Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gestió de Recursos Hídrics Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 44

Treball fi de màster: 12

Pràctiques externes 4

Codi titulació: 2120

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-gestion-recursos-hidricos

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Geografia i Història

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Francesc Hernández Sancho (Director)
Ramón Sala Garrido
Yolanda Picó García
Vicente Andreu Pérez
Mónica Andreu Pérez (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Un dels reptes més importants de qualsevol societat és l’adequada gestió i conservació dels recursos hídrics. No es pot oblidar que l’aigua és un recurs limitat i essencial per al desenvolupament de la vida humana i que, en l’actualitat, una bona part de la població mundial viu en regions amb una severa escassetat hídrica. El problema de l’escassetat d’aigua s’està agreujant pel canvi climàtic, sobretot a les regions àrides, com ara la Mediterrània, en què la creixent acumulació de població, unida a una pluviometria escassa i distribuïda irregularment en el temps, està causant l’exhauriment o la deterioració difícilment reversible dels recursos hídrics. Atesa aquesta situació, és imprescindible una gestió eficient dels recursos hídrics, basada en criteris científics i tècnics, que permeta disposar d’un subministrament adequat, tant quantitativament com qualitativament, i que protegisca els recursos hídrics existents. Aquest context exigeix respostes viables tant des del punt de vista econòmic com ambiental que garantisquen la sostenibilitat i la qualitat de vida dels ciutadans en el present i també en el futur. El fet de satisfer una demanda creixent de recursos hídrics, tot evitant la degradació dels ecosistemes, suposa un veritable repte que ha de ser afrontat des d’una perspectiva eficaç i realista. En aquest sentit, l’aportació de l’economia en el disseny i la implementació de polítiques eficients de gestió dels recursos hídrics és una necessitat cada vegada més reconeguda, tal com figura en la Directiva Marc de l’Aigua. El coneixement dels instruments per a la gestió dels recursos hídrics és, doncs, un aspecte fonamental per dur a terme una planificació i ordenació adequades del territori. La necessitat d’investigadors i professionals de la matèria és, doncs, una realitat que la societat actual està obligada a afrontar. Amb aquest màster es vol formar investigadors i professionals en matèria de gestió de recursos hídrics, capaços de desenvolupar la seua activitat tant en empreses privades com en organismes públics.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Desenvolupament Local i Territori

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Francesc.Hernandez@uv.es