Comissió 0'7

La Comissió 0´7 "Una Nau de Solidaritat" és l'órgan de consulta, coordinació, proposta i assessorament de la Universitat de València en matèria de cooperació al desenvolupament i la solidaritat.

Correspon a la Comissió 0,7:

a) Proposar les línies generals d´actuació en matèria de cooperació al
desenvolupament mitjançant un pla d´actuació i fer el seguiment del
desenvolupament dels diversos programes de solidaritat.
b) Acordar la liquidació del pressupost de l'exercici corresponent i la distribució pressupostària de l´exercici següent.
c) Proposar els criteris i les prioritats territorials i sectorials per a les
convocatòries en matèria de cooperació al desenvolupament.
d) Vetlar pel compliment del codi de conducta de les universitats espanyoles en matèria de cooperació al desenvolupament i de les responsabilitats institucionals que la Universitat puga contraure en el futur en aquesta matèria.
e) Informar sobre les propostes de la comunitat universitària i dels òrgans de govern en l¡'ámbit de la cooperació al desenvolupament.
f) Totes aquelles funcions que li encomane el rector, el Claustre o el Consell de Govern.

El Reglament de funcionament intern de la Comissió 0'7 "Una Nau de Sol.lidaritat" de la Universitat de València va ser aprobat en Consell de Govern de 24 de novembre de 2015. ACGUV 253/2015.


Composició:

  • Vicerrector/a de Relacions Internacionals i Cooperació (President, per delegació del Rector)
  • Gerent/a de la Universitat de València
  • Delegat/da del Rector d'Estudiants
  • Delegat/da del Rector per a Cooperació
  • Gerent/a de la Fundació General de la Universitat de València
  • Cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, (Secretari)

A proposta del rector, en representació de la comunitat universitària i per nomenament del Consell de Govern:

  • Representant de PDI
  • Representant de PAS
  • Representant d'Estudiants