CASTELLANO
Logo UVCatàleg de Cartes de Serveis de la Universitat de València

Servei d’Informàtica

Data de publicació: 16-11-2023

MISSIÓ


MISSIÓ

El Servei d’Informàtica de la Universitat de València té per missió dissenyar, planificar, gestionar, administrar i assegurar les infraestructures i els serveis basats en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que es presten a la comunitat universitària en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió administrativa mitjançant les activitats següents: - Desenvolupar aplicacions de gestió universitària en tots els seus àmbits. - Gestionar els entorns TIC per al suport a la docència i la recerca. - Garantir la seguretat de la informació de la UV i gestionar les identitats corporatives de la comunitat universitària. - Administrar sistemes d’informació. - Facilitar suport de servidors i infraestructures per a xarxes de comunicacions i emmagatzematge de dades. - Oferir i promoure l’ús d’eines TIC de forma integral, assegurant un servei de qualitat i suport en l’atenció a les persones usuàries. - Observar i atendre la innovació tecnològica i les estratègies de transformació digital de les administracions públiques per a la seua aplicació. - Desenvolupar les propostes estratègiques de transformació digital de la Universitat de València. - Proveir dels recursos tecnològics per al desenvolupament de les competències digitals de la comunitat universitària.


VIGÈNCIA

Aquesta Carta de Serveis va ser aprovada per Joaquín Aldás-Manzano, Vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació, en data 21-06-2021.

La vigència de la carta serà de 4 anys a partir del dia 01-08-2021.


SERVEIS I COMPROMISOS


ATENCIÓ A LES PERSONES USUÀRIES

Servei 1:
Gestionar projectes TIC institucionals desenvolupant aplicacions o serveis sol·licitats pel Consell de Direcció i autoritats acadèmiques i administratives de la UV.
Compromís 1: Comunicar en dos dies hàbils la data de finalització del projecte TIC sol·licitat una vegada analitzat l’abast i els recursos necessaris.
Indicador 1: Percentatge de comunicacions realitzades en dos dies hàbils en relació amb la data de finalització de projectes TIC.

ATENCIÓ A LES PERSONES USUÀRIES

Servei 2: Atendre i resoldre les demandes de suport TIC i d’informació formulades per la comunitat universitària i la ciutadania per a l’accés als recursos i serveis TIC prestats pel SIUV a través de l’Àrea de Qualitat i Atenció a les persones usuàries.
Compromís 2: Atendre el 100% de les peticions formulades al centre de suport TIC.
Indicador 2: Percentatge de peticions al centre de suport TIC resoltes.

DIVULGACIÓ I DOCUMENTACIÓ TIC

Servei 3: Divulgar i documentar les aplicacions, eines i serveis TIC corporatives a la comunitat universitària.
Compromís 3: Elaborar objectes documentals sobre el funcionament de les aplicacions TIC corporatives.
Indicador 3: Percentatge d’objectes documentals elaborats respecte als projectes TIC finalitzats.

DIVULGACIÓ I DOCUMENTACIÓ TIC

Servei 4: Proporcionar assessorament i suport tècnic als òrgans de govern, Comitè de Gestió i Coordinació de la Seguretat de la Informació de la Universitat de València per a l’elaboració de normes internes i protocols d’actuació en el marc del compliment normatiu de les TIC i la LOPD.
Compromís 4: Emetre un informe tècnic per cada petició d’assessorament o canvi normatiu relatiu al compliment TIC i LOPD.
Indicador 4: Percentatge d’informes tècnics emesos relatius al compliment TIC i LOPD.

APLICACIONS

Servei 5: Proveir de suport tecnològic, aplicacions i serveis TIC al PDI, al PAS i a l’alumnat per garantir els processos de la gestió acadèmica i de matrícula de la Universitat de València: - Portal de l’alumnat - Gestió del calendari acadèmic - Gestió de plans d’estudis de grau, postgrau i doctorat - Oferta de llicenciatures i títols propis - Oferta d’estudis de grau, postgrau i doctorat - Pla d’ordenació docent (POD) - Fitxa tècnica dels mòduls - Guia docent de les assignatures - Gestió per a la cita de la matrícula - Matrícula i automatrícula de grau, postgrau i doctorat - Matrícula de llicenciatures i títols propis - Gestió acadèmica - Certificats d’estudis acadèmics - Gestió d’expedients i actes - Gestió de la targeta universitària intel·ligent - Gestió de beques - Gestió de rebuts - Gestió de mobilitat i relacions internacionals - Gestió de pràctiques externes - Gestió de treballs de final d’estudis - Gestió de tesis i documents d’activitats - Gestió de màsters interuniversitaris
Compromís 5: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió acadèmica i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.
Indicador 5: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió acadèmica.

APLICACIONS

Servei 6: Proveir d’aplicacions i serveis TIC a les persones investigadores de la Universitat de València, amb la finalitat de facilitar la gestió del treball investigador: - Gestió de la recerca (GREC) - Gestió d’infraestructures d’investigació (SABIO) - Memòria de recerca (AvalGREC) - Adscripció de persones investigadores (AdscriWeb) - Fons de recerca universitària (FIU) - Gestió de convocatòries i ajudes a la recerca (MECENAS) - Índex de producció científica (IPC) - Gestió de projectes de recerca (PACTUM)
Compromís 6: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió d’investigació, i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.
Indicador 6: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió de la recerca

APLICACIONS

Servei 7: Facilitar al PAS, al PDI i a l’alumnat, eines, aplicacions i serveis TIC amb l’objectiu de possibilitar i agilitar els processos de gestió administrativa de la Universitat de València: - Gestió de la dedicació de recursos humans a la docència, la recerca i l’administració (GDI / GDH) - Recursos humans - Nòmines i seguretat social - Gestió de la targeta universitària intel·ligent - Gestió de la contractació - Assessoria Jurídica - Escrutini electrònic - Gestió d’òrgans col·legiats (GOC)
Compromís 7: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió administrativa i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.
Indicador 7: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió administrativa.

APLICACIONS

Servei 8: Proporcionar aplicacions, eines i serveis TIC sol·licitats pel vicerectorat amb competències en matèria econòmica i la Gerència de la Universitat de València per a la implementació dels processos duts a terme per les unitats responsables de la gestió econòmica: - Comptabilitat analítica d’organismes autònoms (CANOA) - Servei contable (SICUV) - Aplicacions de càrrega externa en SICUV des d’aplicacions satèl·lits per a la integració de susbsistemes d’informació - Gestió i devolució de taxes - Gestió i facturació d’ingresos (GTI) - LICIT@ i perfil del contractant
Compromís 8: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió econòmica i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.
Indicador 8: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils relatives a la creació de comunitats i cursos en l’Aula virtual.

APLICACIONS

Servei 9: Oferir recursos TIC per al desenvolupament de les activitats formatives no reglades gestionades per: - Servei de Llengües i Política Lingüística (SLPL) - Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) - Servei d’Esports - Extensió Universitària - Expedient generalitzat
Compromís 9: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió d’activitats formatives no reglades i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.
Indicador 9: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió d’activitats formatives no reglades.

APLICACIONS

Servei 10: Dotar de suport i desenvolupament TIC per a la gestió d’infraestructures i espais de la Universitat de València: - Gestió d’infraestructures de manteniment - Espais - Reserves - UBICA - Gestió de punts d’entrada físics (garatges, portes i torns)
Compromís 10: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió d’infraestructures i espais i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.
Indicador 10: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió d’infraestructures i espais.

APLICACIONS

Servei 11: Desenvolupar i posar a la disposició de la comunitat universitària i de la societat en general, l’accés a l’administració per via electrònica amb la finalitat de garantir la interoperabilitat d’actes administratius amb la Universitat de València: - SEU, Seu Electrònica Universitat de València (procediments, registre, signatura electrònica, verificació de documents i notificacions) - Portal de transparència - Sol·licituds de convocatòries de recerca, i de recursos humans PDI i PAS - Valisa electrònica - Tramitació electrònica - Tauler d’anuncis - Perfil de contractant - Bústia de queixes, suggeriments i felicitacions - Factura electrònica (FACE)
Compromís 11: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de gestió de l’administració electrònica i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.
Indicador 11: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió de l’administració electrònica.

EINES TIC COL·LABORATIVES

Servei 12: Posar a disposició eines i serveis TIC perquè la comunitat universitària dispose de canals de comunicació i difusió digitals tant d’àmbit intern de la Universitat de València com per a la societat.
Compromís 12: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de les eines TIC col·laboratives i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.
Indicador 12: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a eines TIC colaboratives.

EINES TIC COL·LABORATIVES

Servei 13: Proveir espais d’emmagatzematge de dades remotes i eines TIC a la comunitat universitària que permeten el control d’accés compartit de fitxers en un entorn segur. - nUVol (https://nuvol.uv.es) - DISC (https://disco.uv.es)
Compromís 13: Atendre les peticions de recuperació de dades en dos dies hàbils des de l’entrada de la petició.
Indicador 13: Percentatge de peticions de recuperació de dades ateses en dos dies hàbils.

EINES TIC COL·LABORATIVES

Servei 14: Proporcionar a la comunitat universitària eines i serveis digitals: - Sales de reunions virtuals i videoconferència - Plataforma de continguts multimèdia - Suport a la gravació, difusió i edició de continguts multimèdia
Compromís 14: Facilitar en 24 hores les peticions d’assessorament corresponent, sempre que se sol·licite amb una antelació mínima d’un dia laborable a la data prevista.
Indicador 14: Percentatge de peticions d’assessorament relatives al funcionament del servei digital ateses en 24 hores.

XARXES I COMUNICACIONS

Servei 15: Gestionar les instal·lacions, els punts de connexió i les intervencions en la infraestructura física de la xarxa propietat de la Universitat de València, amb la finalitat de garantir la connectivitat per a l’ús de la comunitat universitària.
Compromís 15: Resoldre en dos dies hàbils les sol·licituds de connexió a la xarxa de dispositius institucionals.
Indicador 15: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de connectivitat.

XARXES I COMUNICACIONS

Servei 16: Dissenyar, mantenir i disposar per a l’ús la infraestructura lògica de la xarxa de transmissió de dades de la Universitat de València, per tal de garantir l’eficàcia, la continuïtat, l’optimització de recursos i la seguretat de la informació de les persones usuàries.
Compromís 16: Resoldre en una hora des de la seua connexió física totes les sol·licituds d’alta, modificació o baixa en la base de dades de dispositius de xarxa de la UV (UVALRED) en horari laboral.
Indicador 16: Percentatge de sol·licituds resoltes en una hora en matèria d’alta de dispositiu connectat en la xarxa a la base de dades UVALRED.

XARXES I COMUNICACIONS

Servei 17: Facilitar serveis de xarxa per al servei de telefonia IP per a l’ús en les comunicacions de veu de la comunitat universitària.
Compromís 17: Resoldre en dos dies hàbils les sol·licituds de connectivitat de xarxa per al servei de telefonia IP.
Indicador 17: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de connectivitat per al servei de telefonia IP.

GESTIÓ DE LLICÈNCIES DE PROGRAMARI PER A ÚS INSTITUCIONAL

Servei 18: Posar a la disposició de la comunitat universitària un catàleg de programes adaptat a cada col·lectiu, perquè puguen desenvolupar l’activitat institucional que els corresponga (http://software.uv.es).
Compromís 18: Resoldre en dos dies hàbils les sol·licituds d’adquisició de llicències de programes oferts en el catàleg de distribució de programari.
Indicador 18: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria d’adquisició de llicències de programes.

INFRAESTRUCTURA DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I LA RECERCA

Servei 19: Proveir d’una plataforma TIC (http://aulavirtual.uv.es) per al desenvolupament de docència virtual, en la qual es configuren cursos i comunitats virtuals, tant per a complementar la docència presencial, com per a desenvolupar el treball col·laboratiu de la comunitat universitària.
Compromís 19: Crear en un termini de dos dies hàbils comunitats i cursos sol·licitats o necessaris en l’Aula Virtual.
Indicador 19: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils relatives a la creació de comunitats i cursos en l’Aula virtual.

INFRAESTRUCTURA DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I LA RECERCA

Servei 20: Proporcionar a la comunitat universitària llocs d’ordinador per al seu ús en aules informàtiques de lliure accés (amb reserva) i d’ús docent (amb programari específic).
Compromís 20: Garantir el correcte funcionament dels llocs d’ordinador situats a les aules informàtiques.
Indicador 20: Nombre d’incidències relatives al correcte funcionament dels llocs d’ordinador de les aules informàtiques.

INFRAESTRUCTURA DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I LA RECERCA

Servei 21: Posar a disposició recursos de supercomputació i càlcul científic al personal investigador de la Universitat de València i a la Red Española de Supercomputación (RES), ambla finalitat de facilitar la tasca investigadora.
Compromís 21: Resoldre en dos dies hàbils les sol·licituds de creació de cues i assignació de prioritats en matèria de treballs de càlcul científic i supercomputació.
Indicador 21: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de treballs de càlcul científic i supercomputació.

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Servei 22: Gestionar la seguretat de la informació que custodia el SIUV en el seu àmbit de treball, preservant-ne la confidencialitat, integritat i disponibilitat. Dotar de les mesures de protecció necessàries, infraestructura i accés als suports d’informació, dispositius, sistemes i llocs de treball TIC de la comunitat universitària d’acord amb la legalitat vigent en matèria de seguretat de la informació.
Compromís 22: Disminuir el nombre d’incidències en matèria de seguretat de la informació i, en cas que n’hi haja, comunicar-les al més aviat possible.
Indicador 22: Nombre d’incidències en matèria de seguretat de la informació.

SUPORT TIC AL LLOC DE TREBALL

Servei 23: Posar en marxa llocs de treball TIC operatius per al personal de la UV, amb la finalitat de desenvolupar les tasques institucionals, configurant per tot això: - Programari d’ús institucional llicenciat - Equipament informàtic - Dispositius autoritzats per a la seua connexió en xarxa i ús compartit - Mesures de protecció per tal d’assegurar la informació
Compromís 23: Resoldre en cinc dies hàbils les sol·licituds d’operativitat de llocs de treball TIC.
Indicador 23: Percentatge de sol·licituds resoltes en cinc dies hàbils relatives als llocs de treball TIC.

ADMINISTRACIÓ DE DADES I SISTEMES INFORMACIONALS

Servei 24: Subministrar dades institucionals a petició de les unitats organitzatives de la Universitat de València, que no estan accessibles en les aplicacions corporatives, així com automatitzar processos relacionats amb l’obtenció d’eixes dades.
Compromís 24: Comunicar al sol·licitant en un màxim de dos dies hàbils el termini de lliurament de les dades demanades.
Indicador 24: Percentatge de comunicacions realitzades en dos dies hàbils relatives a demandes de dades institucionals.

ADMINISTRACIÓ DE DADES I SISTEMES INFORMACIONALS

Servei 25: Dissenyar informes per a òrgans i responsables de la UV orientats a continguts d’ús estratègic i proveir accés a resums estadístics de les dades produïdes per les aplicacions internes de la gestió universitària (magatzem de dades o datawarehouse).
Compromís 25: Facilitar en un màxim de tres dies hàbils els informes del magatzem de dades, depenent de l’abast de les dades sol·licitades.
Indicador 25: Percentatge d’informes del magatzem de dades realitzats en tres dies hàbils.

ADMINISTRACIÓ DE DADES I SISTEMES INFORMACIONALS

Servei 26: Prestar suport TIC a la comunitat universitària sobre els repositoris d’informació següents: - Gestor de continguts web de la UV (content server - web institucional). - Producció científica de la UV (RODERIC) - Recursos d’informació subscrits o adquirits pel Servei de Biblioteques de la UV. - Aplicació per a dispositius mòbils UVapp.
Compromís 26: Respondre en 24 hores el termini de la posada a disposició del repositori d’informació.
Indicador 26: Percentatge de respostes realitzades en 24 hores en matèria de repositori d’informació.

SISTEMES

Servei 27: Oferir espai i allotjament de servidors físics i virtualitzats, sol·licitat per les unitats organitzatives de la UV, en el centre de processament de dades del Servei d’Informàtica (CPD) per garantir-los les condicions òptimes de subministrament elèctric, ambientals, de seguretat i de connectivitat (hosting), dins de les disponibilitats del SIUV.
Compromís 27: Informar en tres dies hàbils sobre la viabilitat de l’allotjament sol·licitat.
Indicador 27: Percentatge de comunicacions fetes en tres dies relatives a la viabilitat d’allotjament.

ACCÉS DE LES PERSONES USUÀRIES A SERVEIS TIC

Servei 28: Posar a disposició de la comunitat universitària un portal únic i personalizable per a poder gestionar el seu compte, disposar i configurar de forma centralitzada enllaços als serveis i aplicacions institucionals (https://portal.uv.es).
Compromís 28: Augmentar el nombre d’accessos al Portal UV de les persones usuàries de la UV.
Indicador 28: Nombre d’accessos al Portal UV anualment.

ACCÉS DE LES PERSONES USUÀRIES A SERVEIS TIC

Servei 29: Gestionar identitats i credencials de les persones usuàries de la UV amb la finalitat d’associar-los l’ús de serveis bàsics (directori, correu, blog, targeta, web, disc…).
Compromís 29: Augmentar el nombre de prestacions dels serveis bàsics associats als comptes de persones usuàries.
Indicador 29: Nombre de serveis bàsics incorporats als comptes d’usuaris.


INDICADORS

Indicador Fòrmula Descripció meta Unitats
1 Percentatge de comunicacions realitzades en dos dies hàbils en relació amb la data de finalització de projectes TIC. (Nre. de comunicacions realitzades en dos dies hàbils / Nre. total de projectes TIC sol·licitats en la cartera de projectes) x 100 100% %
2 Percentatge de peticions al centre de suport TIC resoltes. (Nre. de peticions al centre de suport TIC resoltes / Nre. de peticions rebudes) x 100 100% %
3 Percentatge d’objectes documentals elaborats respecte als projectes TIC finalitzats. (Nre. d’objectes documentals elaborats / Nre. de projectes finalitzats ) x 100 100% (almenys un document per projecte finalitzat) %
4 Percentatge d’informes tècnics emesos relatius al compliment TIC i LOPD. (Nre. d’informes tècnics emesos relatius al compliment TIC i LOPD)/ (Nre. total de peticions d’assessorament + Nre. de canvis normatius) x 100 100% %
5 Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió acadèmica. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
6 Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió de la recerca (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
7 Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió administrativa. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
8 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils relatives a la creació de comunitats i cursos en l’Aula virtual. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
9 Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió d’activitats formatives no reglades. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
10 Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió d’infraestructures i espais. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
11 Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió de l’administració electrònica. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
12 Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a eines TIC colaboratives. (Nre. d’incidències ateses en 24 h / Total d’incidències rebudes) x 100 100% %
13 Percentatge de peticions de recuperació de dades ateses en dos dies hàbils. (Total de recuperacions de dades realitzades en dos dies hàbils / Total de sol·licituds de recuperació de dades rebudes) x 100 100% %
14 Percentatge de peticions d’assessorament relatives al funcionament del servei digital ateses en 24 hores. (Nre. de peticions d’assessorament ateses en 24 h / Total de peticions d’assessoraments sol·licitades) x 100 100% %
15 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de connectivitat. (Nre. de sol·licitud de connectivitat resoltes en dos dies hàbils / Total de sol·licituds de connectivitat rebudes) x 100 100% %
16 Percentatge de sol·licituds resoltes en una hora en matèria d’alta de dispositiu connectat en la xarxa a la base de dades UVALRED. (Nre. de sol·licituds d’alta en la BBDD_UVALRED resoltes en una hora / Total de sol·licituds rebudes) x 100 95% %
17 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de connectivitat per al servei de telefonia IP. (Nre. sol·licituds resoltes en dos dies hàbils de connectivitat per al servei de telefonia IP / Nre. total de sol·licituds rebudes) x 100 95% %
18 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria d’adquisició de llicències de programes. (Nre. de sol·licituds de programari resoltes en un termini 2 dies hàbils / Total de peticions de programari) x 100 100% %
19 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils relatives a la creació de comunitats i cursos en l’Aula virtual. (Nre. de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils relatives a la creació de comunitats i cursos en l’Aula virtual / Total de sol·licituds rebudes ) x 100 100% %
20 Nombre d’incidències relatives al correcte funcionament dels llocs d’ordinador de les aules informàtiques. Quantificar el nombre d’incidències rebudes relatives al correcte funcionament dels llocs d’ordinador de les aules informàtiques Evolució negativa. Any base 2021 incidències
21 Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de treballs de càlcul científic i supercomputació. (Nre. de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de treballs de càlcul científic i supercomputació / Total de sol·licituds rebudes) x 100 100% %
22 Nombre d’incidències en matèria de seguretat de la informació. Quantificar el nombre d’incidències en matèria de seguretat de la informació Evolució negativa. Any base 2021 incidències
23 Percentatge de sol·licituds resoltes en cinc dies hàbils relatives als llocs de treball TIC. (Nre. de sol·licituds resoltes en cinc dies hàbils relatives al lloc de treball TIC / Total de sol·licituds rebudes) x 100 100% %
24 Percentatge de comunicacions realitzades en dos dies hàbils relatives a demandes de dades institucionals. (Nre. de comunicacions realitzades en dos dies hàbils / Total de demandes de dades rebudes) x 100 100% %
25 Percentatge d’informes del magatzem de dades realitzats en tres dies hàbils. (Nre. d’informes de magatzem de dades realitzats en tres dies hàbils / Total de sol·licituds d’informes de magatzem de dades rebudes) X 100 100% %
26 Percentatge de respostes realitzades en 24 hores en matèria de repositori d’informació. (Nre. de respostes realitzades 24 hores sobre repositoris d’informació / Total de peticions rebudes) x 100 100% %
27 Percentatge de comunicacions fetes en tres dies relatives a la viabilitat d’allotjament. (Nre. de comunicacions fetes en tres dies / Total de peticions d’allotjament en la CPD) x 100 100% %
28 Nombre d’accessos al Portal UV anualment. Quantificar el nombre d’accessos al Portal UV anualment Evolució positiva. Any base 2021 accessos
29 Nombre de serveis bàsics incorporats als comptes d’usuaris. Quantificar el nombre de serveis incorporats als comptes d’usuaris Evolució positiva serveis


DRETS I DEURES


DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES

Drets

Les persones usuàries dels serveis que presta aquesta unitat tenen els drets reconeguts en l’article 13 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i especialment els drets a:

 • Disposar d’espais, infraestructures i accés als recursos TIC de la Universitat de València, d’acord amb la normativa vigent.
 • Gaudir d’un ampli horari d’atenció.
 • Tenir a l’abast recursos TIC de qualitat, orientats en el seu ús prioritari a l’aprenentatge, la docència, la recerca i la mateixa gestió de la Universitat de València.
 • Rebre informació i assessorament sobre localització i accés als recursos TIC.
 • Rebre informació bàsica sobre utilització de serveis i aplicacions institucionals.
 • Ser atesos d’una manera correcta i professional per tot el personal del Servei d’Informàtica.
 • Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació de les sol·licituds formulades al SIUV.
 • Presentar els suggeriments, queixes i felicitacions que estimen oportunes en relació amb els serveis prestats pel SIUV, en els quals siguen part interessada.
 • Confidencialitat de les dades personals, segons la legislació vigent.
 • Qualsevol altre dret derivat de la normativa vigent.

Deures

 • Respectar i cuidar els espais, els equipaments, les instal·lacions i tots els recursos TIC proveïts per la Universitat de València, per contribuir a mantenir un entorn de treball adequat a cada moment i un ús eficient dels recursos públics.
 • Evitar comportaments que puguen interferir en l’activitat d’altres persones usuàries en els espais TIC de la Universitat de València.
 • Respectar les lleis i la normativa vigent en matèria d’administració electrònica, procediment administratiu i totes aquelles inherents a l’ús dels recursos TIC.
 • Conèixer les disposicions que regulen els serveis i aplicacions oferts pel Servei d’Informàtica, especialment les que afecten l’ús d’aules informàtiques i la utilització de recursos TIC en general.
 • Comportar-se amb correcció amb el personal del Servei d’Informàtica i seguir a cada moment les seues indicacions.
 • Qualsevol altre deure derivat de la normativa vigent.
 • NORMATIVA


  NORMATIVA GENERAL

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i Llei orgànica 4/2007, de 12 de abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001.
  • Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana i modificats per Decret 45/2013, de 28 de març.
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privacitat i les comunica
  • Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.
  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat.

  NORMATIVA ESPECÍFICA

  • Política de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València (CG 21-I-2014). Https://links.uv.es/Politica_SEG
  • Política de Signatura i Segell Electrònics i de Certificats de la Universitat de València. https://links.uv.es/Politica_Signatura_i_Segell_Electronics
  • Reglament de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València (CG 22-XII-2014). Https://links.uv.es/Normativa_SEG
  • Reglament d’ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions de la Universitat de València (CG 26-VII-2016). Https://links.uv.es/Reglament_Recursos_TIC
  • En general, el Servei d’informàtica es troba sotmès a tota la legislació vigent aplicable en matèria de seguretat de la informació, protecció de dades, administració electrònica i procediment administratiu.


  LOCALITZACIÓ


  Localització

  Adreça: Carrer Dr. Moliner, 50. 46100 Burjassot
  Telèfon: 96 354 43 10
  Fax:
  Adreça electrònica:
  Web: http://www.uv.es/siuv

  Horari d’atenció

  A les dependències del SIUV en horari de 9:00 a 14:00 h de dilluns a divendres.

  Mitjans de transport públic

  Metro: línia 4 (campus de Burjassot i Vicent A. Estellés)
  Autobusos: línies 62 i 63
  Valenbisi:

  PARTICIPACIÓ


  FORMES DE PARTICIPACIÓ I COLABORACIÓ

  Per tal de col·laborar en la millora de la prestació dels serveis, els usuaris i les usuàries podran:

  • Rebre atenció relacionada amb les necessitats d’informació, dubtes, qüestions, etc. que es plantegen en relació amb els serveis que presta la unitat.
  • Donar la seua opinió sobre la qualitat percebuda respecte als serveis que ofereix la unitat.
  • Formular qualsevol suggeriment que ens ajude a millorar.
  • Plantejar queixes i reclamacions si els serveis oferts no resulten satisfactoris.

  Les queixes i els suggeriments rebuts a la unitat es responen en un termini màxim d’un mes.

  Vies de comunicació

  Atenció telefònica: 96 354 43 10
  Atenció postal: Carrer Dr. Moliner, 50. 46100 Burjassot
  Fax:
  Adreça electrònica:
  Atenció personal: A les dependències del SIUV en horari de 9:00 a 14:00 h de dilluns a divendres.
  Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions: http://www.uv.es/bustia
  Enquestes: http://www.uv.es/enquestescau
  Xarxes socials:


  MESURES D’ESMENA

  Les persones usuàries que consideren que la unitat incompleix els compromisos declarats en la Carta de Serveis poden formular les seues queixes mitjançant la Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions (http://www.uv.es/bustia) o el Registre General de la Universitat de València.

  En cas d’incompliment, la unitat informarà a la persona usuària de les causes per les quals no s’ha complert el compromís de les mesures adoptades. L’incompliment dels compromisos continguts en aquesta carta no donarà lloc a responsabilitat patrimonial de l’administració.