Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

De fa més d’una dècada, la Universitat de València ofereix un programa de doctorat en el camp de la biologia evolutiva i la biodiversitat, un dels elements clau del qual ha estat el foment de la mobilitat d’estudiants cap a universitats i centres de recerca. N’és una prova que, durant els últims cinc anys, els estudiants han realitzat un total de 74 estades, que totalitzen 223,5 mesos a quatre continents.
La gran majoria d’aquestes estades han estat possibles gràcies als programes de mobilitat convocats per organismes o administracions públiques, inclosos els universitaris.
El programa de doctorat en Biodiversitat i Biologia Evolutiva continua facilitant i potenciant l’accés dels doctorands a aquests programes. Així mateix, en l’àmbit de les col•laboracions que ja hi ha d’equips de recerca que participen en el programa o dels acords concrets que el programa puga establir amb altres institucions, organismes o empreses (regulats mitjançant els corresponents convenis de col•laboració), es potencia la realització d’estades dels doctorands a centres de recerca o a empreses.

Dins el seguiment i la supervisió periòdica dels doctorands, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), juntament amb el director o directors de la tesi doctoral, analitzaran la possibilitat d’estades de l’estudiant en altres universitats o centres de recerca.

Les estades de mobilitat dels estudiants inscrits en el programa es gestionaran amb l’ajuda del director/a de la seua tesi. Els diferents programes de mobilitat es donaran a conèixer a través del correu electrònic de l’estudiant, s’editaran a l’Aula Virtual i s’exposaran al tauler d’anuncis del departament responsable del programa de doctorat.

La CAPD establirà un pla de seguiment per a estades dels doctorands d’un mes o durada superior (tant a l’empara d’algun programa específic de mobilitat com sufragat mitjançant altres fons finalistes) en universitats i centres de recerca aliens a la Universitat de València, tal com segueix:

(a) Abans d’un mes del començament de l’estada, el doctorand ha de presentar a la CAPD el projecte d’estada, en el qual han de figurar el centre d’acolliment, els objectius i la durada prevista. Aquest projecte ha de ser avalat pel director (i tutor, si s’escau).
(b) La CAPD és l’encarregada d’autoritzar l’estada, d’acord amb el Reglament d’estudis de postgrau de la Universitat de València .
(c) Després de la finalització de l’estada, i en un termini no superior a dos mesos, el doctorand ha d’elaborar un informe, que ha d’enviar a la CAPD, en què ha de figurar un breu resum dels resultats obtinguts i les incidències esdevingudes, si fóra el cas (p. e., l’ampliació o l’escurçament de la durada inicial d’estada). Aquest informe ha de ser avalat per l’investigador responsable del centre de l’estada i el director (i tutor, si s’escau).
(d) L’informe haurà de ser examinat per la CAPD qui, cas d’emetre una valoració favorable, ho inclourà en el Document Personalitzat d’Activitats del doctorand.

Aquesta activitat es relaciona particularment amb les competències i capacitats CB15, CB16 i CA04.