Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Les ajudes a associacions, col·lectius i agrupacions d’electors d’estudiants amb representació en el Claustre de la Universitat de València tenen per objectiu donar suport a aquestes entitats per a realitzar activitats de promoció de la participació i la representació estudiantil, sense finalitat lucrativa, que s’adrecen a estudiants de la Universitat de València. Les iniciatives han de servir per a fomentar la implicació d’estudiants en els òrgans de govern, la formació en competències per a la representació, la difusió dels recursos i serveis de la Universitat adreçats a estudiants i l’elaboració de material de difusió i comunicació que incentive la participació electoral o en general. 

Persones beneficiàries

Persones físiques o jurídiques que han esdevingut representants d’estudiants com a resultat de les eleccions al Claustre de la Universitat de València celebrades el 21 de novembre de 2019. Es tracta d’una concessió directa. 

Dotació econòmica

Proporcional al nombre de representants en el Claustre.

Requisits

  • Les ajudes concedides s’han de destinar a activitats de promoció de la participació i la representació estudiantil, realitzades entre la data de l’acceptació de l’ajuda i el 30 de novembre de 2021. 
  • Complir les normes per a l’execució de les ajudes establertes en l’annex III de la resolució de la concessió.   

Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

  • Resolució de 18 de desembre de 2020, de la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, per la qual es concedeixen les ajudes a associacions, col·lectius i agrupacions d’electors d’estudiants amb representació al Claustre de la Universitat de València de l’any 2020.  [Tauler oficial UV]

2.- Acceptació de les normes i de les ajudes

El termini per a acceptar l’ajuda concedida finalitza el 28 de febrer de 2021.

3.- Producció, difusió i realització de l’activitat

  • Per tal de donar compliment al deure de donar publicitat al caràcter públic del finançament de les activitats, les persones beneficiàries han de fer una publicació en algun mitjà de comunicació, o a través de xarxes socials o pàgines web pròpies, on conste explícitament la llegenda “Aquesta activitat ha estat finançada per la Universitat de València en el marc de les ajudes 2020 a associacions, col·lectius i agrupacions d’electors d’estudiants amb representació al Claustre”.

  • Informeu de canvis en les activitats programades i, si ho necessiteu, consulteu els vostres dubtes i assessoreu-vos en el Sedi.

4.- Pagament de les ajudes

  • Memòria de les activitats realitzades, acompanyada de fotografies, imatges, recursos, etc. que evidencien la seua execució. 
  • Informe econòmic, acompanyat de les factures i tiquets de les despeses de les activitats (originals i còpies per al seu acarament).
  • Fitxa de tercers.

La documentació justificativa de la realització de les activitats s’ha de presentar abans del 30 de novembre de 2021.


Tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a participa@uv.es