Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència (OPEX) Logo del portal

VLC / CAMPUS és la proposta conjunta impulsada per la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a la creació en l’àrea metropolitana de València d’un Campus d’Excel·lència Internacional.

Objectius

El seus objectius són:

 • Convertir VLC/CAMPUS en un pol metropolità de coneixement d’excel·lència internacional, mitjançant l’especialització de la seua producció científic-tecnològica.
 • Millorar la qualitat de l’oferta formativa, dels seus serveis i instal·lacions, orientant-se per la centralitat dels estudiants.
 • Impulsar l’atracció i retenció de talent.
 • Liderar, des de l’àmbit que li és propi, el canvi cap a un nou model socioeconòmic en el territori, més intensiu en coneixement i generador d’ocupació i de productivitat.
 • Actuar com model de referència en aquells valors i innovacions socioculturals que permeten la transició a una economia sostenible.

Missió i Visió

VLC/CAMPUS es proposa aconseguir les seues metes, incardinades en l'Estratègia 2015, mitjançant les actuacions següents:

 • Integració de forma creixent de les millors capacitats i resultats de les tres institucions promotores en un projecte comú.
 • Foment de la cooperació entre grups de recerca i àrees de coneixement, prenent com a punt de partida la complementarietat funcional de les institucions promotores, per a desenvolupar nous programes i actuacions conjuntes.
 • Creació de noves estructures de suport a la formació superior avançada (en màster i doctorat), amb la finalitat de contribuir a la formació de capital humà altament qualificat i especialitzat.
 • Atenció particular a la dimensió social dels processos d'ensenyament-aprenentatge amb la finalitat de proporcionar oportunitats formatives adequades als estudiants matriculats en les titulacions de VLC/CAMPUS.
 • Aposta per la innovació en els processos d'ensenyament-aprenentatge i per la utilització plena de les noves tecnologies (VLC/CAMPUS digital) en la docència.
 • Millora de la qualitat de l'oferta formativa, dels seus serveis i instal·lacions, per a fer-los més atractius en l'àmbit nacional, europeu i internacional.
 • Atracció i retenció de talent, tant entre potencials estudiants i doctorands com entre investigadors i professors (joves i experimentats) en l'àmbit europeu i internacional 
 • Diferenciació del pol científic-tecnològic VLC/CAMPUS d'altres projectes d'excel·lència mitjançant el reforç de la seua implantació metropolitana.
 • Especialització en àrees d'alta rellevància social –salut, comunicació i sostenibilitat- en les quals els resultats de les institucions promotores ja gaudeixen de reconegut prestigi internacional, i que mitjançant la creació d'estructures de suport –plataformes conjuntes d'innovació- poden experimentar un salt qualitatiu en la seua projecció europea i global.
 • Potenciació conjunta dels parcs científics, dels processos de valorització del coneixement i de la innovació tecnològica i de la creació d'empreses de base tecnològica.
 • Incorporació sistemàtica i estratègica d'aquells valors i innovacions socioculturals que permeten la transició a una economia i societat sostenibles.

VLC/CAMPUS vol ser reconegut com:

 • Un dels 50 principals pols de producció de coneixement a Europa, amb capacitat per a millorar la situació de les universitats que ho integren i posicionar-les en els llocs més destacats en els rànquings internacionals.
 • Un dels primers pols científic-acadèmics i d'innovació en la megaregió Euromediterrànea, amb capacitat per a contribuir de forma decisiva al desenvolupament socioeconòmic i cultural en l'Arc Mediterrani.
 • Un referent internacional en formació de postgrau, recerca avançada i transferència de coneixement en els àmbits d'especialització de VLC/CAMPUS.
 • Una entitat amb capacitat de lideratge i dinamització en l'àmbit metropolità i regional, enfortint les capacitats d'innovació en el territori (VLC/CAMPUS com a nucli central del sistema d'innovació regional).
 • Un focus de creativitat, innovació i tolerància, en la mesura que la producció de noves idees (innovació sociocultural), és una de les principals funcions de la Universitat.
 • Un espai públic per a fomentar la vida universitària i la participació ciutadana, basat en la qualitat dels serveis que garanteixen la prestació de l'atenció adequada a la dimensió social de la formació superior
 • Un dels 3 majors pols de mobilitat de doctorands i joves doctors a Espanya, desenvolupant en aquesta adreça el lideratge actual de les universitats participants en el camp dels intercanvis ERASMUS.

Govern

S'ha creat una Fundació VLC/CAMPUS, que comptarà amb l'adreça política d'un Consell d'Administració, amb una Direcció executiva i una Unitat Tècnica de Coordinació. La seu de la Fundació se situarà en l'Edifici Pòrtic del Campus, que albergarà així mateix alguns dels serveis de gestió de les actuacions més rellevants del projecte. El Consell d'Administració, que assumeix la funció d'adreça política, està integrat per un total de 15 membres, la distribució dels quals és la següent:

 • Sis representants de les institucions promotores (els rectors d'UV i UPV, i el president del CSIC, i un representant addicional per cada institució promotora nomenat per aquests).
 • Els presidents dels Consells Socials d'ambdues universitats.
 • Dos representants de l'Administració.
 • Tres representants d'entitats associades (un per cada àrea d'especialització).
 • Es contemplaran dos llocs més, que de moment quedaran vacants, per a les entitats associades que s'incorporen en el futur.

Aquesta Comissió encarrega la gestió i coordinació de VLC/CAMPUS a una Direcció executiva i es dota de legitimitat social mitjançant el suport d'un Consell Assessor. La Direcció executiva desenvolupa la seua comesa mitjançant una Unitat Tècnica de Coordinació, que comptarà amb la dotació mínima de personal que li permeta assumir les tasques de: a) Impuls i gestió de projectes ; b) Seguiment i avaluació d'actuacions ; c) Comunicació i internacionalització.

Per la seua banda, el Consell Assessor estarà integrat per representants del món científic-acadèmic, dels agents socioeconòmics i de les organitzacions cíviques. Aquest consell té funcions deliberatives sobre les principals actuacions i programes estratègics de VLC/CAMPUS i proporciona assessorament al Consell d'Administració.

Donada la importància de les Plataformes Conjuntes d'Innovació en el desenvolupament del projecte, cadascuna d'elles comptarà amb un promotor d'innovació, que es trobarà vinculat a la direcció executiva de VLC/CAMPUS.

Agregats

VLC/CAMPUS te el suport unànime de les institucions públiques (Corts Valencianes, Generalitat i Ajuntaments on els universitats compten amb seu), així com de la Cambra de Comerç i les organitzacions empresarials i sindicals. Compta, a més, amb la implicació directa de centres, organismes i entitats de recerca, com el Centre de Recerca Príncep Felipe, el Centre Superior de Recerca en Salut Pública i els fundacions hospitalàries de recerca, així com amb algunes dels empreses més dinàmiques i innovadores de base tecnològica.

VLC/CAMPUS classifica les seues agregacions en dos grans grups: l'agregació central VLC/CAMPUS i les agregacions complementàries. El primer ho constitueixen les institucions promotores del projecte i els fundacions amb personalitat jurídica pròpia creades per les dues universitats (Fundació General de la Universitat de València, Fundació Parc Científic de la Universitat de València, Fundació Lluís Alcanyís, Fundació Universitat-Empresa de València-ADEIT, Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació, Fundació Globalitat i Microeconomia).

El segon, denominat agregacions complementàries, representa a les principals institucions, organitzacions i entitats de l'entorn relacionades amb els àmbits d'actuació i les àrees d'especialització del campus.