Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context Valencià Logo del portal

.
.
.
.

El Màster en “Assessorament lingüístic i cultura literària. Aplicacions al context valencià” és cert que es troba orientat particularment cap a les persones amb estudis anteriors (llicenciatura o grau) en Filologia Catalana, però tampoc es troba tancat a altres llicenciats i graduats en altres disciplines que acrediten documentalment el seu coneixement del català oral i escrit per tal de poder seguir convenientment la docència i per tal de poder realitzar les proves exigides en aquesta llengua.

EIXIDES PROFESSIONALS

Les eixides professionals del màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària són molt diverses i, bàsicament, s’enfoquen cap a dues línies de en el mercat de treball: el perfeccionament de les capacitats en docència i les tasques en editorials i gabinets d’assessorament lingüístic en institucions o empreses. Respecte al primer punt, els estudiants que escullen l’itineari formatiu docent, podran ser capaços, per exemple, de generar aules d’autoaprenentage de llengües per a adults, vinculant-se a institucions públiques com ajuntaments. En el cas dels treballs com a editors o correctors de textos, això podrà desevolupar-se en empreses editorals. Finalment, els egressats en aquest màster estaran en condicions de gestionar gabinets d’assessorament lingüístic i de dinamització lingüística i/o literària i cultu