foto Elena Mut Montalva
ELENA MUT MONTALVA
PDI-Titular d'Universitat
Dega/Degana / Director/a Ets
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Degana de la Facultat de Ciències Socials Professora Departament del Treball Social i Serveis Socials UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Cláusula De Confidencialidad- Confidentiality Clause (ACGUV 227/2014: Art. 7.1) http://www.uv.es/websiuv/clausula_confidencialitat.html CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD(ACGUV 227/2014: Art. 7.1)
21727
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 15:30. 1D25
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 15:30. 1D25
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:30 a 14:30. 1D25
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 14:30. 1D25
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum