Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

Matrícula a programes de doctorat

La Universitat de València contactarà, després de la publicació de la llista d'admesos, exclosos i en llista d'espera, amb els estudiants “admesos” per correu electrònic i els informarà del procediment que s'ha de seguir per a formalitzar la seua matrícula al programa de doctorat corresponent

Estudiants matrículats programes doctorat regulat R.D. 99/2011

Esquema estudis programes doctorat regulats R.D. 99/2011

Document Compromís doctoral 

Amb posterioritat a la formalització de la matrícula per primera vegada, el doctorand o doctoranda, la Universitat, el seu tutor o tutor o tutora, si escau, i el seu director o directora hauran de subscriure de forma conjunta el document de compromís doctoral, relatiu, entre altres qüestions, al procediment de resolució de conflictes que es puguen plantejar, als aspectes relatius a la propietat intelectual o industrial, en en general, a les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda (article 17 Reglament Estudis Postgrau)

Formulari Reconeixement Activitats Doctorats R.D. 99/2011

Anualment la Comissió Acadèmica del Programa avaluarà el pla de recerca i el document d'activitats juntament amb els informes que hauràn d'emetre el tutor o tutora i el director o directora. La avaluació positiva serà requisit per a poder continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que haurà de ser motivada, el doctorand o doctoranda haurà de ser novament avaluat, en el termini se sis mesos, per la qual cosa haurà d'elaborar un nou pla d'estudis. Si es produeix una nova avaluació negativa, es donarà de baixa definitivament al doctorand o doctoranda. Front a aquestes, que no exhaureixen la via administrativa, l'interessat podrà interposar recurs d'alçada, que resoldrà previ informe de la comissió d'estudis de Postgrau, el Rector o Persona en qui delegue.