Sol·licitud d'Admissió

 1. Calendari
 2. Instruccions sol·licitud
 3. Documentació a presentar

1. Calendari preinscripció programes Doctorat

LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS PER AL CURS ACADÈMIC 2016/2017

La preinscripció és el procediment d'admissió mitjançant el qual s'ordenen les sol·licituds i s'adjudiquen les places oferides.

La Universitat de València obri la preinscripció als programes de doctorat  per al curs acadèmic 2016/2017, d'acord amb el següent calendari:

PREINSCRIPCIÓ PROGRAMES DOCTORAT 2016-2017

FASE ÚNICA 2016-2017
Presentació solicituts preinscripció 15 de juny a 29 de setembre de 2016
Baremació CAPD 10 al 18 d'octubre de 2016
Notificació resultats preinscripció 25 d'octubre de 2016
Reclamació resultats baremació 26 i 27 d'octubre de 2016
Subsanació solicituts preinscripció 25 al 31 d'octubre de 2016
Automatrícula 2, 3 i 4 de novembre

 

2. Instruccions Sol·licitud

Mitjançant el següent enllaç pot accedir a la sol·licitud d'admissió als programes de Doctorat:

Sol·licitud on line

 Cada persona interessada només podrà realitzar una única sol·licitud, podent triar fins a un màxim de tres opcions entre els diferents programes de Doctorat

2.1 .Forma d'accés a la seu electrònica

Al formulari electrònic de sol·licitud d'admissió als programes  es pot accedir, mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València "ENTREU" des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, amb les següents opcions:

 1. Estudiants de la UV mitjançant el seu usuari i contrasenya de correu.
 2. Estudiants de la UV sense identificació o estudiants d'altres universitats: mitjançant l'opció “usuari de la seu” (es crea un usuari i una contrasenya) o “amb certificat digital” (DNI electrònic o qualsevol altre certificat electrònic compatible amb la seu electrònica). Important: Consulte la Guia.
 3. En cas de ser la primera vegada que s'accedeix a la seu electrònica de la UV, la persona usuària haurà d'acceptar les condicions generals d'ús i la política de protecció de dades per a accedir a la aplicació.

2.2.Incidències

En cas d' incidències informàtiques contacte amb el nostre servei d'assistència tècnica que contactarà amb vosté el més aviat possible.

 

2.3. Sol·licitud Electrònica:

a) En la sol·licitud electrònica haurà d'indicar

 • Les dades personals i acadèmics. Els/les estudiants amb nacionalitat no espanyola o sense residència a Espanya, en els camps “província de naixement”, “municipi de naixement”, “província de residència” i “municipi de residència”, s'haurà de seleccionar l'opció “estranger”.
 • El Programa de Doctorat, línia de Investigació, Tutor o Tutora  i Director o Directora de Tesi (en el cas que el sol.licitant haja contactat previament a un possible tutora o director/a) en el qual estiga interessat, per ordre de preferència, fins a un màxim de tres. La preferència és determinant, ja que les places oferides en els Programes de Doctorat s'assignaran respectant l'ordre indicat per l'estudiant en la seua sol·licitud. En els supòsits en els quals existisca major demanda que places oferides, aquestes s'adjudicaran d'acord amb el resultat de la baremació dels mèrits realitzada per la Comissió de Coordinació Acadèmica.
 • La modalitat de dedicació (a temps complet o a temps parcial) en la qual desitjaria cursar el Programa de Doctora. En cas d'optar per cursar el màster a temps parcial, ha d'adjuntar una breu justificació.
 • En el supòsit de minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33% reconegut, que s'opta pel contingent de 5% reservat a discapacitats. En aquest supòsit, haurà d'indicar-se aquesta circumstància en el camp corresponent del formulari electrònic, i annexar la documentació justificativa corresponent.
 • L'abonament de la taxa d'estudi d'equivalència de titulació estrangera. Aquells estudiants que accedisquen mitjançant un títol universitari estranger, no homologat, i expedit en un sistema educatiu alié a l'Espai Europeu d'Educació Superior hauran de realitzar el pagament electrònic de la taxa de 155,22 euros a través del propi formulari electrònic de preinscripció. Aquest pagament serà indispensable per a completar el procés de preinscripció.

b) Registre i comprovació.

 • Una vegada completada la sol·licitud haurà d'enviar telemàticament el formulari prement el botó “enviar”, de la pestanya “finalitzar”.
 • Per a comprovar que la seua sol·licitud s'ha registrat correctament pot prémer l'opció “obtenir document” mitjançant el qual se li generarà una còpia en format PDF i en la qual figurarà l'identificador de la sol·licitud, la data i hora de presentació de la mateixa, el nombre de registre i l'empremta digital del document. 

3. Documentació

 La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent: (els documents s'hauràn d'escanejar en un sol document dins de cada apartat)

1. Fotocòpia del NIF (espanyols), NIE (residents a Espanya) o PASSAPORT (estrangers).

2. Apartat Títol Universitari Oficial:

 • Acreditació Títol Grau i Títol Màster (Article 6.1 Reial Decret 99/2011).
 • Certificat d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats, obtingut d'acord amb el que disposa el Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, o d'haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Acreditació d'avaluació positiva de dos cursos de formació sanitaria especialitzada
 • Títol de doctor de regulacions anteriors

3. Apartat certificat acadèmic Oficial: Certificat corresponent als estudis realitzats en Màsters Oficial i als estudis de Grau /o LLicenciat 

4. Apartat Credencial d'Homologació: Credencial en el cas de tenir els seus estudis estrangers homologats (Grau i Màster). En el cas d’estudiants amb títol no homologat expedit per una institució d’educació superior aliena a l’EEES, justificant del pagament dels drets corresponets a l’obtenció de la resolució d’accés favorable del Rector de la Universitat de València. La tramitació de la sol•licitud d’admissió no s’iniciarà fins que s’hi haja constància del justificant del pagament.   

5. Apartat Documentació Específica del doctorat ( acreditació idiomes...)

6. Apartat Documentació Justificativa Dedicació Parcial (justificació treball, obligacions familiars....)

7. Apartat Carta Motivació. (En el cas de que ho demane el programa de doctorat)

8. Altres Documents:  

 

 

 

AVÍS IMPORTANT SUBSANACIÓ DOCUMENTACIÓ PER A ALUMNES AMB ESTUDIS ALIENS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA:

 

Atenció, NOMÉS ELS ESTUDIANTS AMB TITULACIÓ ALIENA A LA UNIVERSITAT DE VALENCIA cal que presenten els justificants originals (en paper) de la titulació d'accés abans del termini de matrícula. Si resultara admés/a en un Programa de Doctorat i no s'haguera presentat la documentació en paper al Servei de Postgrau, aquesta admissió ho será de forma “condicional” a que se subsane la presentació de la mateixa.

 

La no esmena de la presentació de la documentació en paper abans de la finalització dels terminis establits, comporta la pèrdua de la plaça inicialment adjudicada, que s'oferirà en la crida de llista d'espera.

Per açò es recomana la presentació de la documentació en paper a continuació de la formalització de la preinscripció on-line, sense esperar al fet que s'òbriga el termini d'esmena per a les sol·licituds que resulten admeses condicionals.