Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

D.- Especialitat en Contaminació Ambiental (especialitat 1) (18 ECTS)

Matèria: Utilització de sensors remots per a la determinació de la contaminació (2 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:

Revisió de les tècniques de teledetecció. Contaminants atmosfèrics observables per teledetecció. Missions espacials dedicades a l'estimació de la contaminació atmosfèrica. Contaminació atmosfèrica a les grans ciutats.

Matèria: Laboratori de contaminació ambiental: disseny de xarxes de seguiment dels impactes de la contaminació atmosfèrica (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:

Criteris per al disseny d'una xarxa de vigilància de la contaminació atmosfèrica. Inventari d'emissions. Condicions atmosfèriques. Topografia. Dispersió de contaminants. Xarxes de qualitat de l'aire nacionals. Xarxa de vigilància de la Qualitat de l'Aire de la Comunitat Valenciana. The European air quality database (European Environmental Agency).

Matèria: Canvi climàtic i cicle del carboni (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:

Efectes del canvi climàtic sobre el Cicle del Carboni. Potencial de mitigació dels ecosistemes vegetals: gestió, repoblament / reforestació i reducció de la deforestació com a opcions per mitigar el canvi climàtic. Importància de l'adaptació al Canvi Climàtic, sinergies i complicats amb la mitigació. Història i futur dels acords internacionals: solucions polítiques i tècniques.

Matèria: Qualitat de les aigües i estat ecològic dels ecosistemes aquàtics continentals (4 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:

Contaminació dels sistemes aquàtics epicontinentals, conceptes bàsics. Avaluació de la contaminació. Matrius: aigua, sediments i biota. Indicadors físic-químics i mètodes de determinació. Indicadors biològics i mètodes de determinació. Eutrofització. Acidificació. Metalls pesants. Xenobiótics i compostos orgànics complexos. Bioacumulació. Altres tipus de contaminants. Normativa sobre qualitat de l'aigua i salut ecològica dels ecosistemes aquàtics. Directiva Marco de l'Aigua. Avaluació de l'estat ecològic. Variables i mètriques. Depuració de l'aigua. Biorremediació. Altres mesures pal·liatives. Nocions sobre restauració d'ecosistemes aquàtics.

Matèria: Canvi climàtic i biodiversitat (3 ECTS ) (2º semestre)

Descriptors:

Reconeixement del canvi climàtic: canvis observats i benvolguts en el clima. Canvi climàtic a Espanya. Efectes del canvi climàtic sobre les comunitats biològiques: pèrdua de biodiversitat, canvis en la distribució i abundància de les poblacions. Canvis observats i benvolguts en les comunitats continentals (terrestres i aquàtiques) i en els sistemes costaners i marins pel canvi climàtic. L'ecosistema com a emissor o embornal dels gasos d'efecte hivernacle.

Matèria: Bases biogeoquímiques per a l'estudi de la contaminació (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:

Funció dels microorganismes en els processos biogeoquímics i en el seu equilibri dinàmic. Aspectes aplicats a la gestió del sòl, aigües, residus i tractament de xenobiótics: aplicació de la biogeoquímica per a la comprensió dels processos de contaminació i per a la correcta aplicació dels sistemes de descontaminació, biorremediació i depuració. Alteracions de l'equilibri biogeoquímic a conseqüència de les activitats contaminants d'origen antròpic.