foto Adela de los Reye Mauri Aucejo
ADELA DE LOS REYE MAURI AUCEJO
PDI-Titular d'Universitat
Dega/Degana / Director/a Ets
Àrea de coneixement: QUÍMICA ANALÍTICA
Departament: Química Analítica
(9635) 44016
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 15:30 a 18:30. DESPATX DEGANAT QUIMICA EDIFICIO F
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.