Introducció

Sota la dependència funcional i les directrius del Vicerectorat d’Investigació, responsable del desenvolupament de la política científica institucional, trobem una sèrie de serveis i estructures de suport creades amb la finalitat de gestionar, promoure, facilitar i donar suport a les activitats dels investigadors és aquest àmbit.

El Servei de Gestió de la Investigació de la UV és l'estructura de suport tècnic i administratiu del Vicerectorat d’Investigació i de la Comissió de Recerca que té la missió de facilitar i potenciar l'activitat investigadora de la UV, la seua internacionalització i la transferència de coneixements i resultats obtinguts a la societat. El Servei d’Investigació i Innovació s'organitza al seu torn en 6 seccions: la secció d’R+D+I Contractada, de Recursos i Programes de suport d’R+D+I, d’R+D+I Internacional, d’ R+D+I Subvencionada, d’Innovació, Valorització i Emprenedoria i de  Control financer, Auditoria i Fons estructurals d’R+D+I.

A més, la UV té altres estructures internes i externes de gestió i foment de la recerca i la transferència de coneixement, que treballen en col·laboració amb el Servei d’Informació.

Són rellevants les unitats de suport als instituts i ERI (USI de Paterna, Blasco Ibáñez i Tarongers), creades per prestar suport econòmic i administratiu a aquestes estructures i que, per tant, tenen certa especialització en la gestió de les tasques associades a la recerca i la transferència de coneixement.

D'altra banda, com a entitats externes amb personalitat jurídica pròpia, hem de destacar la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT, i el Parc Científic de la UV, PCUV, entitats que contribueixen al desenvolupament de l'emprenedoria universitària i a la creació d'espais compartits, físics i virtuals, d'intercanvi i col·laboració amb empreses per al foment de la transferència de coneixement de la UV a la societat.

En l'àmbit dels serveis cientificotècnics especialitzats de suport a la recerca, s’ha de destacar la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) i el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE), que compta amb una secció especialitzada en l'àmbit biomèdic, la Unitat Central d’Investigació de Medicina (UCIM).

Finalment, és important esmentar la Comissió d’Investigació com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor del Consell de Govern en matèria de recerca, la secretaria de la qual (suport tècnic i administratiu) exerceix el Servei d’Investigació i Innovació.