foto Ana Maria Hernandez Baeza
ANA MARIA HERNANDEZ BAEZA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: METODOL. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAM.
Departament: Metodologia de les Ciències del Comportament
Biografia

Ana Hernández és professora titular de Psicometria en la Universitat de València. Té una doble afiliació amb el departament de Metodologia de les Ciències del Comportament i l'IDOCAL (Institut Universitari d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida laboral).

En metodologia, els seus principals interessos d'investigació es relacionen amb la validesa dels instruments de mesura, en general, i amb el funcionament de les escales i el funcionament diferencial dels ítems, en particular. Ha publicat sobre aquestes qüestions en revistes com  Multivariate Behavioral Research, Journal of Applied Psychology, Structural Equation Modeling i Psicothema, entre altres. És membre de la Comissió de Tests del Col·legi Oficial de Psicòlegs, i hi ha representat al esmenat col·legi en la comissió europea per a l'Acreditació d'Usuaris de tests de l'EFPA (European Federation of Pyshological Associations). Actualment és secretària de l'AEMCCO i membre de la junta directiva de l'EAM (European Association of Methodology)

Pel que es refereix a la psicologia del treball i les organitzacions, els seus principals interessos d'investigació es relacionen amb el clima dels equips de treball, el lideratge i l'infraocupació. Recentment ha publicat sobre aquests temes en revistes com Journal of Applied Psychology, European Journal of Work and Organizational Psychology, i el llibre Underemployment: Psychological, Economic, and Social Challenges, entre altres.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 10:00 a 13:00. DESPACHO M110 PRIMER PISO-FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPACHO M110 FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA 1º PISO
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València