Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

1. Els estudiants estrangers que no hagen homologat els seus estudis poden sol·licitar l'admissió al programa?

2. Es pot sol·licitar l'admissió al Programa de Doctorat sense tenir una titulació en Psicologia o havent cursat un màster diferent als quals s'indiquen en el període formatiu previs d'accés?

3. Es pot cursar el Programa de Doctorat sense tenir una titulació en l'idioma espanyol?

4. Com es pot trobar allotjament per a residir a València durant els anys que es realitza el doctorat?

5. Es pot cursar el programa de doctorat de forma on-line i per períodes temporals fragmentat?

6. Quin és el cost econòmic del programa en el període de recerca?

 

Els estudiants estrangers que no hagen homologat els seus estudis poden sol·licitar l'admissió al programa?

SI. Els titulats en sistemes educatius estrangers podran accedir als estudis de postgrau sense necessitat de l'homologació dels seus títols, després de la comprovació prèvia que acredite un nivell de formació equivalent als títols espanyols de grau corresponents i que faculte en el país d'expedició del títol per a l'accés a estudis de postgrau. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol estranger aportat ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis de postgrau. Tant la sol·licitud d'accés al doctorat per a estudiants amb titule estranger no homologat com la documentació que es requereix, han de presentar-se a la Comissió de Coordinació del Doctorat en el moment de realitzar la preinscripció. De totes maneres, si el doctorand vol realitzar activitats de docència universitària com a complement de la seua formació ha de sol·licitar l'homologació del títol una vegada inscrit en el programa.

 

Es pot sol·licitar l'admissió al Programa de Doctorat sense tenir una titulació en Psicologia o havent cursat un màster diferent als quals s'indiquen en el període formatiu previs d'accés?

Si. Encara que la formació en la matèria objecte del programa de doctorat és un mèrit que es valora preferentment.

 

Es pot cursar el Programa de Doctorat sense tenir una titulació en l'idioma espanyol?

Si. Encara que s'espera que els alumnes gradualment adquirisquen i/o incrementen els seus coneixements en espanyol.

 

Com es pot trobar allotjament per a residir a València durant els anys que es realitza el doctorat?

 

Es pot cursar el programa de doctorat de forma on-line i per períodes temporals fragmentat?

No, la modalitat per a cursar el programa de doctorat és presencial, i es requereix una dedicació a temps complet i continuada durant els anys de formació i recerca. En casos especials, es pot acordar amb el doctorand una planificació a temps parcial per a aquesta fase, que haurà de ser autoritzada per la Comissió de Coordinació del Doctorat

 

 

Quin és el cost econòmic del programa en el període d'investigació?

El preu de la matrícula en els programes oficials de postgrau, com en qualsevol ensenyament oficial universitari, és un preu públic. És a dir, es fixa cada any en un decret del Consell de la Generalitat Valenciana, juntament amb la resta de taxes públiques per a l'ensenyament superior i dins d'uns límits establits a escala estatal.