University of Valencia logo Logo del portal

  • Investigadora

Sota la dependència funcional i les directrius del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, responsable del desenvolupament de la política científica institucional, trobem una sèrie de serveis i estructures de suport creades amb la finalitat de gestionar, promoure, facilitar i donar suport a les activitats dels investigadors és aquest àmbit.

El Servei d’Investigació i Innovació de la UV és l'estructura de suport tècnic i administratiu del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica i de la Comissió de Recerca que té la missió de facilitar i potenciar l'activitat investigadora de la UV, la seua internacionalització i la transferència de coneixements i resultats obtinguts a la societat. El Servei d’Investigació i Innovació s'organitza al seu torn en 6 seccions: la secció d’R+D+I Contractada, de Recursos i Programes de suport d’R+D+I, d’R+D+I Internacional, d’ R+D+I Subvencionada, d’Innovació, Valorització i Emprenedoria i de  Control financer, Auditoria i Fons estructurals d’R+D+I.

A més, la UV té altres estructures internes i externes de gestió i foment de la recerca i la transferència de coneixement, que treballen en col·laboració amb el Servei d’Informació.

Són rellevants les unitats de suport als instituts i ERI (USI de Paterna, Blasco Ibáñez i Tarongers), creades per prestar suport econòmic i administratiu a aquestes estructures i que, per tant, tenen certa especialització en la gestió de les tasques associades a la recerca i la transferència de coneixement.

D'altra banda, com a entitats externes amb personalitat jurídica pròpia, hem de destacar la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT, i el Parc Científic de la UV, PCUV, entitats que contribueixen al desenvolupament de l'emprenedoria universitària i a la creació d'espais compartits, físics i virtuals, d'intercanvi i col·laboració amb empreses per al foment de la transferència de coneixement de la UV a la societat.

En l'àmbit dels serveis cientificotècnics especialitzats de suport a la recerca, s’ha de destacar la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) i el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE), que compta amb una secció especialitzada en l'àmbit biomèdic, la Unitat Central d’Investigació de Medicina (UCIM).

Finalment, és important esmentar la Comissió d’Investigació com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor del Consell de Govern en matèria de recerca, la secretaria de la qual (suport tècnic i administratiu) exerceix el Servei d’Investigació i Innovació.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy