Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos Logo del portal

Aquest apartat recopila consultes habituals d'índole acadèmic relatives a l'accés als estudis de doctorat, a les activitats formatives del programa i a les novetats sobre normativa de tesis doctorals. Per a totes aquelles qüestions que són estrictament d'índole administrativa, consulta amb el Servei de Doctorat.

Accés als estudis de doctorat

 

1. Haig de tenir acabats els estudis de màster per sol·licitar de ser-hi admès?

Per accedir al programa de doctorat regulat pel RD 99/2011 cal, amb caràcter general:

 • Estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Altres possibles vies per accedir a aquest programa són:

 • Estar en possessió d'un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, després que la Universitat haja comprovat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica l'homologació del títol previ ni el seu reconeixement a altres efectes.
 • Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor.
 • Ser estudiant de doctorat de conformitat amb anteriors ordenacions universitàries.
 • Llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguen en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que disposa el RD 778/1998 o que hagen aconseguit la suficiència investigadora que regula el RD 185/1985.

En el cas de títols obtinguts a l'estranger, és important tenir en compte que cal:

 • Traduir oficialment la documentació que provinga d'un idioma diferent al castellà o al català.
 • Legalitzar oficialment la documentació si la persona interessada prové de fora de l’espai europeu d'educació superior.

2. He estudiat fora d'Espanya. Quins passos haig de fer en relació amb la legalització dels meus estudis?

Si has estudiant fora d'Espanya i tens un títol expedit per una universitat estrangera, has de presentar la documentació traduïda per un traductor oficial (si la universitat que va expedir el títol pertany a l'espai europeu d'educació superior). Si la universitat on has estudiat no pertany a l'EEES, a més de la traducció has de presentar la legalització dels documents.

Pots consultar les vies de legalització en Servei de Doctorat. Si encara tens dubtes, pots dirigir les teues consultes al contacte administratiu dels programes de doctorat: doctorado@uv.es

3. Puc accedir-hi amb qualsevol títol de màster?

No. Hi ha dos tipus de perfils per accedir a aquest programa de doctorat. El perfil d'ingrés recomanat inclou títols de màster en Enginyeria Química, Industrial, Ambiental, Agronòmica, Civil, Biotecnologia o altres estudis del mateix nivell i branca de coneixement amb continguts equivalents. Per a l'admissió en el programa, aquestes titulacions d'accés es valoren amb la màxima puntuació (vegeu pregunta 5).

Els candidats amb estudis de màster en els camps de les ciències químiques, ambientals i ciències de la Terra també hi poden accedir, encara que, com que no es tracta del perfil idoni, aquestes titulacions es valoren amb el 50% de la puntuació per a l'admissió al programa. En aquest cas, cal cursar dues assignatures del màster en Enginyeria Ambiental, cadascuna de 9 crèdits: Avaluació de la qualitat ambiental i Transport de contaminants en el medi natural. Es tracta de complements de formació que proporcionen coneixements d’enginyeria i que s’han de superar durant el primer any de permanència en el programa de doctorat.

4. Si vaig accedir al màster oficial mitjançant una diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica (equivalent a 180 ECTS) i el màster realitzat té menys de 120 ECTS, puc accedir a un programa de doctorat?

No. Segons que estableix l'art. 6 del RD 99/2011, per accedir a un programa de doctorat cal acreditar 300 ECTS. Si no arribes als 300 ECTS, pots:

 • Realitzar l'adaptació al grau.
 • Complementar els crèdits que falten amb un altre màster universitari oficial de 60 ECTS.

5.Quin barem se segueix per admetre-hi un estudiant?

Si el nombre de sol•licituds supera el nombre de places ofertes, l'admissió al programa es fa en funció dels criteris següents:

 • Titulació d'accés (de grau o equivalent i de màster universitari), en funció de la seua adequació al perfil recomanat (60%).
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (25%).
 • Currículum (fins un màxim del 15%):
  • Beques de col•laboració i/o contracte de recerca de no-doctor. Per cada any (3%).
  • Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster. Per l'obtenció de cadascun d'aquests premis (2%).
  • Publicacions científiques (fins un màxim del 10%)
   1. Per cada publicació científica en una revista que conste en el Science Citation Index (5%).
   2. Per cada publicació científica que no conste en el Science Citation Index (2%).
   3. Per cada participació en congressos o reunions científiques amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster (1%).

És important, per tant, que en la sol•licitud inclogues (i que n’aportes la documentació justificativa) tota la informació necessària per valorar els criteris esmentats. Recorda que s'ofereixen 12 places de nou ingrés anualment. Sempre és aconsellable també incloure una carta de motivació a tall de presentació.

Es reserva un 10 per 100 de les places disponibles per a estudiants a temps parcial. S’enten per estudiant a temps parcial aquell que té una dedicació a les activitats del programa inferior a 25 hores setmanals.

Pel que fa als sistemes i procediments d'admissió adaptats als estudiants amb necessitats educatives especials, la Universitat de València disposa de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), que vetla pel respecte al principi d'igualtat d'oportunitats i la no-discriminació i que dóna suport al col·lectiu d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades d'una condició de discapacitat. La “Carta de serveis” d'aquesta unitat informa dels compromisos de qualitat i dels drets i deures dels usuaris.

D'acord amb el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, es reserva un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, i també per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior han necessitat recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

6.Quan s’ha de realitzar la preinscripció i on se sol·licita?

La sol·licitud d'admissió es realitza durant un únic període que s'estableix entre final de julio i el 31 d'octubre. Cada curs acadèmic pot variar lleugerament. En pots consultar la informació actualitzada en el Servei de Doctorat.

La sol·licitud d'admissió es fa telemàticament a través del Servei de Doctorat.

Si tens previst realitzar la tesi doctoral a les instal·lacions de la Universitat de València i encara no disposes de tutor/a o director/a de tesi al Departament d'Enginyeria Química, és molt important que com a pas previ a la preinscripció contactes amb la línia d'investigació en què vols realitzar la tesi doctoral. Aquest programa de doctorat és un programa experimental i, per tant, has de tenir el suport d'un professor que accepte la teua admissió en el seu equip de treball. Es tracta d'un procés informal que has de realitzar pel teu compte.

Excepcionalment, per a aquells estudiants que disposen de finançament extern, i sempre que hi haja places disponibles, es pot demanar l'admissió al programa fora del termini oficial (del juliol a l’octubre) que estableix la Universitat de València. Per fer-ho, cal que contactes amb la comissió acadèmica del programa (doctoriq@uv.es) perquè es faça una avaluació personalitzada.

7. Necessite disposar de tutor/a o director/a de tesi abans de realitzar la preinscripció?

Sí, si tens previst realitzar la tesi doctoral a les instal·lacions de la Universitat de València (Departament d'Enginyeria Química). És molt important que com a pas previ a la preinscripció contactes amb la línia d'investigació en què vols realitzar la tesi doctoral. Aquest programa de doctorat és un programa experimental i, per tant, has de tenir el suport d'un professor que accepte la teua admissió en el seu equip de treball. Es tracta d'un procés informal que has de realitzar pel teu compte.

Si penses realitzar la tesi doctoral en un organisme col·laborador amb el programa, és molt aconsellable que, en aquest cas, contactes amb la comissió acadèmica del programa (doctoriq@uv.es) perquè se't propose tutor/a que t'ajude amb els temes acadèmics i administratius.

8.Puc realitzar la tesi doctoral a temps parcial?

Sí. És possible realitzar la tesi doctoral a temps parcial, sempre que així ho hages manifestat en la sol•licitud de preinscripció i la comissió acadèmica ho haja aprovat. Per això, és molt aconsellable que en la carta de motivació inclogues les raons que t'impedeixen cursar els estudis de doctorat a temps complet. També s’aconsella que tingues el vistiplau del professor o professora que serà el teu tutor/a o director/a.

9.Quina és la durada dels estudis de doctorat?

Per als estudiants que es matriculen en programes regulats pel RD 99/2011, s'estableixen 3 anys (més 2 pròrrogues d'un any cadascuna) a temps complet i 5 (més 2 pròrrogues, la primera de dos anys i la segona d'un any) a temps parcial. A l'efecte d'aquest còmput, no es tenen en compte les baixes per malaltia, per embaràs o per qualsevol altra causa prevista en la normativa vigent.

Recorda que és obligatori que, si han transcorregut els anys corresponents i encara no has presentat la sol•licitud de dipòsit de la tesi, demanes la pròrroga corresponent a la comissió acadèmica. Aquesta sol•licitud, l’has de realitzar dins del termini habitual (de l'1 al 25 de juliol) que la comissió acadèmica haja establert per al control anual d'activitats.

Es pot sol•licitar la baixa temporal al programa per un període màxim d'un any, prorrogable per un any més. Aquesta sol•licitud s’ha d’adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat, dins el termini habitual (de l'1 al 25 de juliol) que la comissió acadèmica haja establert per al control anual d'activitats.

10.Com sabré si m’hi han acceptat?

Després que ha acabat el termini establert per a la sol·licitud d'admissió, la comissió acadèmica del programa disposa de 15 dies hàbils per comunicar el resultat del procés d'admissió. El resultat de l'admissió és comunicat pel coordinador/a del programa al Servei de Doctorat, el qual ha de publicar les llistes d'admesos i admeses, d’exclosos i excloses i la llista d'espera. La Universitat de València contactarà, per correu electrònic, després de la publicació de la llista d'admesos i admeses, d’exclosos i excloses i la llista d'espera, amb les persones que hagen estat "admeses" per informar del procediment que han de seguir per formalitzar la matrícula en el programa de doctorat corresponent.

11.Com es realitza la matrícula?

Una vegada hages estat admès o admesa en el programa de doctorat, has de realitzar la matrícula en concepte de tutela acadèmica. La matrícula es realitza telemàticament i l’organitza el Servei de Doctorat de la Universitat de València. En aquells casos en què es requereixen complements de formació, cal que t’hi matricules en el moment de realitzar la matrícula de tutela acadèmica.

En iniciar la matrícula, el programa assigna un tutor o tutora (professor/a doctor/a del Departament d'Enginyeria Química). Aquesta és la persona que s’encarregarà d'ajudar-te i d'avaluar amb tu les activitats formatives que realitzaràs al llarg del programa. També assigna un director o irectora de tesi doctoral, o més d’un en cas de codirecció. Els i les directores de tesi s'encarreguen de supervisar la tesi doctoral. Sempre que almenys un o una de les o els directors de tesi siga professor/a del Departament d'Enginyeria Química, és habitual que el tutor o tutora siga també un o una dels directors o directores de tesi.

Després de formalitzar la matrícula del primer any, el doctorand o doctoranda, la Universitat, el tutor o tutora i, si s’escau, el director o directora han de subscriure conjuntament el document de compromís doctoral, relatiu, entre altres qüestions, al procediment de resolució de conflictes que es puguen plantejar, als aspectes sobre la propietat intel•lectual o industrial i, en general, a les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda.

12.A qui haig de dirigir-me en cas de dubte una vegada matriculat en el programa?

Les pàgines web del programa de doctorat i del Servei de Doctorat són els principals punts d'informació, ja que contenen tota la informació necessària per fer el seguiment del programa de doctorat. Cal que les faces servir autònomament com a primer element de consulta.

Si no pots resoldre el teu dubte d'aquesta manera, el tutor o tutora és la primera persona de contacte a la qual t’has d’adreçar. Si no et pot ajudar, aquesta persona et dirigirà als contactes del programa de doctorat:

 • Comissió acadèmica del programa, per a les qüestions de caire acadèmic doctoriq@uv.es
 • Servei de Doctorat, per a les qüestions de caire administratiu doctorado@uv.es
Activitats formatives

 

1.Què és el document personalitzat d'activitats del doctorand o doctoranda?

S'entén per document personalitzat d'activitats el registre individualitzat de control d'activitats de formació realitzades pel doctorand o doctoranda. Aquest document és regularment revisat pel tutor o tutora i el director o directora, o directors i directores, de tesi, i avaluat anualment per la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat. La instància per sol·licitar-ne l'avaluació està açí.

2.Què haig de fer durant el primer any de doctorat?

Durant el primer any, com a estudiant/a de doctorat, has de realitzar les accions següents:

 • Lliurar el document de compromís documental, degudament emplenat, a la comissió acadèmica.
 • Emplenar el document personalitzat d'activitats. Per fer-ho, has de contactar amb el teu tutor o tutora i el/s teu/s director/s o directora/es de tesi.
 • Realitzar les activitats planificades en el document personalitzat d'activitats. Procurar-te els certificats o informes d'avaluació de cada activitat formativa.
 • Elaborar el pla d'investigació abans d’acabar l'any.
 • Matricular-te en els complements de formació indicats en el programa de doctorat i, si és possible, superar-los.

3.Com es fa el seguiment del meu programa formatiu i del pla de recerca?

La comissió acadèmica del programa estableix, de l'1 al 25 de juliol, un termini anual per a l'avaluació del programa formatiu i del progrés del pla de recerca. Per fer-ho així, has de presentar la instància corresponent juntament amb la documentació justificativa i els informes d'avaluació necessaris segons cadascuna de les activitats realitzades.

A partir de l’acabament del termini establert per demanar l'avaluació, la comissió acadèmica del programa disposa de 15 dies hàbils per comunicar-ne el resultat.

Per a la matrícula d'anys successius, cal un informe favorable de la comissió acadèmica d'aquest document personal d'activitats i del pla de recerca.

Si l'avaluació és negativa, que ha de ser motivada, el doctorand o doctoranda ha de ser novament avaluat en el termini de sis mesos, per a la qual cosa s'ha d'elaborar un nou pla de recerca. Si es produeix una nova avaluació negativa, el doctorand o doctoranda serà donat de baixa definitivament. Davant aquestes resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, la persona interessada pot interposar recurs d'alçada, que resoldrà, vist l’informe previ de la Comissió d'Estudis de Postgrau, el rector o persona que delegue.

Recorda que és molt important que aportes a la comissió acadèmica del programa tots els informes d'avaluació i els certificats necessaris que s'indiquen en el programa d'activitats formatives.

4.Què haig de fer durant els anys posteriors al primer any de matrícula?

Durant els anys posteriors al primer any com a estudiant de doctorat, has de realitzar les accions següents:

•Actualitzar el document personalitzat d'activitats anualment. Per fer-ho, has de contactar amb el teu tutor o tutora i director/s o directora/es de tesi.
•Realitzar les activitats planificades en el document personalitzat d'activitats. Procurar-te els certificats i informes d'avaluació de cada activitat formativa.
•Si cal, actualitzar el pla d'investigació.
•Si cal, demanar, de manera motivada, pròrroga per a permanència en el programa.

Cada any disposes d'un termini de l'1 al 25 de juliol per demanar l'avaluació anual de les activitats formatives i del grau d'execució del pla de recerca.

5. Quant de temps puc estar sense matricular-me?

Es pot sol•licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, prorrogable per un any més. Aquesta sol•licitud s’ha d’adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat dins el termini habitual (de l'1 al 25 de juliol) que la comissió acadèmica haja establert per al control anual d'activitats.

6. Què haig de fer perquè una estada a centres de recerca internacionals siga reconeguda com una activitat formativa del programa de doctorat? Pot ser utilitzada per optar al títol de doctor amb menció internacional?

La comissió acadèmica del programa ha d’autoritzar l'estada i les activitats realitzades en una institució d'ensenyament superior internacional o en un centre de recerca internacional. A més, ha d’indicar si aquestes activitats es consideren adequades per atorgar la menció internacional al títol de doctor. L'estada ha de tenir una durada mínima de 3 mesos per poder optar a la menció internacional al títol de doctor. El doctorand o doctoranda ha de presentar la sol•licitud a la comissió acadèmica del programa, amb el vistiplau del/s director/s o directora/es i del tutor o tutora de la tesi, dins un termini mínim de quinze dies d'antelació a l'inici de l'estada. En acabar l'estada, el supervisor o supervisora o el director o directora del centre receptor ha de confirmar l'estada i donar el vistiplau sobre el treball realitzat pel doctorant o doctoranda mitjançant un document signat. En acabar l'any corresponent, la Comissió Acadèmica de Doctorat ho ha d’incloure en el document personalitzat anual d'activitats de l'estudiant.

Tesis doctorals

 

1.On puc trobar tota la informació sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral?

La Universitat de València disposa d'un Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de tesis doctoral.

Pots trobar un esquema del procediment, des de la sol•licitud del dipòsit fins a la defensa de la tesi, açí.

2.Hi ha alguna alternativa a la tradicional tesi doctoral?

Sí. És possible presentar una tesi doctoral per compendi de publicacions. L'article 8 del Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de tesi doctoral n’estableix els requisits i la documentació addicional necessària.

3. M'agradaria realitzar la tesi en un altre idioma. Què haig de fer?

La tesi, es pot escriure i defensar en els idiomes habituals per a la comunitat científica en el seu camp de coneixement. L'article 7 del Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de tesi doctoral estableix la documentació addicional requerida per fer-ho així.

4.Si la meua tesi doctoral està sotmesa a processos de protecció i transferència de la tecnologia i el coneixement, què haig de fer?

Has de seguir el procediment d'autorització, lectura i publicació que regula l'article 10 del Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de tesi doctoral.

5.Què passa si no he acabat la tesi en el termini previst?

En cas que se supere la durada prevista en el programa sense haver realitzat la sol•licitud de dipòsit de tesi doctoral (vegeu pregunta 9), cal sol•licitar la pròrroga a la comissió acadèmica. Per fer-ho, has de presentar un informe raonat que ha de tenir el vistiplau del tutor o tutora i del/s director/s o directora/es de tesi doctoral. El termini de sol·licitud de la pròrroga és de l'1 al 25 de juliol.

6. Per obtenir la menció internacional al títol de doctor, els dos experts que han d'informar de la tesi poden pertànyer al tribunal avaluador de la tesi?

Sí, si aquests experts no són en cap cas els supervisors o supervisores de l'estada de tres mesos al centre receptor internacional.

7.És vàlida una estada de tres mesos per aconseguir la menció internacional en el títol de doctor si no m’he matriculat en el programa de doctorat?

No, no és vàlida. Per aconseguir la menció internacional, l'estada s’ha de realitzar mentre la persona interessada està matriculada en el programa en concepte de tutela acadèmica, amb la condició d'estudiant de doctorat.

8.Els doctorands i doctorandes pertanyents a programes de doctorat d'ordenacions anteriors al RD 99/2011, quin termini tenen per a la defensa de la tesi doctoral?

Els doctorands i doctorandes que pertanyen als RD 185/1985, RD 778/1998, RD 56/2005 i RD 1393/2007 (inscripció del projecte de tesi amb anterioritat a l'11 de febrer de 2011), disposen d’un termini que acaba l'11 de febrer de 2016 per realitzar la defensa de la seua tesi doctoral.

Els doctorands i doctorandes que pertanyen al RD 1393/2007 (inscripció del projecte de tesi entre l'11 de febrer de 2011 i al 30 de setembre de 2013), disposen d’un termini que acaba el 30 de setembre de 2017 per realitzar la defensa de la seua tesi doctoral.