Logo de la Universitat de València Logo Màster en Fisioteràpia dels Processos d'Envelliment: Estratègies Sociosanitàries Logo del portal

Curs 2020-2021

El Ministeri d'Educació convoca anualment diverses modalitats de beques destinades als estudiants universitaris.

Text de la convocatòria:

Resolució de la Secretaría de Estado de Educación, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

 Per ser beneficiari caldrà:

  • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca o ajuda.
  • Complir els requisits bàsics establerts en el Reial decret 1721/2007, així com els quals es fixen en la present convocatòria.
  • Estar matriculat en algun dels ensenyaments postobligatoris del sistema universitari espanyol.
  • Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. En aquest últim cas es requerirà que el propi estudiant o els seus sustentadors es troben treballant a Espanya. En el supòsit d'estudiants no comunitaris, s'aplicarà el disposat en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Ensenyaments compresos

Es convoquen beques sense nombre determinat de persones beneficiàries per als següents ensenyaments:

  • Ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris del sistema educatiu espanyol i amb validesa en tot el territori nacional. 
  • Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol  cursats en centres espanyols i amb validesa en tot el territori nacional.

No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats

Termini de presentació

 Fins el 15 d'octubre de 2020.

Àmbit

Estatal

Sol·licitud

Consulta de l'expedient de beca

Avís molt important

Es recorda al beneficiaris i beneficiàries de beca del Ministeri d’Educació per al present curs 2020-2021 que, d'acord amb allò que disposa la convocatoria, s’entendrà que no han destinat la beca a la finalitat per a la qual s'ha concedit, les persones beneficiàries que hagen incorregut en alguna de les situacions següents:

  • Haver anul·lat la matrícula.
  • No haver superat el 50 per cent dels crèdits matriculats, en convocatòria ordinària ni extraordinària. En el supòsit d'ensenyaments de les branques de Ciències i Ensenyaments Tècnics, el percentatge mínim a superar serà del 40 per cent. Per al càlcul d'aquest percentatge s'exclouran els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats. En aquest supòsit procedirà el reintegrament de tots els components de la beca amb l'excepció de la beca de matrícula.  

En aquest supòsits, escaurà la devolució de la beca concedida.