Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

¿Quines persones poden formar part d’una borsa de treball?

Amb caràcter general, en aplicació de l’article 18.6 de la llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana, les borses de treball es constitueixen vinculades a una oferta d’ocupació pública i poden formar part d’una borsa de treball aquelles persones que compleixen el requisit d’haver aprovat almenys alguna prova del procés selectiu.

¿Quan es constitueixen les borses de treball?

Finalitzat un procés selectiu per a l’accés lliure a un determinat grup, escala o categoria professional, es constituirà la borsa de treball. En primer lloc, es publicaran les llistes provisionals amb les persones integrants amb un termini, per a fer reclamacions, de 20 dies naturals des de la publicació en el Tauler de la Universitat de València. Addicionalment es realitza la publicació en la pàgina web del Servei de Recursos Humans PAS on es trobarà sempre la informació de referència.

És important remarcar que des de la publicació de la borsa provisional, el Servei de Recursos Humans PAS pot començar a fer oferiments de nomenaments de personal funcionari interí o de contractes laborals, si escau.

Una vegada finalitzat el termini de reclamacions, la borsa és elevada a definitiva amb la seua publicació en el Tauler UV i addicionalment en la web.

¿Com es confeccionen les borses de treball?

L’estructura sobre la conformació d’una borsa de treball es pot extraure de la Normativa sobre formació i funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de València (Text modificat aprovat en el Consell de Govern de 29 d’abril de 2022 (ACGUV 93/2022)). Es compon d’un màxim de cinc blocs:

 • Primer Bloc: S’hi inclouran les persones que hagen aprovat tots els exercicis, incloent- hi la fase de mèrits, per ordre de puntuació.
 • Segon Bloc: S’hi inclouran les persones que hagen aprovat, almenys, algun dels exercicis de les proves selectives no inclosos en el bloc anterior. Per a l’ordenació es sumarà la puntuació obtinguda en la fase d’oposició corresponent tan sols als exercicis aprovats, que tindran un valor de 60%, i se li sumaran els serveis prestats en la UVEG en la mateixa escala o categoria convocada, per un valor del 40% de la puntuació total, valorant el temps per mesos i fins a un màxim de 9 anys.
 • Tercer Bloc: Fins al 19 de maig de 2023, en aplicació de la Disposició Transitòria Tretzena de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, les persones que no hagen aprovat cap dels exercicis del procediment selectiu podran sol·licitar la seua inscripció en la borsa de treball, dins del termini de 20 dies naturals des de la publicació en el Tauler de la Universitat de València. En tot cas, serà requisit haver aprovat algun exercici de les proves selectives de l’últim procés selectiu anterior o de l’immediatament anterior i només es tindrà en compte els serveis prestats en la UVEG en la mateixa escala o categoria professional, valorat per mesos, mínim un mes, fins a un màxim de 9 anys. (més info)
 • Quart Bloc: D’acord amb la Disposició Addicional quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública , les persones candidates que no hagen superat els processos selectius extraordinaris contemplats en l’esmentada Llei i obtinguen la puntuació mínima establerta en la convocatòria, s’afegiran al final de la borsa de treball de l’escala corresponent, d’acord amb la puntuació obtinguda, sempre que no figuraren ja en la mateixa amb una millor posició. S’ampliarà informació més endavant.
 • Bloc Addicional: Procediment extraordinari d’ampliació o formació de borses de treball mitjançant convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Quan es complisca algun dels supòsits detallats a continuació, es procedirà a la publicació d’una convocatòria pública, i aquelles persones que superen l’examen s'inclouran en una ampliació de la borsa:
  • Quan s’haja esgotat una borsa de treball existent per a l’escala o la categoria del lloc de treball, i es justifique la necessitat de cobrir un lloc de treball.
  • Quan es demane, justificadament i per motius professionals, un perfil específic per a la contractació que no s’ajuste a cap dels que hi ha establerts en les borses de treball existents.
  • Quan per necessitats del servei es justifique la creació d’un lloc de treball per al perfil del qual no hi haja cap borsa i que calga cobrir provisionalment, fins a la convocatòria del procés selectiu corresponent.
  • Quan no es puga configurar una borsa de treball pel procediment ordinari.