foto Gregorio Labatut Serer
GREGORIO LABATUT SERER
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28283
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4A07
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:30 a 14:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4A07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs