Logo de la Universitat de València Logo Màster en Fisioteràpia dels Processos d'Envelliment: Estratègies Sociosanitàries Logo del portal

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport desenvolupa una línia de beques o ajudes dirigides a atendre les despeses de matrícula d’aquells alumnes de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que ho sol·liciten. Per a la seua concessió es tindrà en compte la capacitat econòmica i l’aprofitament acadèmic, sense perjudici de la coordinació amb el sistema general de beques i ajudes a l’estudi.

Text de la convocatòria

Resolució de 30 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la realització d’estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana.

Requisits generals exigibles

  1. Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser personal treballador per compte propi o d’altri. Tindran la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella de la unió de fet formalitzada així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 21 anys. En el supòsit d’estrangers no comunitaris, s’aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seua integració social.
  2. Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
  3. Cursar estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència l’article 2, punt 1 o, si és procedent, punt 3, d’aquesta ordre, en universitats de la Comunitat Valenciana.
  4. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent als dels estudis per als quals se sol·licita la beca o ajuda. A estos efectes, no podran ser beneficiaris de beca aquells estudiants als quals únicament els reste, per a l’obtenció del títol, l’acreditació d’un determinat nivell de coneixement d’un idioma estranger.
  5. Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s’establixen en esta orde.

Estudis compresos

Es podrà sol·licitar la beca per a la realització d’estudis universitaris, durant el curs acadèmic 2018/2019, en qualsevol de les ensenyances següents:

  • Ensenyances universitàries adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de grau i de màster universitari.
  • Les conduents a l’obtenció dels títols de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
  • Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster, de grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

No s’inclouen en esta convocatòria exempcions ni ajudes per a la realització d’estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització ni d’estudis conduents a l’obtenció de títols propis de les universitats.

Els alumnes i les alumnes matriculats en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques podran sol·licitar la beca en aquells ensenyaments que, si és el cas, es determinen en cada convocatòria.

Naturalesa i quantia de les beques

Per als alumnes matriculats en universitats públiques, la beca consistirà en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits matriculats. Aquest import serà l’establit en el decret del Consell pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris, per al curs acadèmic que indique la convocatòria

En tots els casos la beca només abastarà els crèdits matriculats per l’estudiant en primera o segona matrícula.

No formaran part de la beca de matrícula els crèdits que excedisquen el mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte.

S’entendran excloses de l’import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament de les mencionades taxes a què tinga dret el beneficiari.

L’exempció de les taxes per serveis acadèmics universitaris abastarà únicament les assignatures o crèdits de què s’haja matriculat el sol·licitant, en primera o segona matrícula, en una única titulació i especialitat.

Termini de presentació

Fins el 14 de febrer de 2020.

Àmbit

Comunitat Valenciana

Model de Sol·licitud

Els alumnes que sol·liciten beca hauran d’omplir el model de sol·licitud que apareix en l’adreça d’Internet que s’indica a continuació:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=265

Lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en els centres on els sol·licitants formalitzen la matrícula dels seus estudis durant el curs acadèmic 2018-2019. També en els registres de les universitats i en qualsevol altra de les dependències a què es referix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del   Procediment Administratiu Comú.

Consulta de l'expedient de beca