foto Javier Pereda Cervera
JAVIER PEREDA CERVERA
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA
Departament: Fisiologia
(9635) 44539
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum