foto Elvira Asensi Silvestre
ELVIRA ASENSI SILVESTRE
PDI Ajudant Doctor/A
963 82 89 53 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
33650 - Didàctica de les ciències socials: aspectes bàsicsTeòric-Pràctic
33693 - Propostes didàctiques en història i pensamentTeòric-Pràctic
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària IPrácticum
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària IIPrácticum
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària IIIPrácticum
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primàriaTreball fi d'estudis
40562 - Pràcticum: Especialitat de geografia i històriaPrácticum
42256 - Treball fi de màster: Especialitat de geografia i històriaTreball fi d'estudis
43489 - Investigació en didàctica de les cc. socials: geografiaTeoria
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. 100% TUTORIES ELECTRÓNIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València