Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

A.- Formació Bàsica (obligatori) (24 ECTS) (1er quadrimestre)

Matèria: Processos contaminants (9 ECTS)

Descriptors:

Contaminació acústica, contaminació radioactiva, contaminació química i dinàmica, efecte hivernacle i canvi climàtic. Modificació antròpica en lleres fluvials, en planes al·luvials i en el sistema litoral. Processos de degradació i contaminació del sòl. Models del comportament físic del sòl. Estratègies enfront de la contaminació del sòl. Processos de contaminació dels ecosistemes aquàtics continentals, ...

Matèria: Efectes de la contaminació (9 ECTS)

Descriptors:

Efectes sobre els animals: resposta dels animals davant els canvis ambientals (aclimatació i adaptació), resposta general a l'estrès, efectes del canvi climàtic: importància del fenotip tèrmic, toxicocinética de contaminants orgànics i inorgànics, mecanismes moleculars de toxicitat, efectes dels plaguicides i dels metalls pesants sobre la fisiologia d'animals. Efectes ecològics de la contaminació. El sòl com a depuradora. Capacitat d'acceptació de residus d'un sòl. Efectes mediambientals dels contaminants en el sòl. Efectes de la contaminació sobre l'estat de salut humà. Efectes de la contaminació sobre les aigües continentals. Efectes de la contaminació atmosfèrica en ecosistemes vegetals: agrosistemes i ecosistemes forestals, ...

Matèria: Mesurament de la contaminació ambiental en humans (3 ECTS)

Descriptors:

Conceptes generals de toxicologia humana. Definició i tipus de marcadors en humans. Monitoratge biològic. Valors de referència. Mostreig. Tipus de matrius. Moment del mostreig. Interpretació dels resultats. Problemes ètics en relació als marcadors.

Matèria: Mostreig i anàlisi de Contaminants ambientals per Espectrometria de Masses (3 ECTS)

Descriptors:

La contaminació ambiental: Contaminants prioritaris a Europa. Llista de l'EPA. Legislació i estat actual. El rol de l'espectrometria de masses en la identificació i quantificació de contaminants ambientals. Mostreig i preparació de mostres. Mostreig de mostres solgudes (llots, sediments), mostreig de mostres líquides (aigües naturals i residuals), mostres atmosfèriques i biota. L'espectrometria de masses aplicada a l'anàlisi de contaminants inorgànics a nivell de traces i ultratraces. Tècniques de preparació de la mostra off-line. Extracció/preconcentració en mostres d'aigües. Extracció de mostres sòlides. Tècniques de preparació de la mostra on-line. Preconcentració de gasos. Cromatografia líquida espectrometria de masses (LC-MS) aplicada a la determinació de contaminants orgànics polars i no polars. Cromatografia de gasos espectrometria de masses aplicada a la determinació de contaminants orgànics persistents i volàtils. Espectrometria de Masses amb font de Plasma d'Acoblament Inductiu (ICP-MS) aplicada a l'anàlisi de contaminants ambientals.