foto Estefania Ballester Chirica
ESTEFANIA BALLESTER CHIRICA
PI-Invest Formacio Atraccio Talent
:
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats