Facultat de Ciències BiològiquesEnllaç a Grau en Ciències AmbientalsUniversitat de València Logo del portal

 

TRÀMIT

 

IMPRÈS ASSOCIAT

Adaptació a Grau  +info  Sol·licitud adaptació  ♦  Sol·licitud reconeixement
Avaluació curicular per compensació de qualificacions +info Sol·lictud avaluació curricular per compensació de qualificacions
Certificats i  compulses    +info  Sol·licitud de certificats i compulses
Impugnació de qualificacions  +info  Sol·licitud a través de l'ENTREU
Programes d' assignatures  +info  Sol·licitud de programes 
Reconeixement de crèdits  +info  Sol·licitud reconeixement
Reconeixement participació activitats universitàries  +info  Sol·licitud reconeixement activitats universitàries
Suplement Europeu al Titol (SET)  +info  Sol·licitud a través de Portal de l'alumne
Titol de Doctor (R.D. 778/1998)  +info  Sol·licitud al Sr. Degà. ♦  Sol·licitud al Sr. Rector Magnífic
Titol de Grau/Llicenciatura i SET  +info  Sol·licitud a través de l'ENTREU ♦ Sol·licitud d'enviament del títol
Transferència de crèdits  +info  Sol·licitud de transferència de crèdits
Trasllat d'expedient  +info

  Sol·licitud a través de l'ENTREU

 Sol·licitud de trasllat d'expedient


 

Adaptació a Grau 

 

Les llicenciatures de Biologia, Bioquímica i Ciències Ambientals es troben en procés d’ extinció. En 2015-16 no hi haurà docència ni exàmens  excepte el de convocatòria extraordinària. Únicament els estudiants que tinguen com a màxim 3 assignatures pendents entre troncals i/o obligatòries de 5é curs i optatives de segon cicle podran sol·licitar en secretaria la convocatòria extraordinària (1 únic examen), i en cas de no superar-les en aquesta convocatòria, per a poder continuar els mateixos estudis hauran de sol·licitar l’adaptació al grau en el curs 2016-17.

L’adaptació es realitzarà únicament a petició de l’ estudiant, i implica el tancament de l’ expedient de la llicenciatura (no es pot estar matriculat simultàniament als estudis de grau i llicenciatura) i l’ adaptació automàtica de les assignatures superades en la  llicenciatura que figuren en les regles d’ adaptació, que poden consultar-se en les taules que es troben a continuació.

No obstant  això, al grau en Biologia i al de Ciències Ambientals n’hi ha assignatures susceptibles de reconeixement que no es troben incloses en les regles d’ adaptació automàtiques (marcades amb # i consignades en roig en la taula d’ adaptació). Per al reconeixement d'aquestes assignatures és necessari presentar l'imprès de sol·licitud de reconeixement de crèdits  juntament  al de sol·licitud d'adaptació. 

A més a més, la disposició transitòria primera del "Reglament de reconeiximent acadèmic per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació" estableix que es podran reconèixer com a crèdits de participació en activitats universitàries els crèdits de lliure elecció que s'hagen cursat, fins a un màxim de 6 crèdits ECTS.

TERMINI DE SOL·LICITUDS: DE L’1 DE JULIOL AL 28 D'AGOST DE 2015


Taula d'adaptació de la Llicenciatura al Grau de Biologia
Taula d'adaptació de la Llicenciatura al Grau de Ciències Ambientals
Taula d'adaptació de la Llicenciatura al Grau de Bioquímica i Ciències Biomèdiques

 


 

Avaluació curricular dels estudiants de Grau de la Universitat de València per compensació de qualificacions

L’avaluació curricular per compensació (regulada en el Reglament sobre avaluació curricular dels estudiants de Grau de la Universitat de València per compensació de qualificacions) és un procediment excepcional que permet aprovar l'última assignatura básica o obligatória no superada en uns estudis de Grau mitjançant la valoració, en conjunt, del treball de l'estudiant en tots els anys d'estudi en la universitat. Els requisits són:

 

 •  Haver cursat a la Universitat de València almenys el 50% dels crèdits de la titulació.
 •  L’assignatura ha de ser de formació bàsica o obligatòria. En el Grau en Biologia pot ser optativa si és necessària per a obtindre una menció.
 •  Ser l’última assignatura per acabar la titulació, exclòs el Treball Fi de Grau i les Pràctiques Externes.
 •  Haver esgotat 6 convocatòries de l'assignatura o 4 si es tracta d'una assignatura de l'últim curs.
 •  Haver obtingut al menys una nota de 3,5 en alguna de les convocatòries de l’assignatura.
 •  Tenir una nota mitjana de l’expedient en el moment de la compensació igual o superior a 6.
 •  Presentar la sol•licitud dirigida al rector en el termini establert.

Únicament es pot concedir una vegada (tant si ha estat sol•licitada en la mateixa com en una altra titulació de la Universitat de València o de qualsevol altra) i mai per al Treball Fi de Grau o Pràctiques Externes.

Terminis: 

- 1ª convocatòria d' assignatures de primer quadrimestre: Del 30 de gener al 1 de març de 2016

- 1ª convocatòria d' assignatures de segon quadrimestre i anuals: Del 11 de juny al 11 de juliol de 2016

- 2ª convocatòria de totes les assignatures: del 9 de juliol al 9 de setembre de 2016


Certificats i compulses 

Per a sol·licitar un certificat haurà de presentar (personalment o per correu electrònic) l’imprès de sol·licitud i abonar la taxa per certificat, si escau. El rebut es lliurarà en la secretària o s'enviarà per correu electrònic.

Per a obtenir una còpia compulsada que acredite l'autenticitat d'un document expedit per la Universitat de València (per exemple, un títol o un certificat de notes) és necessari presentar l'original del document a compulsar i una fotocòpia en la Secretaria de la Facultat juntament amb  l’imprès de sol·licitud. En aqueix moment s'expedirà un rebut per la taxa corresponent establerta per la Generalitat Valenciana.

Per a recollir el certificat i/o la compulsa haurà d'aportar els següents documents:
1. El rebut amb el segell del banc que acredita que ha estat abonat.
2. Document identificatiu (DNI, passaport, carnet d'estudiant ..)

Quan l'interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona, qui haurà de presentar:

 • Full de representació.
 • Fotocòpia del DNI de la persona representada.
 • Identificació de la persona que fa la gestió

 


Impugnació de qualificacions

 Per a realitzar la impugnació de qualificacions s'ha de seguir el procediment establert en el reglament:

La sol·licitud a la qual es refereix l'article 3 ha de realitzar-se a través de l'ENTREU

 


Programes d' assignatures

Qualsevol persona que haja tingut o tinga obert un expedient en qualsevol titulació de la Facultat pot sol·licitar els programes de les assignatures del seu pla d'estudis.

Cal emplenar l'imprès de sol·licitud i presentar-lo en la secretaria de la facultat o enviar-lo per correu electrònic.

Els programes s'enviaran per correu electrònic segellats digitalment.

 


Reconeixement de crèdits

Es pot sol·licitar el reconeixement dels crèdits que hagen estat obtinguts en uns ensenyaments oficials distints dels quals s’estan cursant, en aquesta o en una altra universitat. Així mateix, poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials i l'experiència laboral i professional acreditada sempre que estiga relacionada amb les competències inherents al títol, d’acord amb el reglament de la Universitat de València.

Per a l'estudi de les sol·licituds i la incorporació a l'expedient dels crèdits reconeguts, s'aplicaran les taxes establertes per la comunitat autònoma.

La sol·licitud ha de realitzar-se durant el període de matrícula.

Cal presentar:

 • Imprès de sol·licitud
 • Certificat acadèmic oficial
 • Fotocòpia del pla d´estudis segellada pel centre
 • Fotocòpia dels programes de les assignatures cursades, segellada pel departament o el centre.

Si els estudis des dels quals se sol·licita el reconeixement són de la pròpia Facultat de Ciències Biològiques només caldrà aportar l'imprès de sol·licitud.

Per convalidar estudis estrangers,  heu de presentar traducció jurada de tota la documentació, legalitzada per via diplomàtica (d´acord amb el Conveni de la Haia, si escau).

 


Reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries

Els estudiants poden incorporar al seu expedient, en forma de reconeixement acadèmic, fins a 6 crèdits ECTS per participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que hagen estat realitzades a la Universitat de València durant el període d'estudis universitaris, d’acord amb el reglament de la Universitat de València.
Es pot consultar el llistat d'activitats de participació proposades per la Universitat susceptibles de reconeixement en la web del Servei d'Estudiants
El reconeixement es sol·licitarà de forma conjunta i en el curs en què es matricule de tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis.

Cal presentar:

 • Original i fotocòpia dels certificats o diplomes acreditatius de les activitats realitzades.
 • Imprès de sol·licitud.
 • Resguard d'haver abonat la taxa corresponent, si escau.

Per tal d' obtenir el rebut prèviament, es pot presentar el certificat en secretaria o enviar còpia escanejada per correu electrònic  fent constar que es demana el rebut per tal de poder sol·licitar la incorporació dels crèdits corresponents.

 


Suplement Europeu al Títol (SET)

 La Universitat de València emet el Suplement Europeu al Títol (SET) als alumnes que han finalitzat els estudis després de l’entrada en vigor del R.D. 1044/2003, que estableix el procediment per a la seua expedició per part de les universitats.
El Suplement Europeu al Títol (SET) és el document que acompanya a cada títol universitari de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada per a tota Europa, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d'educació superior.
El SET s’expedirà en trilingüe (castellà, valencià i anglés).
El seu objectiu fonamental és facilitar el reconeixement del currículum acadèmic en empreses i institucions nacionals i estrangeres.

La sol·licitud del SET es realitza en el portal de l'alumne

 


Títol de Doctor (RD 778/1998)

Un cop superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció d’una determinada titulació oficial, la persona interessada podrà sol·licitar l’expedició del corresponent títol.

El títol es sol·licitarà i recollirà a la secretaria del centre d’estudis.

Cal presentar:

El títol ha d'arreplegar-lo en la secretaria la persona interessada aportant el DNI.

Quan l'interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona, mitjançant poder notarial, qui haurà de presentar:

 • El poder notarial
 • Fotocòpia del DNI de la persona representada. 
 • Identificació de la persona que fa la gestió.

Quan l'interessat/da residisca en una altra comunitat autònoma o a l'estranger, podrà sol·licitar l’enviament del títol a Delegació de Govern, Ambaixada o Oficina Consular de la seua residència. Per a l'enviament de títols s'aplicaran les taxes establertes per la comunitat autònoma:


Enviaments amb destinació Espanya: 15 euros
Enviaments amb destinació Europa: 30 euros
Enviaments amb destinació resta països: 50 euros

El rebut es pot sol·licitar personalment en secretaria o per correu electrònic i ha d'adjuntar-se una vegada pagat a l'imprès de sol·licitud.

 


Títol de Grau/Llicenciatura i SET

Un cop superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció d’una determinada titulació oficial, la persona interessada podrà sol.licitar l’expedició del corresponent títol.
Podrà sol·licitar-se l’expedició d’una certificació supletòria del títol, quan aquest es trobe en tramitació.
El títol es recollirà a la secretaria del centre d’estudis.
Les taxes son fixades anualment mitjançant Decret del Consell.

La sol·licitud del títol es realitza a través de l'ENTREU

El títol ha d'arreplegar-lo en la secretaria la persona interessada aportant el DNI.

 Quan l'interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona, mitjançant poder notarial, qui haurà de presentar:

 • El poder notarial
 • Fotocòpia del DNI de la persona representada. 
 • Identificació de la persona que fa la gestió.

Quan l'interessat/da residisca en una altra comunitat autònoma o a l'estranger, podrà sol·licitar l’enviament del títol a Delegació de Govern, Ambaixada o Oficina Consular de la seua residència. Per a l'enviament de títols s'aplicaran les taxes establertes per la comunitat autònoma:


Enviaments amb destinació Espanya: 15 euros
Enviaments amb destinació Europa: 30 euros
Enviaments amb destinació resta països: 50 euros

El rebut es pot sol·licitar personalment en secretaria o per correu electrònic i ha d'adjuntar-se una vegada pagat a l'imprès de sol·licitud.

 


Transferència de crèdits

La sol·licitud de transferència de crèdits implica la inclusió de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en aquesta o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial, a l'expedient i als documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, d’acord amb el reglament de la Universitat de València.

Per l'estudi de les sol·licituds i la incorporació a l'expedient dels crèdits, s'aplicaran les taxes establertes per la comunitat autònoma (actualment el 25% del preu del crèdit per a ensenayaments de grau). 

Les assignatures transferides no afecten al còmput de crèdits superats en la titulació ni a la nota mitjana.

La sol·licitud ha de realitzar-se durant el període de matrícula.
 

 


Trasllat d'expedient

Les persones que han estat admeses per a realitzar els mateixos o altres estudis en altre centre i/o universitat, sense haver finalitzat els que havia començat en la Facultat de Ciències Biològiques, han de sol·licitar el trasllat del seu expedient al nou centre.

-Si el centre d'admissió no pertany a la Universitat de València:

La sol·licitud es realitza a través de l'ENTREU 

Les taxes son fixades anualment mitjançant Decret del Consell.

-Si el centre d'admissió pertany a la Universitat de València, el tràmit és gratuït.

L'interessat ha de presentar en la secretaria de la Facultat:

L'imprès de sol·licitud de trasllat d'expedient 

La carta d'admissió en la nova titulació