Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Ajudes a projectes de cooperació, educació per al desenvolupament, sensibilització i solidaritat

L’objectiu d’aquestes ajudes és donar suport a projectes de cooperació, educació per al desenvolupament, sensibilització i solidaritat, promoguts i gestionats per estudiants de la Universitat de València que s’agrupen en associacions o col·lectius. 

La convocatòria de les ajudes, que gestiona el Sedi, també pretén afavorir que l’estudiantat col·labore amb associacions i ONGD valencianes que treballen en països estructuralment empobrits o amb els sectors més desfavorits de la societat valenciana que pateixen la marginació i l’exclusió social, per contribuir a l’erradicació de la pobresa, al desenvolupament humà, econòmic i social, a la defensa dels drets humans, a unes relacions internacionals basades en la justícia i al foment de l’educació i sensibilització social i la justícia social entre la comunitat universitària.

Persones beneficiàries

Estudiantat de la Universitat de València organitzat en associacions o col·lectius. 

Període de presentació de sol·licituds

Del 15 de juliol al 24 d'agost de 2020.

Dotació econòmica

 • Fins a 8.000 euros per a projectes de cooperació en països empobrits. 
 • Fins a 4.000 euros per a projectes de sensibilització i d’educació per al desenvolupament dirigits a la comunitat universitària. 
 • Fins a 4.000 euros per a projectes d’intervenció social en comunitats i sectors desfavorits de la societat valenciana (barris d’acció preferent, persones en situació de pobresa, etc.)

Requisits

Per tal d’obtenir aquestes ajudes, cal complir, entre d’altres, els requisits següents:

 • Ser estudiant de la Universitat de València, pertànyer a un col·lectiu o associació i presentar un projecte de cooperació, sensibilització o solidaritat en col·laboració amb una entitat i on participen altres estudiants de la UV. 
 • Els projectes han de ser compatibles amb els principis i àmbits d’actuació que preveuen la legislació vigent, els plans directors i els acords internacionals en matèria de cooperació i desenvolupament sostenible.

 

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de la convocatòria i les bases

2. Sol·licitud de l’ajuda

 • Accés al formulari de sol·licitud Entreu.
 • Projecte (plantilla).
 • Memòria d’activitats de l’any anterior de l’entitat col·laboradora (si és el cas).
 • Pressupost econòmic (plantilla).
 • Acord de col·laboració entre el col·lectiu d’estudiants agrupats amb l’agent de cooperació o entitat d’acció social valenciana que actua com a col·laboradora.
 • Acords de col·laboració, segons el cas:
  • Entre l’associació i l’agent de cooperació o entitat d’acció social valenciana que actua com a col·laboradora, si és el cas. 
  • Amb l’agent o l’entitat local que actua de contrapart en el territori de desenvolupament del projecte quan siga diferent de l'agent de cooperació o entitat valenciana. 
 • Document justificatiu d’inscripció de l’entitat col·laboradora en el Registre de l’AECID, o en el Registre d’Agents de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana o en el Registre de Titulars d’Activitats d’Acció Social de la Generalitat Valenciana.
 • Número de compte bancari.

3. Concessió i acceptació de l’ajuda

Termini de presentació de l’acceptació de l’ajuda concedida: deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió. Amb l’acceptació registrada, s’ordena el pagament del 40% de l’ajuda.

Termini d’execució del projecte: 12 mesos a partir de la data de la publicació de la concessió. Es pot concedir una pròrroga per un període màxim de 6 mesos, per causes justificades, sempre que se sol·licite abans de l’acabament del termini d’execució inicial. 

4. Justificació i pagament de les ajudes 

 • Memòria de l’activitat realitzada.
 • Memòria audiovisual (fotografies, vídeos, etc.).
 • Informe econòmic segons model.
 • Factures originals de les despeses relacionades en el pressupost del projecte. Els comptes justificatius s’han de rendir i presentar en euros.
 • Certificat de l’Agència Tributària i certificat de la Seguretat Social que acredite que l’associació està al corrent de les seues obligacions.
 • En el cas de projectes d’intervenció directa, documentació acreditativa de la col·laboració d’altres entitats.

Tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a voluntariat@uv.es.