foto Gemma Garcia Soriano
GEMMA GARCIA SORIANO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Gemma García Soriano. Dpto de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Facultad de Psicología. Universitat de València Avda. Blasco Ibañez, 21, despacho 306. 46010 Valencia (España).
(9639) 83389
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. N307
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. N307
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes