Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

E.- Especialitat en Toxicologia Ambiental (especialitat 2) (18 ECTS)

Matèria: Bases fisiològiques de la resistència a xenobiótics (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:
Estudi dels mecanismes fisiològics empleats pels animals per eliminar xenobiótics: Destoxificació. Mecanismes de resistència: Alteració de les vies d'entrada. Modificacions de les vies d'excreció. Canvis en el lloc d'acció.

Matèria: Disrupció endocrina (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:
Definició. Origen del problema. Mecanismes fisiològics afectats. Disrupció Endocrina com a defensa natural. Disrupció directa i indirecta. Bioassajos i detecció. Avaluació de riscos.

Matèria: Biomarcadors de contaminació (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:
Biomarcadors, concepte i classificació. Especificitat dels biomarcadors. Biomarcadors i efectes adversos dels contaminants. Inhibició d'esterases. Les monoxigenases. Porfirines i síntesi del grup hemo. Metalotioneínes. Altres biomarcadors. Toxicogenómica i toxicoproteómica en el desenvolupament de nous biomarcadors. Aplicació de biomarcadors en l'avaluació del risc ambiental.

Matèria: Bioassajos d'ecotoxicitat (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:
Ecotoxicologia. Definicions i conceptes. Factors que modifiquen la toxicitat. Toxicologia aquàtica. Bioassajos de toxicitat aguda. Bioassajos de toxicitat crònica. Principis generals. Metodologies. Bioacumulació i biomagnificació. Legislació per a residus tòxics i perillosos. Normativa espanyola i europea.

Matèria: Histologia i histopatològia d'animals bioindicadores (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:
Animals bioindicadors d'ambients terrestres, dulciaqüícoles i marins. Tècniques de mostreig i preparació histològica. Histologia normal. Alteracions histopatològics d'etiologia infecciosa i tòxica. Quantificació del dany histològic.

Matèria: Toxicologia reproductiva i del desenvolupament (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:
Gametogènesi, esdeveniments al voltant de la fecundació i primeres etapes del desenvolupament. Efectes tòxics de les drogues i els contaminants químics en la fertilitat, funció sexual, gestacions a terme, avortament, malformacions embrionàries, ...