de compostos orgànics, inorgànics, sòls, aigües i materials tant per a investigadors de la UV com per a usuaris externs. Inclou:
- Anàlisi elemental orgànica (C, H, N, S i O) amb un analitzador elemental.
- Anàlisi d’elements traça mitjançant espectròmetre d’absorció atòmica de flama (FAAS) i espectrometria de masses amb font de plasma d’acoblament inductiu (ICP-MS).
- Digestió de mostres mitjançant forn microones de gran pressió.
Compromís 3: Proporcionar assessorament tècnic en l’anàlisi de la tècnica adequada.
Indicador 3: Ítem 5 “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Espectroscòpia atòmica i molecular).Servei 4: Determinacions, caracteritzacions i anàlisis de diferents tipus de mostres, com ara materials, terres, argiles, productes de síntesi, control de qualitat etc., per a investigadors de la UV i usuaris externs, amb les tècniques següents:
- Espectroscòpia Raman en un equip que conté tres làsers (532 nm, 638 nm i 785 nm) i quatre xarxes de difracció.
- Espectroscòpia FTIR amb ATR.
- Espectrometria de fluorescència.
- Espectrofotometria UV-vis.
Compromís 4: Disposar d’equips de treball actualitzats i mantenir-los en condicions òptimes d’ús.
Indicador 4: Ítem 1. “La secció disposa d’equipament actualitzat i adequat per als serveis que ofereix” (Espectroscòpia molecular).Servei 5: Oferir un laboratori de nivell de bioseguretat 2 (NCB-2) totalment equipat, preparat i controlat pels tècnics, per a investigadors de la UV i externs. Aquestes instal·lacions es poden utilitzar en dues modalitats: 1) per cessió temporal de les sales i de l’equipament del laboratori; 2) per sol·licitud integral de serveis. El servei permet:
- Cultiu de tota mena de cèl·lules animals, tant línies cel·lulars com cultius primaris.
- Cultiu de cèl·lules en estació tancada d’hipòxia/hiperòxia amb quatre incubadors independents. Permet mantenir simultàniament quatre condicions de cultiu diferents (rang de 0 a 90% d’oxigen).
- Cultiu de virus, generació de vectors virals i agents biològics de major risc (NCB-2)+.
- Disgregació de teixits.
- Detecció de micoplasma i descontaminació de línies cel·lulars.
- Adquisició i posada en marxa de línies cel·lulars catalogades.
- Establiment de cultius primaris a partir de teixits animals o humans.
- Assajos de proliferació cel·lular, citotoxicitat, adhesió amb bacteris i fongs.
- Assessorament sobre disseny i posada a punt d’assajos que plantege l’investigador.
- Control i gestió de vials congelats en tancs criogènics amb possibilitat de consulta en línia de l’estoc de cada usuari i del banc de cèl·lules.
- Disponibilitat de material bàsic, EPI, lloc propi per a cada usuari, fungible bàsic i més específic per petició. Mitjans i suplements aliquotats per a un sol ús.
Compromís 5: Mantenir els equips actualitzats i en les millors condicions d’ús.
Indicador 5: Ítem 1. “La secció disposa d’equipament actualitzat i adequat per als serveis que ofereix” (Cultius cel·lulars).Servei 6: Anàlisi i separació de mostres biològiques per citometria de flux amb assessorament sobre disseny d’assajos: panells multicolor, protocols, reactius i anticossos necessaris. Els investigadors de la UV i els usuaris externs poden sol·licitar aquest servei en tres modalitats: 1) cessió dels citòmetres analitzadors i programari perquè l’usuari expert els utilitze; 2) adquisició i/o separació i anàlisi per part dels tècnics de mostres ja preparades per l’usuari; 3) servei integral pel SCSIE de Burjassot-Paterna. El servei permet:
- Detectar subpoblacions cel·lulars (fenotipatge).
- Fer assajos d’apoptosi, viabilitat i cicle cel·lular.
- Fer assajos funcionals (metabolisme, oxidació, calci intracel·lular, pH, etc.).
- Fer estudis de nivell subcel·lular (mitocondris, etc.).
- Fer estudis de cèl·lules procariotes, llevats i algues.
- Fer anàlisis de citocines i proteïnes solubles en mostres biològiques.
- Fer quantificacions absolutes mitjançant ‘beads’ de referència.
Compromís 6: Proporcionar coneixements tècnics i experiència al llarg de l’experiment o anàlisi.
Indicador 6: Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i realitza el treball que es demana correctament” (Citometria de flux).Servei 7: Produir i mantenir espècies vegetals per als investigadors de la UV, d’altres centres d’investigació o universitats i usuaris externs, en general, per a la investigació tecnològica. A més, s’ofereix:
- Facilitar el lloguer de locals per al desenvolupament de cultius vegetals.
- Assessorament sobre disseny experimental del cultiu en la producció integrada i manteniment de plantes, plantes modificades genèticament i material vegetal en les àrees convencional i de nivell de contenció biològica NCB-1.
- Participar en programes per als alumnes amb la finalitat d’ampliar la seua formació, a més de tutelar les seues pràctiques amb la finalitat de contribuir a la divulgació científica.
Compromís 7: Assessorament tècnic durant el disseny i el desenvolupament i en la conclusió dels experiments, i manteniment, correcció i millora continus dels seus resultats.
Indicador 7: Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Producció vegetal).Servei 8: Caracteritzar, identificar, quantificar i separar metabòlits per als investigadors de la UV i els usuaris externs, mitjançant:
- Anàlisi de compostos volàtils per injecció líquida, HS, SPME per cromatografia de gasos-masses.
- Anàlisi per infusió directa i cromatografia líquida (LC-MS), alta resolució (alta versatilitat en identificació, quantificació i confirmació estructural).
- Anàlisi per infusió directa i cromatografia líquida (LC-MS), baixa resolució (permet treballar simultàniament amb ions positius i negatius, full scan, MRM etc.) amb l’objectiu d’identificar, quantificar i confirmar el compost objecte d’estudi.
- Preparació de mostres per a l’anàlisi per espectrometria de masses.
Compromís 8: Calibrar els equips de treball diàriament o mensualment, segons l’equip, per procurar-ne el funcionament correcte, i verificar les especificacions tècniques dels compostos de calibratge.
Indicador 8: Grau de compliment de les verificacions i calibratges dels equips.Servei 9: Realitzar observacions i anàlisis de mostres per microscòpia òptica i electrònica per a investigadors de la UV i usuaris externs. A més es proporciona:
- Assessorament en la preparació dels mostres.
- Preparació de la mostra.
- Col·laboració al llarg de l’estudi i suport per a l’optimització de les condicions de treball.
- Donar formació a l’investigador perquè puga treballar amb els equips de forma autònoma mitjançant un protocol establert.
- Oferir la cessió dels equips de treball i garantir que es troben en perfecte estat d’ús i actualitzats.
Es detallen les tècniques que es poden practicar al nostre laboratori:
- Microscòpia electrònica de transmissió convencional i d’alta resolució amb la possibilitat de fer microanpalisis per EDX.
- Microscòpia electrònica d’escombratge ambiental i d’alta resolució amb possibilitat de fer microanàlisis per EDX.
- Microscòpia òptica.
- Microscòpia de fluorescència amb sistema de rastreig d’alt contingut amb anàlisi d’imatges.
- Microscòpia confocal multifotó.
- Microscòpia confocal amb cambra d’incubació.
Compromís 9: Disposar d’equips de treball actualitzats i mantenir-los en condicions òptimes d’ús.
Indicador 9: Ítem 1. “La secció disposa d’equipament actualitzat i adequat per als serveis que ofereix” (Microscòpia).Servei 10: Preparació de mostres per a microscòpia òptica i electrònica tant per a investigadors de la UV com per a usuaris externs, mitjançant:
- Fixació amb tetròxid d’osmi.
- Tinció amb acetat d’uranil.
- Inclusió en resina Epoxi.
- Talls semifins i ultrafins de mostres mitjançant ultramicrotomia.
- Criofixació.
- Criosubstitució.
- Inclusió a baixa temperatura.
- Crioultramicrotomia.
- Tall amb fil de diamant.
- Poliment iònic.
- Assecat en punt crític amb CO2.
- Recobriment Au-Pd mitjançant polvorització catòdica (‘sputtering’).
- Inclusió en parafina.
- Tall de mostres mitjançant microtomia.
Compromís 10: Donar el tractament adequat al material amb la finalitat d’assegurar l’obtenció d’un resultat òptim i dirigir tècnicament la preparació de la mostra.
Indicador 10: Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i fa el treball que s’encomana correctament” (Microscòpia).Servei 11: Anàlisis estadístiques per a investigadors de la UV i usuaris externs, que poden incloure:
- Assessorament sobre tècniques estadístiques i tractament de les dades.
- Disseny d’experiments i la seua metodologia basant-se en les mostres de què es disposa i en les dades que es puguen obtenir. Càlcul de la grandària mostral / potència estadística.
- Control de l’estudi. Control de la qualitat de les dades. Estimació i eliminació de biaixos.
- Anàlisi de resultats. Elaboració d’informes adaptats per a la seua publicació amb la seua anàlisi estadística i interpretació de resultats.
- Tècniques estadístiques. Utilitzar la tècnica estadística adequada a les dades amb què es treballe tenint en compte els objectius de l’estudi. Entre les tècniques de què podem disposar estan les anàlisis descriptives, les anàlisis de supervivència, l’anàlisi de dades òmiques, les anàlisis no supervisades, els tests paramètrics i no paramètrics, les comparacions múltiples, l’aprenentage automàtic i la inferència bayesiana.
Compromís 11: Proporcionar assessorament tècnic sobre disseny i elaboració de l’anàlisi estadística adequada.
Indicador 11: Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Estadística).Servei 12: Anàlisis proteòmiques per a investigadors de la UV i usuaris externs, que poden incloure:
- Identificació de proteïnes de gran resolució. Identificació de proteïnes per fraccionament de mostres proteiques complexes a través de la separació i l’anàlisi de pèptids tríptics per espectrometria de masses LC-MSMS.
- Anàlisi d’expressió diferencial de proteomes i subproteomes. Anàlisi de les diferències en l’expressió de proteïnes entre condicions experimentals d’interès mitjançant tècniques basades en la separació de proteïnes en gel o de pèptids per espectrometria de masses LC-MSMS.
- Determinació del pes molecular de proteïnes i altres molècules. Determinació del pes molecular de pèptids, proteïnes i altres molècules d’interès mitjançant l’anàlisi de la relació massa/càrrega per espectrometria de masses MALDI-TOF-TOF.
- Caracterització detallada de proteïnes específiques, com estudis de modificacions posttransduccionals.
- Quantificació de proteïnes. Quantificació absoluta de proteïnes específiques mitjançant aproximacions de proteòmica quantitativa dirigida: SMR, MRM
- Separació i anàlisi de proteïnes en gels de poliacrilamida (1D-2D-PAGE). Separació d’extractes proteics complexos mitjançant electroforesi en gels de poliacrilamida monodimensionals o bidimensionals, en condicions natives o desnaturalitzants.
- Anàlisi d’imatge molecular MALDI Imaging. Anàlisi d’imatge molecular mitjançant espectrometria de masses de talls histològics de teixits.
Compromís 12: Proporcionar assessorament tècnic sobre el disseny, elaboració i anàlisi de la tècnica proteòmica sol·licitada.
Indicador 12: Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Proteòmica).Servei 13: Preparar mostres i adquirir espectres de ressonància magnètica nuclear (RMN) en estat líquid i sòlid per als investigadors de la UV i els usuaris externs. Adquisició d’imatges per RMN. Aquest servei inclou:
- Posar a la disposició dels investigadores de la UV l’equipament RMN:
+ RMN 1D i 2D en estat líquid, a temperatura variable:
- Espectròmetre AV 300 (300 MHz), sonda QNP tetranuclear (1H, 13C, 31P i 19F) de 5 mm.
- Espectròmetre AV 400 (400 MHz), sondes BBI (ATMA), BBO (ATMA), de 5 mm.
- Espectròmetre Neo 500 (500 MHz), sonda BBOF plus (ATMA) de 5 mm.
+ Espectròmetre WB400:
- RMN en estat sòlid: sondes DVT (1H/BB) 4mm, DVT (1H/BB) 7 mm.
- Microimatge vertical. Sonda MIC WB 40 per a sistema de gradients de 25 mm.
- Adquisició d’espectres en qualsevol espectròmetre a sol·licitud d’usuaris interns i externs.
- Assessorament tècnic sobre el procés i la utilització de l’equip.
- Assessorament sobre disseny d’experiments i interpretació de resultats.
Compromís 13: Supervisar el resultat obtingut en l’experiment abans de lliurar-lo a la persona usuària per comprovar-ne la fiabilitat i, en cas necessari, es repetiria.
Indicador 13: Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i fa el treball que s’encomana correctament” (RMN).Servei 14: Estudis i caracterització de materials per difracció de raigs X, anàlisi tèrmica i termogravimètrica per a investigadors tant de la UV com externs i empreses, a més:
- Anàlisi qualitativa i quantitativa de fases cristal·lines per difracció de raigs X de materials policristal·lins.
- Cambra de temperatura i anàlisi qualitativa i quantitativa de fases cristal·lines per difracció de raigs X de materials policristal·lins, en funció de la temperatura a què estiguen sotmesos aquests materials.
- Anàlisi de fases cristal·lines per difracció de raigs X i caracterització estructural en superfícies en capes epitaxials i multicapes.
Compromís 14: Oferir assessorament individualitzat d’acord amb les peculiaritats del material que s’haja d’analitzar per obtenir un resultat de qualitat de l’espectre.
Indicador 14: Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Difracció de raigs X en pols).Servei 15: Fer estudis cristal·logràfics de compostos nous per als investigadors de la UV i investigadors externs; aquest servei inclou:
- Posar a disposició dels investigadors l’ús de l’equipament, amb autorització prèvia, i una vegada rebuda la formació necessària amb les instruccions d’ús de l’equip per part del personal de la secció.
- Proporcionar assessorament tècnic del personal de la secció.
- Recopilació de dades per a la resolució de l’estructura cristal·lina.
- Elucidar l’estructura cristal·lina de compostos químics nous mitjançant la difracció de raigs X en monocristalls. Opcionalment es pot mesurar a baixa temperatura.
Compromís 15: Proporcionar assessorament tècnic al llarg de tot l’estudi cristal·logràfic del compost nou.
Indicador 15: Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Difracció de raigs X monocristall).Servei 16: Realitzar estudis genòmics per a investigadors de la UV, externs i empreses, mitjançant:
- Seqüenciació massiva d’àcids nucleics. Executar projectes de seqüenciació massiva amb tecnologia NGS, des de la preparació de llibreries fins a l’anàlisi bioinformàtica primària de les dades que s’obtinguen.
- Seqüenciació d’ADN Sanger. Reaccions de seqüenciació sobre diferents materials genètics, com productes de PCR, plasmidis o cosmidis, i anàlisi de fragments mitjançant electroforesi capil·lar amb l’equip ABI3730XL.
- Anàlisi de marcadors moleculars. Estudis de variabilitat genètica d’organismes, filogenètics i d’evolució, mitjançant l’anàlisi de marcadors a través de tècniques moleculars basades en seqüenciació d’ADN.
- PCR quantitativa. Assessorament sobre disseny i realització d’estudis de quantificació d’àcids nucleics, d’expressió gènica i genotipatge.
- Anàlisi bioinformàtica de dades genòmiques. Anàlisis bioinformàtiques de les dades obtingudes en la seqüenciació capil·lar i en la seqüenciació massiva com encadellat, alineament, estudis d’expressió diferencial, mapatge, etc.
- Bioanàlisi d’àcids nucleics. Anàlisi de la qualitat i de la integritat de l’ADN i l’ARN.
- Anàlisis multiòmiques de cèl·lules individuals. Separació de cèl·lules individuals a partir de suspensions o cultius cel·lulars i anàlisis multiòmiques d’aquestes.
Compromís 16: Seleccionar la tècnica més adequada en els estudis genòmics que se sol·liciten, analitzar els resultats i aportar en tot moment el suport tècnic del nostre personal.
Indicador 16: Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i fa el treball que s’encomana correctament” (Genòmica).Servei 17: Fabricar i reparar aparells de vidre i quars científic per a ús de laboratoris per a investigadors de la UV, d’altres universitats i d’empreses, en les modalitats següents:
- Reparacions d’equipament de laboratori que haja estat fabricat amb vidre o quars (reactors, refrigerants, embuts, matrassos, etc.).
- Fabricació amb vidre o quars d’equips especials a partir del disseny que proporcione l’usuari o de peces ja existents).
Compromís 17: Proporcionar solucions als problemes que plantegen els investigadors i les empreses en la prestació del servei.
Indicador 17: Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i fa el treball que s’encomana correctament” (Vidre bufat).


INDICADORS

Indicador Fòrmula Descripció meta Unitats
1 Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Manteniment de la biota aquàtica marina i continental). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
2 Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i fa el treball que es demana correctament” (Producció animal). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
3 Ítem 5 “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Espectroscòpia atòmica i molecular). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
4 Ítem 1. “La secció disposa d’equipament actualitzat i adequat per als serveis que ofereix” (Espectroscòpia molecular). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
5 Ítem 1. “La secció disposa d’equipament actualitzat i adequat per als serveis que ofereix” (Cultius cel·lulars). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
6 Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i realitza el treball que es demana correctament” (Citometria de flux). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
7 Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Producció vegetal). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
8 Grau de compliment de les verificacions i calibratges dels equips. Comprovació (Sí / No, Sí = 1, No = 0) Per a cada equip, masses de referència amb error menor a 1 m/z o 1 Da. Sí = 1, No = 0
9 Ítem 1. “La secció disposa d’equipament actualitzat i adequat per als serveis que ofereix” (Microscòpia). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
10 Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i fa el treball que s’encomana correctament” (Microscòpia). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
11 Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Estadística). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
12 Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Proteòmica). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
13 Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i fa el treball que s’encomana correctament” (RMN). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
14 Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Difracció de raigs X en pols). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
15 Ítem 5. “El personal tècnic és accessible, entén les meues necessitats i m’assessora i m’orienta sobre els serveis adequats a les meues necessitats” (Difracció de raigs X monocristall). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
16 Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i fa el treball que s’encomana correctament” (Genòmica). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5
17 Ítem 4. “El personal de la secció és competent tècnicament i fa el treball que s’encomana correctament” (Vidre bufat). Mitjana dels resultats. Ítem valorat en l’escala Likert 5 (1: molt en desacord, 5: molt d’acord). Major o igual a 4 escala d’1 a 5


DRETS I DEURES


DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES

Drets

Els usuaris de les prestacions del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental de Burjassot-Paterna tenen els drets que reconeix l’article 13 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en particular:

 • El dret a la confidencialitat de la informació de caràcter personal, amb garantia del dret a la intimitat.
 • El dret de rebre un tracte personalitzat.
 • El dret de ser atès amb eficiència i correcció per tot el personal del SCSIE de Burjassot-Paterna.
 • El dret a disposar d’informació actualitzada sobre tots els serveis que s’hi presten i a ser informat sobre les normes internes de cada secció.
 • El dret a rebre una resposta del SCSIE de Burjassot-Paterna en totes les preguntes que plantege a través dels canals establerts.
 • El dret a utilitzar els equips d’acord amb les condicions internes que establisca el SCSIE de Burjassot-Paterna, la normativa vigent i els contractes i els convenis que la Universitat de València haja signat.
 • El dret a disposar de l’equip en perfectes condicions de funcionament.
 • El dret a rebre la formació bàsica per a utilitzar els serveis i els recursos del SCSIE de Burjassot-Paterna.
 • Qualsevol altre dret que es derive de la normativa vigent.

Deures

 • El deure de tractar amb respecte el personal del SCSIE de Burjassot-Paterna.
 • El deure de col·laborar activament en l’aportació de la informació i la documentació necessàries.
 • El deure d’avisar el personal encarregat de cada secció de les anomalies que s’observen en el funcionament dels instruments.
 • El deure de no manipular l’instrument més enllà de les seues pròpies possibilitats.
 • El deure de conèixer i observar les normatives de funcionament de cada secció del SCSIE de Burjassot-Paterna.
 • El deure de respectar els horaris d’atenció establerts i el torn de reserva, així com el de comunicar amb suficient antelació i amb un motiu justificat qualsevol modificació.
 • El deure d’anotar en el llibre de registre de cada instrument totes les activitats que es realitzen i totes les incidències que s’observen.
 • El deure de responsabilitzar-se dels desperfectes causats pel mal ús dels equips.
 • El deure d’informar el personal tècnic del SCSIE de Burjassot-Paterna abans de fer servir la prestació de què es tracte sobre els riscos biològics o químics de les mostres que es vulguen analitzar, i, si escau, aportar-ne la fitxa de dades de seguretat (F
 • Qualsevol altre deure que es derive de la normativa vigent.

 • NORMATIVA


  LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC)

  • Constitució Espanyola de 1978.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

  LEGISLACIÓ UNIVERSITÀRIA

  • Constitució Espanyola de 1978.
  • Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
  • Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel decret 45/2013, de 28 de març.
  • Llei 2/2003, de 28 de gener, de consells socials de les universitats públiques valencianes.
  • Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de València (CG de 30 de setembre de 2014), ACGUV 167/2014.

  LEGISLACIÓ GESTIÓ INVESTIGACIÓ

  • Constitució Espanyola de 1978.
  • Llei 2/2009, de 14 d’abril, de la Generalitat, de coordinació del sistema valencià d’investigació científica i desenvolupament tecnològic.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  LEGISLACIÓ SOBRE GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA

  • Constitució Espanyola de 1978.
  • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
  • Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
  • Llei orgànica 2/12, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
  • Llei 1/2015 de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública i del sector públic instrumental i de subvencions.
  • Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2021.
  • Reglament d’execució pressupostària per a 2021 i instruccions de desenvolupament del gerent de la UV.
  • Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

  LEGISLACIÓ SOBRE PERSONAL

  • Constitució Espanyola de 1978.
  • Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  • Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, per a la regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’administració de la Generalitat.
  • Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’ocupació.
  • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets dels discapacitats i de la seua inclusió social.
  • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

  LEGISLACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  • Constitució Espanyola de 1978.
  • Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seua lliure circulació, que deroga la directriu 95/46/CE (Reglament general

  LEGISLACIÓ SOBRE TRANSPARÈNCIA

  • Constitució Espanyola de 1978.
  • Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació dels ciutadans de la Comunitat Valenciana.

  LEGISLACIÓ SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

  • Constitució Espanyola de 1978.

  NORMATIVA ESPECÍFICA

  • Constitució Espanyola de 1978.
  • Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, que estableix els requisits de capacitació del personal que manipule animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d’experimentació i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.
  • Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors dels riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.
  • RD 363/1995, de 10 de març, que aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses.
  • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.
  • ORDRE ECO/1449/2003, de 21 de maig, sobre la gestió de materials residuals sòlids amb contingut radioactiu que es produeixen en les instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria en què es manipulen o emmagatzemen isòtops radioactius no encapsu
  • Reial decret 35/2008, de 18 de gener, que modifica el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre.
  • Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, que aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants.
  • Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, que aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radiactives.


  LOCALITZACIÓ


  Localització

  Adreça: Edifici d’Investigació Jeroni Muñoz: C/ Dr. Moliner, 50, 46100 Burjassot
  Telèfon: 96 354 48 75
  Adreça electrònica:
  Web: http://www.uv.es/scsie

  Horari d’atenció

  Dependències del SCSIE de Burjassot-Paterna. De 9 a 14 h., de dilluns a divendres.

  Mitjans de transport públic

  Metro: Línia 4 (Vicent Andrés Estellés)
  Autobusos: Línia 63

  Adreces i telèfons

  Seccions de l'Edifici d'Investigació Jeroni Muñoz (C/ Dr. Moliner, 50. Burjassot)
  Direcció: 96 354 41 80
  Administració: 96 354 48 45
  Gestió de la Qualitat: 96 354 34 68
  Atòmica i Molecular: 96 354 33 05
  Cultius Cel·lulars i Citometria de flux: 96 354 36 80
  Difracció de Raigs X de Monocristall: 96 354 33 27
  Difracció de Raigs X en Pols: 96 354 33 03
  Espectrometria de Masses: 96 354 45 75
  Estadística: 96 354 42 15
  Genòmica: 96 354 33 01
  Microscòpia: 96 354 43 86
  Producció Vegetal: 96 354 46 09
  Proteòmica: 96 354 32 35
  Ressonància Magnética Nuclear: 96 354 31 38
  Taller de Vidre Bufat: 96 354 31 66

  Secció del Parc Científic (Instituts d'Investigació. Edifici Contenidor. C/ Catedràtic José Beltrán, 2. Paterna)
  Planta d'Aquaris: 96 354 36 81

  Secció de la Facultat de Farmàcia - semisoterrani (Av. Vicent Andrés Estellés s/n. Burjassot)
  Producció i Experimentació Animal: 96 354 49 65

  PARTICIPACIÓ


  FORMES DE PARTICIPACIÓ I COLABORACIÓ

  Per tal de col·laborar en la millora de la prestació dels serveis, els usuaris i les usuàries podran:

  • Rebre atenció relacionada amb les necessitats d’informació, dubtes, qüestions, etc. que es plantegen en relació amb els serveis que presta la unitat.
  • Donar la seua opinió sobre la qualitat percebuda respecte als serveis que ofereix la unitat.
  • Formular qualsevol suggeriment que ens ajude a millorar.
  • Plantejar queixes i reclamacions si els serveis oferts no resulten satisfactoris.

  Les queixes i els suggeriments rebuts a la unitat es responen en un termini màxim de 30 dies naturals.

  Vies de comunicació

  Atenció telefònica: 96 354 48 75
  Atenció postal: Edifici d’Investigació Jeroni Muñoz: C/ Dr. Moliner, 50, 46100 Burjassot
  Adreça electrònica:
  Atenció personal: Dependències del SCSIE de Burjassot-Paterna. De 9 a 14 h., de dilluns a divendres.
  Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions: http://www.uv.es/bustia


  MESURES D’ESMENA

  Les persones usuàries que consideren que la unitat incompleix els compromisos declarats en la Carta de Serveis poden formular les seues queixes mitjançant la Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions (http://www.uv.es/bustia) o el Registre General de la Universitat de València

  En cas d’incompliment, la unitat informarà a la persona usuària de les causes per les quals no s’ha complert el compromís de les mesures adoptades. L’incompliment dels compromisos continguts en aquesta carta no donarà lloc a responsabilitat patrimonial de l’administració.